Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Τμήμα Φυτοπροστασίας Πάτρας/Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου "Social Agribusiness and Farmworkers Cooperatives",  με ακρωνύμιο: «AGRIFARM», ΜIS 5003657, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, Interreg V-A Πρόγραμμα Ελλάδα - Ιταλία 2014-2020.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020 και ώρα 14:30.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ             docΣΧΕΔΙΟ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ_ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Website Security Test