Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Με την αριθ. 1 απόφαση της 13ης/05.08.2021 συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εγκρίθηκαν τα αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν έως 31.05.2021 από πενήντα τέσσερα (54) νομικά πρόσωπα και έντεκα (11) ατομικές επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της αριθ. 17193/30.03.2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την πιστοποίησή τους ως Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.) και την εγγραφή τους στο Μητρώο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

pdfΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

xlsxΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ Φ.Π.Γ.Σ.

Website Security Test