Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού εφαρμογών γραφείου για τις ανάγκες υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης νέων αγροτών, προϋπολογισμού 200.673,36 € συμπ. ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο της τιμής. Προθεσμία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 23/10/2020, ώρα 14:00. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 30/10/2020, ώρα 11:00 π.μ..

 

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

pdfΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Website Security Test