Εκδόσεις | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) εξέδωσε εγχειρίδιο όπου αναφέρονται το κύριο αντικείμενο αλλά και οι επιμέρους δράσεις του Οργανισμού. 

Κύριο αντικείμενό του είναι η  υλοποίηση και υποστήριξη δράσεων που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της χώρας με τη διενέργεια στοχευμένης έρευνας, τη βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τον έλεγχο και την πιστοποίηση των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, την καθιέρωση και πιστοποίηση ορθών γεωργικών πρακτικών και τους ελέγχους στην  αλυσίδα παραγωγής-διακίνησης του γάλακτος, του κρέατος, των αυγών και σταδιακά και άλλων προϊόντων στη χώρα.

Οι επιμέρους τομείς που δραστηριοποιείται ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ είναι:

  • η διενέργεια στοχευμένης έρευνας, η προώθηση της καινοτομίας, η διάχυση των γνώσεων, της τεχνολογίας και των συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλους τους τομείς της αγροδιατροφικής αλυσίδας
  • η παροχή αγροτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
  • η προστασία της προέλευσης και της ταυτότητας, οι έλεγχοι της νόμιμης χρήσης όρων, συμβόλων και ενδείξεων στα αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητάς τους (ΠΟΠ, ΠΓΕ κ.λπ.)
  • η εφαρμογή των ορθών πρακτικών στη γεωργία, και
  • ο ενδελεχής έλεγχος του κυκλώματος προέλευση, παραγωγή, ποιότητα και διακίνηση για το γάλα και το κρέας.

Παράλληλα, βασική αποστολή του Οργανισμού είναι η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στον σχεδιασμό και την υποστήριξη της εφαρμογής της πολιτικής του στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής καθώς και στη διαμόρφωση θέσεων στα θέματα που εξετάζονται στο Συμβούλιο και στα λοιπά αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Έρευνα-Εκπαίδευση-Πιστοποίηση

 

Website Security Test