Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Αξιολόγηση της βιοενεργού δράσης in vitro των ζωοτροφών - ΚΡΗΒΕΚ».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Τρίτη 13 Ιουλίου 2021 και ώρα 13:30.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docxΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου: INTERREG IPA II Cross-border Cooperation Programme “Greece - Albania 2014-2020” PRIORITY AXIS 2, THEMATIC PRIORITY 2g, SPECIFIC OBJECTIVE 2.2, με τίτλο «Competitive livestock entrepreneurship and health protection for sustainable rural economic development» και ακρωνύμιο COMPLETE.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Τρίτη 13 Ιουλίου 2021 και ώρα 13:30.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docxΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) συμβάσης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Ανάπτυξη κατάλληλων συμπληρωματικών συμπυκνωμένων
ζωοτροφών για ανάπτυξη και για πάχυνση των αρνιών και των κατσικιών ΦΑΡΣΑΡΗΣ».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Τρίτη 13 Ιουλίου 2021 και ώρα 13:30.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docxΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει τα αποτελέσματα της αριθμ. ΣΟΧ1/2021 Ανακοίνωσής του (αριθμ. πρωτ. 68494/29.12.2020 (ΑΔΑ:Ψ2Ο7ΟΞ3Μ-ΠΓΝ) για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στις ΕΠΑ.Σ. Καλαμπάκας, Νεμέας, Συγγρού, στα Εργαστήρια Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος Λέσβου και Δράμας, στις Εποπτείες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ανατολικής Στερεάς & Νήσων (Αθήνα) και Ανατολικής Στερεάς & Νήσων (Ρεθύμνου) και στην Κεντρική Υπηρεσία.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης ερευνητή βαθμίδας Γ΄ -Εντεταλμένος Ερευνητής, στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών, με γνωστικό αντικείμενο: «Γενετική Βελτίωση Κτηνοτροφικών Φυτών».

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 1474/24895/14.05.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Ανάπτυξη νέων ελληνικών προϊόντων αρτοποιίας με βελτιωμένα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και μεγαλύτερη διάρκεια χρόνου ζωής χρησιμοποιώντας μικροοργανισμούς τεχνολογικού ενδιαφέροντος», ακρωνύμιο GREENBREAD (MIS 5030749) και κωδικό Τ1ΕΔΚ-05339, στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου.

Κατά του πίνακα κατάταξης επιτρέπεται η άσκηση ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα ανάρτησης της απόφασης στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

|pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ

pdfΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 24538/96/13.05.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Εγκατάσταση έξυπνου αυτοματοποιημένου συστήματος διαχείρισης εκμεταλλεύσεων μυδοκαλλιέργειας» με ακρωνύμιο: «SmartMussel», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020 στο πλαίσιο της δράσης “Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ».

Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου.

Κατά του πίνακα κατάταξης επιτρέπεται η άσκηση ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα ανάρτησης της απόφασης στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 281/13.05.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Προσαρμογή οπωροφόρων δενδρωδών καλλιεργειών της
Μεσογειακής λεκάνης στη κλιματική αλλαγή (Fruit crops resilience to climate change in the Mediterranean Basin)», ακρωνύμιο FREECLIMB και κωδικό PRIMA18-03 της Δράσης "PRIMA".

Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου.

Κατά του πίνακα κατάταξης επιτρέπεται η άσκηση ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα ανάρτησης της απόφασης στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 1601/11.05.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Επέκταση εμπορικής διάρκειας ζωής του νωπού γαύρου σε πάγο με χρήση μικρο-νανο-φυσαλίδων όζοντος», που χρηματοδοτείται από τη Δράση «Καινοτομία στην Αλιεία», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας –Θάλασσας (ΕΠΑλ-Θ 2014-2020), με κωδικό ΟΠΣ (MIS)5010351.

Κατά του πίνακα κατάταξης επιτρέπεται η άσκηση ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα ανάρτησης της απόφασης στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ.1462/24438/13.05.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο Erasmus + με τίτλο «The FoOd induStry of the digiTal Era: new practices in tRaining and skills development though Extended Reality (xR)» (FOSTER-xR).

Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου.

Κατά του πίνακα κατάταξης επιτρέπεται η άσκηση ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα ανάρτησης της απόφασης στην ιστοσελίδα του Οργανισμού

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος της Γενικής Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης των συσκευών ελέγχου ποιότητας γάλακτος των Ε.Ε.Π.Γ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 7 Ιουλίου 2021 και ώρα 12:00.

pdfΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ_ΕΡΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ_33164-2021_ΑΔΑΜ.pdf, Ε.Ε.Ε.Σ_33164-2021.zip

Διόρθωση στο ορθό για την προκήρυξη με Α.Π 1968/31626/16-6-2021 (ΑΔΑ: 6ΣΕΥΟΞ3Μ-ΕΜ3) για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με επτά (7) φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου “Διερεύνηση και αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών Ελληνικού γάλακτος ανά περιοχή παραγωγής του” του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων, για τη ΘΕΣΗ Β.

docxΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Website Security Test