Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο τιμής, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών για την μεταφορά προσωπικού του Ινστιτούτου με επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος τύπου μηχανότρατας στα σημεία δειγματοληψιών και διενέργεια των δειγματοληψιών, στo πλαίσιο του έργου με τίτλο «Εκπόνηση δράσεων του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων έτους 2021 στο πλαίσιο ενωσιακών και εθνικών απαιτήσεων» (OΠΣ:5004055) που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας –Θάλασσας (ΕΠΑλ-Θ 2014-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 27 Απριλίου 2021 και ώρα 14:00. 

pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

docxΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)

docxΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)

docxΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

docxΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Website Security Test