Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με αρ. πρωτ. 51575/27-09-2022 με αντικείμενο την παροχή δημοσιότητας για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ για χρονικό διάστημα μέχρι 31/12/2022, με δυνατότητα παράτασης για το έτος 2023, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο τιμής, προϋπολογισμού 55.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Προθεσμία υποβολής προσφορών Πέμπτη 13/10/2022 ώρα 14:30. Διενέργεια διαγωνισμού / αποσφράγιση προσφορών Δευτέρα 17/10/2002 ώρα 11:00 π.μ. Συστημικός αριθμός διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ 172777.

pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Website Security Test