Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 5119/63421/16-12-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Αξιολόγηση νέων φυτοπροστατευτικών για την αντιμετώπιση του υπονομευτή της τομάτας Tuta absoluta".

Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου.

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ

Έγκριση πίνακα κατάταξης επιλέξιμων προτάσεων της αριθμ. 3682/58415/22-11-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου "Εφαρμογή της προσέγγισης των πολλαπλών -ομικών τεχνολογιών και εργαλείων βιοπληροφορικής για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας ελληνικών παραδοσιακών τυριών" με ακρωνύμιο CheeseArt, MIS 5033636 και κωδικό Τ1ΕΔΚ-02087, Δράση Εθνικής Εμβέλειας "ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ" (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Συναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου.

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ

 

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 4547/29-11-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «INTERREG V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 AUTHENTIC OLIVE NET».

Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου.

Κατά του πίνακα κατάταξης επιτρέπεται η άσκηση ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ

Ενοποίηση πινάκων ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ σε εφαρμογή της αριθμ. 22/7524/10-01-2020 (ΦΕΚ /Β΄/16-01-2020) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ

Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας Καβάλας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη σαράντα (40) συμβάσεων μίσθωσης έργου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Εκπόνηση δράσεων του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων ετών 2020-2021 στο πλαίσιο ενωσιακών απαιτήσεων» στο ΕΠΑΛΘ 2014-2020 (ΟΠΣ 5004055,ΣΑΕ0861). Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Αλιείας και Θάλασσας) και από Εθνικούς πόρους.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 15:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docxΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ_ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Το Τμήμα Γάλακτος του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση αδιάθετων ζώων.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια χύμα γάλακτος για τις εκπαιδευτικές ανάγκες της ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων το 2020, προϋπολογισμού 47.297,92 € συμπ. ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο της τιμής.

Προθεσμία υποβολής προσφορών στις εγκαταστάσεις της ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων: 17/02/2020, ώρα 12:00 μ.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 17/02/2020, ώρα 12:30 μ.μ.

pdfΠροκήρυξη διαγωνισμού pdfΔιακήρυξη

Το  Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει ότι προκηρύσσει ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, για την εκποίηση (συγκομιδή/πώληση) εσπεριδοειδών των κτημάτων του Ινστιτούτου, στο πλαίσιο του .αυτοχρηματοδοτούμενου έργου: «Αξιοποίηση συλλογής ποικιλιών ελιάς, εσπεριδοειδών, υποτροπικών φυτών και αμπελιού για γενετική βελτίωση, παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού και βελτιστοποίηση καλλιεργητικών πρακτικών».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10:30.

pdfΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Γ’ -Εντεταλμένος Ερευνητής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου 2020.

pdfΠροκήρυξη    docxΑίτηση υποψηφιότητας     docxΔήλωση ανάγνωσης & αποδοχής    docxΥπεύθυνη δήλωση

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 2759/60241/02.12.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου: «Strengthening innovation and competitiveness of dairy enterprises though Mobile Laboratories of quality control - Mobilab», INTERREG V-A Greece – Italy, MIS Identification Code 5003474.

Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψης μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου.

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 2750/59954/29.11.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου: COST Action CA16230, με τίτλο «Combating anthelmintic resistance in ruminants» “COMBAR”.

Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψης μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου.

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 59736/2151/28.11.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου: «Συστηματική και εντατική παρακολούθηση της υγείας των δασών της Ελλάδας στο πλαίσιο του παγκόσμιου οργανισμού ICP FORESTS» το οποίο χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Γενικής Δ/νσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος».

Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψης μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου.

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ

Website Security Test