Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών ΠροϊόντωνΤμήμα Γάλακτος της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Υποέργου 2 «Ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων για την ανίχνευση και αντιμετώπιση της υποκλινικής μαστίτιδας στα αιγοπρόβατα γαλακτοπαραγωγής και της βελτίωσης της ποιότητας του γάλακτος και των τυροκομικών προϊόντων» της Πράξης «Ερευνητική Υποδομή «MilkQuality» στην Αγροδιατροφή: Έλεγχος της μαστίτιδας σε μικρά μηρυκαστικά γαλακτοπαραγωγής και βελτίωση της ποιότητας του νωπού γάλακτος και των τυροκομικών προϊόντων με εφαρμογή προχωρημένων μοριακών και στατιστικών μεθόδων», με ακρωνύμιο MILKQUALITY και MIS 5045647, στο πλαίσιο της Δράσης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»,που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1191 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2020ΣΕ11910106 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Ημερομηνία δημοσίευσης: Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 και ώρα: 13:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docxΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Website Security Test