Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Αποδοχή του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 3770/53544/28.11.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του έργου "Εφαρμογή  Καινοτόμων Τεχνολογιών Υπερυψηλής Πίεσης και Ψυχρού Πλάσματος σε Ατμοσφαιρική Πίεση για την παραγωγή βελτιωμένων φιλέτων ιχθυρών με αυξημένο χρόνο ζωής" σύμφωνα με την έγκριση των πινάκων κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου.

Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου.

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη νέων βιολειτουργικών τροφίμων και βελτίωση της ολικής ποιότητας παραδοσιακών προϊόντων γάλακτος με κατάλληλη διαχείριση της μικροβιακής τους οικολογίας», με ακρωνύμιο BIO TRUST και κωδικό Τ1ΕΔΚ-00968, με MIS 5031797 της Δράσης "ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ" (ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΙΙ). 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και τη Δευρέρα 10 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 13:00

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 4714/59777/29-11-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου σε δύο (2) ελεύθερους επαγγελματίες (α) ενός Γεωπόνου ΠΕ ή Γεωλόγου ΠΕ και (β) ενός Γεωπόνου ΠΕ ή Μηχανικού Περιβάλλοντος ΠΕ, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου: LIFE + AgroClimaWater «Προώθηση της αποδοτικής χρήσης νερού και υποστήριξη της μετάβασης προς μια ανθεκτική, στην κλιματική αλλαγή, γεωργία στις Μεσογειακές χώρες» – (LIFE14 CCA/GR/00389).

Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη δύο  (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου.

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 4715/59778/29-11-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου σε (1) Γεωπόνο ΠΕ, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα λήψης αποφάσεων για την άρδευση καλλιεργειών σε επίπεδο Κρήτης με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών – DE.F.I.C.I.T.».

Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου.

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ

Αποδοχή του πρακτικού  της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 4713/59776/29-11-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός εξωτερικού συνεργάτη (Γεωπόνο ΠΕ) για τις ανάγκες του έργου: «Novel approaches to promote the SUSTAINability of OLIVE groves in the Mediterranean, ‘SUSTAINOLIVE’», με χρηματοδότηση από το PRIMA FOUNDATION (Grant Agreement No 1811)

Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου.

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 3879/28-11-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των θαλάσσιων υποπεριοχών της Ελλάδας / Αναβάθμιση και λειτουργική επικαιροποίηση του δικτύου παρακολούθησης - Δειγματοληψίες και αναλύσεις βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων του θαλάσσιου οικοσυστήματος» (ΟΠΣ 5010856), συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση-Ταμείο Συνοχής και από Εθνικούς πόρους (ΣΑΕ 2751)».

Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου.

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ

Ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την παροχή λογιστικών υπηρεσιών για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Κατάρτισης Νέων Γεωργών του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, προϋπολογισμού 74.400,00 € συμπ. ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι τη Δευτέρα 03 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 12:00 μ.μ.

pdfΠροκήρυξη  pdfΤεύχος Διακήρυξης

Αποδοχή του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 4016/63404/16-12-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου "Ανάπτυξη νέων βιολειτουργικών τροφίμων και βελτίωση της ολικής ποιότητας παραδοσιακών προϊόντων γάλακτος με κατάλληλη διαχείριση της μικροβιακής τους οικολογίας", με ακρωνύμιο "BIOTRUST".

Έγκριση των πινάκων κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου.

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ

Το Τμήμα Γάλακτος του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων εκδηλώνει ενδιαφέρον υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας στο Τμήμα Γάλακτος για το διάστημα από 01/02/2020 έως 31/12/2020.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 12:00

pdfΕκδήλωση ενδιαφέροντος

Ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει τα αποτελέσματα της αριθμ. 63130/16-12-2019 (ΑΔΑ : 6ΘΘΩΟΞ3Μ-3ΦΖ) προκήρυξης της ΕΠΑ.Σ. Κρήτης για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού.

pdfΑνακοίνωση αποτελεσμάτων 

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με αριθμ. διακήρυξης 65047/24-12-2019 για την προμήθεια εργαστηριακού και λοιπού ερευνητικού εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Improving the conservation of the priority plant in the cross border area - CONSE-PP”, INTERREG, IPA CBC Ελλάδα - Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας MIS 5032907, σύμφωνα με το σκεπτικό του άρθρου 121 §5 του ν. 4412/2016, έως την Τετάρτη 5-2-2020, ώρα 11:00.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ_ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ           

docΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ_ΕΝΤΥΠΟ_ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ

Ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια χύμα γάλακτος για τις εκπαιδευτικές ανάγκες της ΕΠΑΣ Ιωαννίνων το 2020, προϋπολογισμού 47.297,92 € συμπ. ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο της τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 12:00 μμ  


pdfΔιαγωνισμός     pdfΤεύχος Διακήρυξης

Website Security Test