Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

"Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με αρ. πρωτ. 51398/27-09-2022 με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) των οικοτρόφων σπουδαστών του ΔΙΕΚ Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας κατά το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023 με μονομερές δικαίωμα προαίρεσης του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ για επέκταση της σύμβασης για δύο επιπλέον εκπαιδευτικά έτη, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο τιμής, προϋπολογισμού 198.654,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Προθεσμία υποβολής προσφορών Πέμπτη 13/10/2022 ώρα 14:00. Διενέργεια διαγωνισμού / αποσφράγιση προσφορών Δευτέρα 17/10/2002 ώρα 12:00 μ.μ. Συστημικός αριθμός διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ 173118".

pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Website Security Test