Δραστηριότητες | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

AgroETAK exo1Πράξη «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας» (ΑγροΕΤΑΚ) είναι συγχρηματοδοτούμενο έργο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΠΑΝΑΔ), θεματικός άξονας προτεραιότητας 2 «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων» (ΕΣΠΑ 2007-2013).

link: Πράξη "ΑγροΕΤΑΚ"

 

 

BIODELEAR 2

Το LIFE BIODELEAR "Addressing Med fly with an innovative and environment friendly attractant through an Integrated Pest Management Strategy" αποτελεί ένα φιλόδοξο σχέδιο το οποίο προσβλέπει στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής διαχείρισης επιβλαβών εντόμων (IPMS) για μια αειφόρο γεωργική ανάπτυξη με τον έλεγχο της μύγας της Μεσογείου (Ceratitis capitata) απουσία εντομοκτόνων, στηριζόμενο την εφαρμογή της τεχνικής της μαζικής παγίδευσης με ένα νέο ελκυστικό που δεν είναι τοξικό για τους ανθρώπους και το περιβάλλον.

Με τη συμβολή του LIFE+ χρηματοδοτικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

link: http://www.biodelear.gr

Logo ARIMNet2

Το έργο ARIMNet 2 (Agricultural Research in the Mediterranean Network, 2014-2017), συνέχεια του ARIMNet (2008-2013) στο πλαίσιο του ERA-NET, χρηματοδοτήθηκε από το 7ο ΠΠ. Οι χώρες της Μεσογείου από την ΕΕ, τις ακτές της Ανατολικής και Νότιας Μεσογείου συνεργάστηκαν προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα κοινά προβλήματα στον τομέα των τροφίμων, στη χρήση νερού και φυσικών πόρων καθώς και την αγροτική ανάπτυξη προτείνοντας στρατηγικές αντιμετώπισής τους.

Συμμετείχαν συνολικά 24 εταίροι από ερευνητικά ιδρύματα, υπουργεία και άλλους φορείς   από 15 χώρες της Μεσογείου οι οποίοι προσδιόρισαν κοινές επιστημονικές προτεραιότητες, υποστηρίξαν διακρατικά ερευνητικά έργα συνεργασίας μέσω συγχρηματοδοτούμενων κοινών προσκλήσεων και εφάρμοσαν κοινές δραστηριότητες κατάρτισης και δικτύωσης για ερευνητές ώστε να αντιμετωπιστούν με συντονισμένο τρόπο οι μεγάλες προκλήσεις της μεσογειακής γεωργίας

Link: www.arimnet2.net

Website Security Test