Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Απόφαση αποδοχής πρακτικού και έγκρισης πίνακα κατάταξης για την αρ. 12/07-01-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΙΓΒ&ΦΠ της ΓΔΑΕ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, προς σύναψη τεσσάρων (4) αναθέσεων έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα ελεύθερους επαγγελματίες (έναν Ηλεκτρολόγο ή Ηλεκτρονικό Μηχανικό, έναν Γεωπόνο, έναν Τεχνολόγο Γεωπονίας ή Γεωπόνο και έναν Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό), για τις ανάγκες υλοποίησης της δράσης με τίτλο: «Digitising and transforming European industry and services: digital innovation hubs and platforms», (ακρωνύμιο:DEMETER), με πλήρη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, HORIZON 2020 DT-ICT-08-2019, Νο 857202 .

Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου.

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της.

pdfΑπόφαση ΔΣ

Απόφαση αποδοχής πρακτικού και έγκρισης πίνακα κατάταξης για την αρ. 11/07-01-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΙΓΒ&ΦΠ της ΓΔΑΕ του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, ελεύθερο επαγγελματία, Γεωπόνο, για τις ανάγκες υλοποίησης της δράσης με τίτλο: «Networking, partnerships and tools to enhance in situ conservation of European plant genetic resources» (Ακρωνύμιο: Farmer’s Pride), με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, HORIZON 2020.

Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου.

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της.

pdfΑπόφαση ΔΣ

Τροποποίηση του πίνακα κατάταξης της αριθ.31 απόφασης της 153ης/5.11.2019 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έργο ΝΕΟΒΙΟΔΙΑΤΡΟΦΗ.

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες ερευνητικού έργου με τίτλο: «Καινοτόμα δράση για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών στα Κύθηρα με την κινητοποίηση και συνεργασία του πληθυσμού πιλοτικά σε τρεις οικισμούς» το οποίο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 και ώρα 11:00

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 327/4678/24.01.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου "Ανάπτυξη νέων βιολειτουργικών τροφίμων και βελτίωση της ολικής ποιότητας παραδοσιακών προϊόντων γάλακτος με κατάλληλη διαχείρισης της μικροβιακής τους οικολογίας" με ακρωνύμιο BIO TRUST.

 Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και ανάθεση μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου.

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης – ΣΓΕ Ασωμάτων Ρεθύμνης, προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό κατ’ αρχάς με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές, που θα συνεχιστεί με προφορικές, για την εκποίηση: 10.000 κιλών πρόβειου γάλακτος, γαλακτικής περιόδου 2020.

Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 0,70 €/χλγ. μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Τετάρτη 04-03-2020 και ώρα 12:00

pdfΔιαγωνισμός

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης – ΣΓΕ Ασωμάτων Ρεθύμνης,προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό κατ’ αρχάς με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές,που θα συνεχιστεί με προφορικές, για την εκποίηση περίπου 50 αρσενικών αρνιών, 2,10 €/κιλό Ζ.Β πλέον ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Τετάρτη 04-03-2020 και ώρα 12:00

pdfΔιαγωνισμός

 

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει διαγωνισμό (αρ. πρωτ. διακήρυξης 12617/25-2-2020) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος 89382) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια Οργάνων Υδρομετρήσεων, στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «Προμήθεια Οργάνων Υδρομετρήσεων» της Πράξης: «Επιχορήγηση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του Έργου: «Λειτουργία Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης και Καταγραφής της Ποσότητας (ποτάμια) και Ποιότητας (ποτάμια και λίμνες) των Επιφανειακών Υδάτων της Χώρας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5001336 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού – διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας μέχρι εννέα (09) μήνες και όχι πέραν της λήξεως του διδακτικού έτους 2019-2020, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες στα εκπαιδευτικά προγράμματα των Επαγγελματικών Σχολών της Νεμέας και της Καλαμπάκας του Οργανισμού.

pdf ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ     pdfΕΠΑΣ ΝΕΜΕΑΣ   docΑΙΤΗΣΗ

 

 

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει τις καλλιεργητικές και γεωργικές εργασίες βελτίωσης και σποροπαραγωγής του αυτοχρηματοδοτούμενου υποέργου "Βελτίωση και σποροπαραγωγή κτηνοτροφικών φυτών & οσπρίων".

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020 και ώρα 11:00 

pdfΤεύχος προκήρυξης

Το Τμήμα Γάλακτος του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων ανακοινώνει ότι διενεργεί Επανάληψη συνοπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση αδιάθετων ζώων.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 13:00

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Ινστιτούτο Κρηνιατρικών Ερευνών εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, κατ' άρθρο 681 ΑΚ, για τις ανάγκες του με τίτλο: «Παραγωγή τυριού με ανώτερα χαρακτηριστικά από νωπό αγελαδινό γάλα ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: RawCheese». Κωδικός Έργου Τ1ΕΔΚ-03989 και MIS: 5031224, της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι την Τρίτη 03 Μαρτίου 2020 και ώρα 13:30

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  docΥπόδειγμα υποβολής πρότασης (κτηνίατρος)  docΥπόδειγμα υποβολής πρότασης (χημικός)

Website Security Test