Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

"Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού που εντάσσεται στο Υποέργο 3 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5021283 και τίτλο «Αναβάθμιση πλαισίου και διαδικασιών παροχής υπηρεσιών προς την αγροτική επιχειρηματικότητα», προϋπολογισμού 938.928,00 € συμπ. ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με κριτήριο τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής. Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 22/11/2021, ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού:23/11/2021, ώρα 12:00 μ.μ.

 

pdfapofash_paratashs_2021209_signed.pdf

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Website Security Test