Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

 

"Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με αρ. πρωτ. 54616/19-10-2023 με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού για την εκπαίδευση νέων αγροτών για τις ανάγκες υλοποίησης των Δράσεων κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο της τιμής, προϋπολογισμού 208.307,60 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

 

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών έως Δευτέρα 20/11/2023 ώρα 14:00»

pdfΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

 pdfstylo.pdf

pdftetradio.pdf

pdftetradiokatw.pdf

pdftsanta.pdf

pdfusb.pdf

 

 pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Συστημικός αριθμός διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ 237209".

Website Security Test