Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο  Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Social Agribusiness and Farmworkers Cooperatives» με ακρωνύμιο: «AGRIFARM», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, στα πλαίσια του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, Interreg V-A Πρόγραμμα Ελλάδα - Ιταλία 2014-2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι την Τετάρτη 04 Μαρτίου 2020 και ώρα 14:30

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος   docΥπόδειγμα υποβολής πρότασης

Το Ινστιτούτο Κρηνιατρικών Ερευνών εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προςσύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για τις ανάγκες του Έργου με τίτλο: «Εμβληματική Δράση για την Έρευνα στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Κρήτης Τέσσερα Ιδρύματα Τέσσερα σημεία (Agro4Crete)».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι την Πέμπτη 05 Μαρτίου 2020 και ώρα 14:00

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  docΥπόδειγμα υποβολής πρότασης

Το Ινστιτούτο Κρηνιατρικών Ερευνών  εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για τις ανάγκες του Έργου με τίτλο: «Εuropean Network for interactive and innovative knowledge exchange on animal health and nutrition between the sheep industry actors and stakeholders» - EUROSHEEP.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι την Πέμπτη 05 Μαρτίου 2020 και ώρα 14:00

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος doc Υπόδειγμα υποβολής πρότασης

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Δημιουργία εθνικού ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας του Αμπελιού» με κωδικό 2018ΣΕ01300000 του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι την Τρίτη 03 Μαρτίου 2020 και ώρα 13:00

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη μιας σύμβασης μίσθωσης έργου με φυσικό πρόσωπο για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου "Επαυξημένη Περιήγηση στους Εθνικούς Δρυμούς" AdVENt, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της ενιαίας δράσης κρατικών ενισχύσεων έρευνας τεχνολογικήςς ανάπτυξης και καινοτομίας «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014-2020.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι την Τρίτη 03 Μαρτίου και ώρα 14:00


pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Απόφαση αποδοχής πρακτικού και έγκρισης πίνακα κατάταξης για την αρ.   5067/17-12-2019 ΑΔΑ: ΨΠΥΦΟΞ3Μ-ΚΨΟ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΙΓΒ&ΦΠ της ΓΔΑΕ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ,  και  προς σύναψη μίας (1) σύμβασης  μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, ελεύθερο επαγγελματία, Γεωπόνο,   για τις ανάγκες   υλοποίησης της δράσης με τίτλο:

«Δημιουργία εθνικού ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας του «Αμπελιού», στο Υποέργο 1. (Δημιουργία εθνικών ερευνητικών δικτύων στις αλυσίδες αξίας της «Ελιάς», του «Αμπελιού», του «Μελιού» και της «Κτηνοτροφίας») του έργου με κωδ. αριθ. 2018ΣΕ01300000 του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ, με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους. 

 Έγκριση του  πίνακα κατάταξης της επιλέξιμης  πρότασης και  σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου.

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της,  με καταληκτική ημερομηνία τη Δευτέρα 24-02-2020.

 

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 60029/02.12.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες της Πράξης «Επιχορήγηση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του Έργου «Λειτουργία Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης και καταγραφής της ποσότητας (ποτάμια) και ποιότητας (ποτάμια και λίμνες) των επιφανειακών υδάτων της χώρας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ) με Κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5001336 του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020)».

Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και ανάθεση μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου.

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ

Το Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου "H2020 LIFT: Low-Input Farming and Territories - Integrating knowledge for improving ecosystem-based farming" που χρηματοδοτείται από την ΕΕ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020 και ώρα 14:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                            docΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ_ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 2912/65252/27.12.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου: «Competitive livestock entrepreneurship and health protection for sustainable rural economic development” και ακρωνύμιο COMPLETE, INTERREG IRA II Cross-border Cooperation Programme “Greece – Albania 2014-2020” PRIORITY AXIS 2. THEMATIC PRIORITY 2g SPECIFIC OBJECTIVE 2.2. Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψης μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου.

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 4556/29-11-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Social Agribusiness and Farmworkers Cooperatives" (Ακρωνύμιο: AgriFarm, MIS_5003657), Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020.

Έγκριση των πινάκων κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου.

Έγκριση έκδοσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου.

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 5334/65369/30-12-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Πιλοτική Εφαρμογή νέων τεχνολογιών για την παρακολούθηση και έλεγχο των πληθυσμών του δάκου σε διάφορες ελαιοκομικές περιοχές της Ελλάδας (NT4D)".

Έγκριση των πινάκων κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου.

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 5335/65370/30-12-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Προσαρμογή οπωροφόρων δενδρωδών καλλιεργειών της Μεσογειακής λεκάνης στη κλιματική αλλαγή - FREECLIMB (PRIMA)".

Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου.

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ

Website Security Test