Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (Σίνδος) της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «ATLAS - Agricultural Interoperability and Analysis System», που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αριθμός Συμβολαίου 857125).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 14:30.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                               docΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ_ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προσκαλεί ασκούμένους/ες δικηγόρους οι οποιοί/ες επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στη Νομική Υπηρεσία του Οργανισμού.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                              docxΑΙΤΗΣΗ

docΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_1           docΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_2

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου Παρ' Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής και πάγιας αντιμισθίας, αορίστου χρόνου, κατόπιν επιλογής, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Οργανισμού.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020.

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ                                     docΑΙΤΗΣΗ_ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια και τοποθέτηση ενός πίνακα (διακόπτη) μέσης τάσης για τον υποσταθμό μέσης τάσης του Ινστιτούτου στο Αγρόκτημα Θέρμης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 14:00.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12:00.

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ                pdfΠΕΡΙΛΗΨΗ                 docxΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ_ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ                        docxΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ_ΕΝΤΥΠΟ_ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, επαναπροκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης, προϋπολογισμού 136.687,00 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ (169.491,88 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των λοιπών επιβαρύνσεων), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο τιμής, για τις ανάγκες του Έργου «Improving the conservation of the priority plant in the cross border area» με ακρωνύμιο: Conse-pp, με Κωδικό ΟΠΣ 5032907 και κωδικό ΠΔΕ:2018ΣΕ48260000.

Το έργο υλοποιείται στο Πρόγραμμα INTERREG IPA CBC Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020 με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πόρους των συμμετεχουσών χωρών.

Η προς ανάθεση προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού θερμοκηπίου (ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) περιγράφονται αναλυτικά στο ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020.
Ημερομηνία διενέργειας αποσφράγισης προσφορών: Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020.

Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΝΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «“PREVention Action Increases Large fire response preparedness” (PREVAIL), ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ EUROPEAN UNION – (DIRECTORATE- GENERAL FOR EUROPEAN CIVIL PROTATION AND HUMANITARIAN AID OPERATIONS - (ECHO) (Grant Agreement number: 826400 — PREVAIL — UCPM-2018-PP-AG), στο πλαίσιο του H2020.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 13:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                               docxΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ_ΠΡΟΤΑΣΗΣ

 

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες, Τεχνολόγους Γεωπονίας, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Research-based participatory approaches for adopting-Conservation Agriculture in Mediterranean Area» (ακρωνύμιο: CAMA)», που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα PRIMA της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 14:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                             docΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ_ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό κατ’ αρχάς με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές, που θα συνεχιστεί με προφορικές, για την εκποίηση εβδομήντα τεσσάρων (74) αρνιών, σαράντα επτά (47) κριών & πέντε (5) αγελάδων.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020 και ώρα 11:00.

pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου: «Valorisation of thistle-curdled CHEESES in MEDiterranean marginal areas ", με ακρωνύμιο VEGGIE-MED-CHEESES και κωδικό ΓΓΕΤ, PRIMA 2018-13.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 13:30.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                                 docΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ_ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Αποδοχή του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 32700/982/26.06.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ανάθεση μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου “PREVention Action Increases Large fire response preparedness” (PREVAIL), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου “HORIZON 2020”.

Έγκριση σύναψης μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου με φυσικό πρόσωπο για τις ανάγκες υλοποίησής του.

Κατά του πίνακα κατάταξης επιτρέπεται η άσκηση ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής του στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

 

pdfΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Εγκατάσταση και παραμετροποίηση πλατφόρμας παρακολούθησης δολωματικών ψεκασμών που να συνεργάζεται με συσκευές καταγραφής πορείας – ψεκασμού και ψηφιακοί χάρτες ψεκασμένων περιοχών - “DacusSOS”, που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης, για το έτος 2020.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 14:30.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docxΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ_ΠΡΟΤΑΣΗΣ_ΕΡΓΟ_Α

docxΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ_ΠΡΟΤΑΣΗΣ_ΕΡΓΟ_Β

docxΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ_ΠΡΟΤΑΣΗΣ_ΕΡΓΟ_Γ

 

 

Απασχόληση έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) (ενός/μίας (1) Γεωπόνου ΠΕ ή ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΠΕ) για τις ανάγκες του Έργου: «Innovative tools for rational control of the most difficult-to-manage pests (“Super pests”) and the diseases they transmit’ (SuperPests)», (Χρηματοδότηση: GRANT AGREEMENT 773902-SuperPests / Horizon 2020 Framework Programme). 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 14:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                       docxΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ_ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Website Security Test