Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει την ανάρτηση των «Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης» των υποψηφίων των αριθμ. 17736/31-03-2022 και 22746/26-04-2022 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, ως υπεύθυνοι υλοποίησης του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, σύμφωνα με την αριθμ. 27806/19-05-2022 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Ενστάσεις κατά της απόφασης γίνονται δεκτές, σύμφωνα με τις ανωτέρω Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης, δηλαδή από 20-05-2022 έως και 26-05-2022.

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή:

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Υπ’ όψη:

κ. Ελένης Ασημακοπούλου & κ. Βασιλικής Μπιτσοπούλου

Κουρτίδου 56-58 και Νιρβάνα

ΤΚ 11145 - ΑΘΗΝΑ

Και πρέπει να φέρει την ένδειξη:

"’Ενσταση κατά του Πίνακα Κατάταξης που αφορά στις αριθμ. πρωτ. 17736/31-03-2022 και 22746/26-04-2022 Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος"

Website Security Test