Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων/ Τμήμα Φυλλοβόλων, Οπωροφόρων Δένδρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας ου ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχων που θα αναλάβουν την προμήθεια αναλωσίμων και ανταλλακτικών για τον αγρό, δικτυοκήπιο και εργαστήριο. Συγκεκριμένα: Τμήμα Α: Κυκλοφορητών αέρα και εξαεριστήρων, Τμήμα Β: Ανταλλακτικών εργαστηριακών μηχανημάτων, Τμήμα Γ: Μείγμα φυτικού υποστρώματος και λιπασμάτων.

 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 31 Μαΐου 2022 και ώρα 12:00.

 pdfΠΕΡΙΛΗΨΗ

pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

docxΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_I

docxΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_II

docxΠΑΡΑΡΤΗΜΑI_III

docxΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_IV

pdfΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΗΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ

Website Security Test