Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Demonstration of a mobile unit for hybrid energy storage based on CO2 capture and renewable energy sources» με ακρωνύμιο LIFE CO2toCH4 και κωδικό LIFE20 CCM/GR/001642.

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 3026/43098/04.08.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Διάσωση, διατήρηση και αξιοποίηση του γηγενούς γενετικού υλικού των εσπεριδοειδών με σύγχρονες βιο-αναλυτικές προσεγγίσεις», ακρωνύμιο GoCitrus, με κωδικό Τ2ΕΔΚ-01318 και MIS 5072531, στο πλαίσιο της δράσης «Ερευνώ- Δημιουργώ-Καινοτομώ».

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 2656/38380/12.07.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «LIFE Olivares Vivos + Increasing the impact of Olivares Vivos in the EU» LIFE20 NAT/ES/001487 LIFE Olivares Vivos+ με φορέα χρηματοδότησης του έργου την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (κωδικός έργου ΟΤS: 21.1877.242.).

Website Security Test