Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Διενέργεια NEOY συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή λογιστικών υπηρεσιών για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Κατάρτισης Νέων Γεωργών του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, προϋπολογισμού 74.400,00 € συμπ. ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο της τιμής.

Προθεσμία υποβολής προσφορών στις εγκαταστάσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΛΓΟ - "ΔΗΜΗΤΡΑ": 23/03/2020, ώρα 12:00 μ.μ. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 23/03/2020, ώρα 12:30 μ.μ.

pdfΠροκήρυξη Διαγωνισμού   pdfΤεύχος Διακήρυξης 

Website Security Test