Εγκρίθηκαν οι πίνακες που αφορούν την αξιολόγηση και κατάταξη των εγκεκριμένων υποψηφίων υπευθύνων για τα προγράμματα κατάρτισης σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 25253/15-06-2017 2η πρόσκληση ενδιαφέροντος (ορθή επανάληψη)

pdf Απόφαση έγκρισης (ορθή επανάληψη) 

 

Επικύρωση του από 14/06/2017 πρακτικού αξιολόγησης καθώς και των πινάκων αξιολόγησης των εγκεκριμένων και των απορριφθέντων υπευθύνων, που συνέταξε η αρμόδια επιτροπή, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 19603/19-5-2017 πρόσκλησης ενδιαφέροντος για φυσικά πρόσωπα (εκτός του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης ιδιωτικού έργου υπευθύνων στα προγράμματα κατάρτισης, της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

pdfApofasi_25122_15-6-2017.pdf

pdfPraktiko_Epitropis_14-6-2017.pdf

xlsΠΙΝΑΚΕΣ_ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ_ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ.xls

kefalida katartisi

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020,  Μέτρο 01: Δράσεις Μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης, Δράση: 1.1.1: «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Νέους Γεωργούς και Μικρές Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις», ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ έχει αναλάβει την ευθύνη για την υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης, διάρκειας 150 ωρών,  για τους δικαιούχους του υπομέτρου 6.1 «Ενίσχυση Εκκίνησης Επιχείρησης για νέους Γεωργούς» του ΠΑΑ 2014-2020, των οποίων οι πράξεις εντάχθηκαν στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης του Μέτρου 112 «Ενισχύσεις για Νέους Γεωργούς» του ΠΑΑ 2007 – 2013 και συνεχίζονται ως ανειλημμένες υποχρεώσεις στο ΠΑΑ 2014-2020.

Website Security Test