Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, στο πλαίσιο του έργου "Νέες φυτοπροστατευτικές προσεγγίσεις και εφαρμογές -ομικών τεχνολογιών για βελτιστοποίηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης της ασθένειας του εξώασκου της ροδακινιάς" (Ακρωνύμιο: ExoPeach2Health), προκηρύσσει διαγωνισμό με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16, με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος 162966) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων.

To Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου, της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου: «Αξιολόγηση δραστικής ουσίας (acetamiprid) με δολωμ. ψεκασμούς εναντίον του δάκου της ελιάς σε ελαιώνες μεγάλης έκτασης» για τα έτη 2022-2023.

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 1400/27707/19.05.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Εφαρμογή Καινοτόμων Τεχνολογιών Υπερυψηλής Πίεσης και Ψυχρού Πλάσματος σε Ατμοσφαιρική Πίεση για την Παραγωγή Βελτιωμένων Φιλέτων Ιχθυηρών με Αυξημένο Χρόνο Ζωής» και κωδικό ΟΠΣ 5019170 που υποβλήθηκε για χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας και την Ενωσιακή Προτεραιότητα 2 «Παραγωγή της Περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως πρός τη χρήση των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό 47.01.

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 1141/25406/10.05.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Νέες φυτοπροστατευτικές προσεγγίσεις και εφαρμογές -ομικών τεχνολογιών για βελτιστοποίηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης της ασθένειας του εξώασκου της ροδακινιάς», ακρωνύμιο ExoPeach2Ηealth και κωδικό Τ2ΕΔΚ-02759, με MIS 5129416 της Δράσης "ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ" (ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΙΙ).

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 1410/27780/19.05.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Ανάπτυξη καινοτόμου έξυπνης συσκευασίας επιτόπιας - μη καταστρεπτικής αποτίμησης ποιότητας τροφίμων με εφαρμογή οργανικής φωτονικής στο υλικό συσκευασίας», με ακρωνύμιο OLED_Lumin_FoodPack και κωδικό Τ2ΕΔΚ-04175, MIS 5075103 το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 1869/27263/18.05.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Developing Earth Observation (EO)-powered services to promote soil carbon sequestration through regenerative agriculture» (Ακρωνύμιο: AgriCapture) (Project ID: 101004282) HORIZON 2020, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 1756/25354/10.05.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Καινοτόμος, κινητή συσκευή φασματικής χαρτογράφησης για την επιτόπια, πρώιμη ανίχνευση ασθενειών σε καλλιέργειες κηπευτικών» ακρωνύμιο «SpectraPlant», Κωδικός Έργου ΚΡΗΡ1-0028641 για τα έτη 2022 και 2023, Kωδικός OTS 20.1720.243.

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, επαναπροκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια εργαστηριακού - ερευνητικού εξοπλισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών /ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για τη βελτίωση γαλακτοκομικών προϊόντων και αλιευμάτων και την παραγωγή νέων προϊόντων», με MIS 5010614, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία 2014-2020", ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 287/09.05.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Προσαρμογή οπωροφόρων δενδρωδών καλλιεργειών της Μεσογειακής λεκάνης στη κλιματική αλλαγή (Fruit crops resilience to climate change in the Mediterranean Basin)», ακρωνύμιο FREECLIMB και κωδικό PRIMA18-03 της Δράσης «PRIMA».

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 1404/19752/11.04.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: Innovative tools for rational control of the most difficult-to-manage pests (“Super pests”) and the diseases they transmit’ (SuperPests) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου “HORIZON 2020.

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 19744/114/11.04.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων ετών 2022-2023 στο πλαίσιο των ενωσιακών απαιτήσεων του (ΕΕ) 2017/1004» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020" ΕΠΑΛΘ (ΟΠΣ 5004055, ΣΑΕ 0861).

Website Security Test