Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 1661/24395/13.05.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Investigating parameters of ketoenol resistance in Bemisia tabaci», (Syngenta-2019-ketoenol), χρηματοδοτούμενο από τη Syngenta AG) (κωδικός έργου 22.1685.243).

Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου.

Κατά του πίνακα κατάταξης επιτρέπεται η άσκηση ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα ανάρτησης της απόφασης στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ

Το Τμήμα Γάλακτος/Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (θα πρέπει όμως να καλύπτονται οι προδιαγραφές/χαρακτηριστικά των ειδών που περιγράφονται στον πίνακα και οι προσφορές να αφορούν το σύνολο των ειδών της ομάδας για την οποία γίνεται προσφορά, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Εφαρμογή της προσέγγισης των πολλαπλών -ομικών τεχνολογιών και εργαλείων βιοπληροφορικής για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας ελληνικών παραδοσιακών τυριών».

Το Τμήμα Γάλακτος/Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (θα πρέπει όμως να καλύπτονται οι προδιαγραφές των ειδών που περιγράφονται στους πίνακες και οι προσφορές να αφορούν το σύνολο των ειδών για τα οποία γίνεται προσφορά), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια Επιστημονικών Οργάνων και Εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ερευνητική Υποδομή «MilkQuality» στην Αγροδιατροφή: Έλεγχος της μαστίτιδας σε μικρά μηρυκαστικά γαλακτοπαραγωγής και βελτίωση της ποιότητας του νωπού γάλακτος και των τυροκομικών προϊόντων με εφαρμογή προχωρημένων μοριακών και στατιστικών μεθόδων», MIS 5045647.

Το Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μιας (1) συμβάσης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων ετών 2020-2021 στο πλαίσιο των ενωσιακών απαιτήσεων του (ΕΕ) 2017/1004» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» ΕΠΑΛΘ (ΟΠΣ 5004055, ΣΑΕ0861).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021 και ώρα 14:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «LIFT - Low-Input Farming and Territories – Integrating knowledge for improving ecosystem based farming», που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα έρευνας και Καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάμει του αρ. 770747 συμβολαίου χρηματοδότησης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021 και ώρα 14:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, προκηρύσσει συνοπτικό επαναληπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάση τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για εργασίες στο αγρόκτημα και τις εκτροφές του Ινστιτούτου.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 23 Ιουλίου και ώρα 10:00.

pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό κατ’ αρχάς με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές, που θα συνεχιστεί με προφορικές, για την εκποίηση 100.000 περίπου κιλών σίτου μαλακού & 25.000 περίπου κιλών κριθαριού.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 15 Ιουλίου και ώρα 11:00.

pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής, με σκοπό την προμήθεια οργάνων/εξοπλισμού και αναλωσίμων εργαστηρίου για τις ανάγκες του Έργου με τίτλο «Συσχέτιση αβιοτικών και βιοτικών παραγόντων για την ανάπτυξη μοντέλου πρόγνωσης των νοσημάτων σε μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας (PROGNOSIS)» (MIS 5032517) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021 και ώρα 14:00.

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

docxΕΓΓΥΗΤΙΚΗ_ΕΠΙΣΤΟΛΗ_ΚΑΛΗΣ_ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

docxΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ_ΠΡΟΣΦΟΡΑ_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

docxΤΕΧΝΙΚΗ_ΠΡΟΣΦΟΡΑ_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Παραγωγή καινοτόμου προϊόντος επιδόρπιου γιαουρτιού με χρήση μικροφυκών», ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ FicoYog» και κωδικό ΟΠΣ 5074552 που υποβλήθηκε για χρηματοδότηση στα πλαίσια της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ Β κύκλος» (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020).

Καταλητική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021 και ώρα 13:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Ινστιτούτο Αλιευτιικής Έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Urgent measures in the Eastern Mediterranean for long term conservation of endangered European eel – LIFEEL – LIFE19NAT/IT/000851».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021 και ώρα 15:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

docxΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ–ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ) Ν.Π.Ι.Δ., που εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εδρεύει στην Αθήνα (Κουρτίδου 56-58 και Νιρβάνα), προσκαλεί ασκούμενους/ες δικηγόρους οι οποιοί/ες επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στη Νομική Υπηρεσία του ΕΛ.Γ.Ο-ΔΗΜΗΤΡΑ, για διάρκεια έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασης, για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών,

Ανακοινώνεται η εκ νέου παράταση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για την υπ’ αριθμ. 22991/05.05.2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ψ2ΠΑΟΞ3Μ-36Α) για την επιλογή Προϊσταμένων επιπέδου Διεύθυνσης:

α) Διεύθυνσης Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Δραστηριοτήτων &

β) Διεύθυνσης Υποστήριξης Ερευνητικών, Αναπτυξιακών Έργων και Προϊόντων Έρευνας

της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ). Κατόπιν της νέας παράτασης, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας λήγει στις 31.10.2021 και ώρα 15:00 μ.μ..

 

Website Security Test