Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 2136/40497/21.07.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Ανάπτυξη καινοτόμου έξυπνης συσκευασίας επιτόπιας - μη καταστρεπτικής αποτίμησης ποιότητας τροφίμων με εφαρμογή οργανικής φωτονικής στο υλικό συσκευασίας», με ακρωνύμιο OLED_Lumin_FoodPack και κωδικό Τ2ΕΔΚ-04175, MIS 5075103, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Β’ ΚΥΚΛΟΣ, του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει τα αποτελέσματα της αριθμ. ΣΟΧ1/2022 Ανακοίνωσής του (με αριθμ. πρωτ.: 35867/29.06.2022 (ΑΔΑ : 6Ξ9ΕΟΞ3Μ-ΡΜΓ) για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) Αττικής, Τρικάλων, Κορίνθου, Ιωαννίνων, Λάρισας και Ηρακλείου του ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ

 

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου: «Δημιουργία νέων ποικιλιών ελιάς για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και βελτίωση ποιότητας προϊόντων» – BREEDOLEA.

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 2026/38511/12.07.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: FOSTER-xR” (The FoOd induStry of the digiTal Era: new practices in tRaining and skills development though Extended Reality (xR) - the “Project”), χρηματοδοτούμενο από Erasmus+ Programme as per Grant Agreement number 2020-1-MT01-KA203-074234.

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 2994/40390/21.07.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Learning and action alliances for Nexus environments in an uncertain future» – LENSES».

Τοποθέτηση προσωρινών Προϊσταμένων επιπέδου Διεύθυνσης στα ΔΙΕΚ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, σε συνέχεια των με αριθ. πρωτ. 44035/10.08.2022 & 46058/29.08.2022 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος».

 

pdfΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, Α.Π.: 3205/45252/23.08.2022, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ & ΑΜΠΕΛΟΥ.
Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου σε 1 εξωτερικό συνεργάτη (Πτυχίο Γεωπόνου ΤΕ Φυτικής Παραγωγής) για τις ανάγκες του Έργου: “Διάσωση, διατήρηση και αξιοποίηση του γηγενούς γενετικού υλικού των εσπεριδοειδών με σύγχρονες βιο-αναλυτικές προσεγγίσεις” Go Citrus

Τροποποίηση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 43003/03-08-2022 με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ για ένα έτος, με μονομερές δικαίωμα προαίρεσης του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ για επέκταση της σύμβασης για ένα επιπλέον έτος, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο τιμής, προϋπολογισμού 59.520,00 € συμπεριλαμβανομένων προαίρεσης και αναλογούντος ΦΠΑ.

Προθεσμία υποβολής προσφορών Τρίτη 06/09/2022 ώρα 14:00.

Διενέργεια διαγωνισμού / αποσφράγιση προσφορών Πέμπτη 08/09/2002 ώρα 11:00 π.μ.

Συστημικός αριθμός διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ 169919".

 

pdfΑΠΟΦΑΣΗ

pdfΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

pdfΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με αρ. πρωτ. 44366/12-08-2022 με αντικείμενο την προμήθεια χύμα γάλακτος προς τυροκόμηση για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του ΔΙΕΚ Ιωαννίνων για το έτος κατάρτισης 2022-2023, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο τιμής, προϋπολογισμού 64.100,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Προθεσμία υποβολής προσφορών Παρασκευή 02/09/2022 ώρα 14:00. Διενέργεια διαγωνισμού / αποσφράγιση προσφορών Δευτέρα 05/09/2002 ώρα 12:00 μ.μ. Συστημικός αριθμός διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ 170436.

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 330/11.05.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Turn food industry by-products into secondary feedstuffs via circular economy schemes», “NewFeed” που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Ευρωμεσογειακής Πρωτοβουλίας PRIMA με grand agreement voo 2013.

Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου».

Κατά του πίνακα κατάταξης επιτρέπεται η άσκηση ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα ανάρτησης της απόφασης στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ

 

 

 

Website Security Test