Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το i-AGRO είναι ένα νέο πληροφοριακό σύστημα για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση (πρότυπα AGRO 2), το οποίο στοχεύει στην αναβάθμιση της λειτουργίας του μηχανισμού ελέγχου και πιστοποίησης, ενισχύοντας τη διαφάνεια όλων των διαδικασιών και διευκολύνοντας την απλή και αποτελεσματική καταχώρηση και διαχείριση δεδομένων.

Ψηφιακό «εργαλείο»
Αυτό το πληροφοριακό σύστημα ως ψηφιακό «εργαλείο» επιτρέπει την ηλεκτρονική παρακολούθηση δεδομένων εφαρμογής και πιστοποίησης που τηρούνται από κάθε πιστοποιημένη γεωργική εκμετάλλευση/επιχείρηση. Επιπλέον περιέχει πληροφορίες σχετικά με την επιθεώρηση, τη δειγματοληψία και τα ευρήματα από τους εγκεκριμένους Οργανισμούς Πιστοποίησης και τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, παρέχοντας τη δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών και άλλων στοιχείων βάσει αναζήτησης με συγκεκριμένα κριτήρια.

Δυνατότητες i-AGRO και Mobile App
Μέσω του πληροφοριακού συστήματος έχουν σχεδιαστεί και χρησιμοποιούνται κοινές εκθέσεις επιθεωρήσεων, λίστες ελέγχου, πιστοποιητικά και άλλα έγγραφα, βελτιώνοντας με τον τρόπο αυτό τις διαδικασίες πιστοποίησης και εποπτείας και διασφαλίζοντας την ισότιμη εφαρμογή των διαδικασιών από όλους τους εμπλεκόμενους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το i-AGRO υποστηρίζεται παράλληλα από τη λειτουργία μιας νέας καινοτόμου ηλεκτρονικής εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα (smartphone), με την οποία επιτυγχάνεται η καταγραφή του πραγματικού χρόνου και τόπου (αγροτεμάχιο, εγκατάσταση) διεξαγωγής όλων των επιθεωρήσεων κάθε Φορέα Πιστοποίησης. Με την επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται, είναι δυνατή η παρουσίαση αποτελεσμάτων χρησιμοποιώντας GIS ή άλλες τεχνολογίες, με τρόπο που εξασφαλίζει και ενισχύει την αξιοπιστία του μηχανισμού ελέγχου και πιστοποίησης.

Website Security Test