Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών/Τμήμα Φυτοπροστασίας (Πάτρα) εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Καινοτόμες προσεγγίσεις στην παρακολούθηση και αντιμετώπιση του Ασιατικού κουνουπιού τίγρη με έμφαση στην τεχνική της εξαπόλυσης στείρων αρσενικών», Ακρωνύμιο: «moSquITo», που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» (ID 16971) με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ514920,5 του Ελλάδα 2.0 - Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με αρ. πρωτ. 55804/14-10-2022 με αντικείμενο την προμήθεια χύμα γάλακτος προς τυροκόμηση για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του ΔΙΕΚ Ιωαννίνων για το έτος κατάρτισης 2022-2023, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο τιμής, προϋπολογισμού 55.245,70 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Προθεσμία υποβολής προσφορών Τρίτη 01/11/2022 ώρα 14:00. Διενέργεια διαγωνισμού / αποσφράγιση προσφορών Παρασκευή 04/11/2022 ώρα 11:00 π.μ. Συστημικός αριθμός διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ 174485.

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

 

Το Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου Χανίων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ερευνας προκηρύσσει συνοπτικό ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την συγκομιδή/εκπόηση των ελιών Καλαμών, παραγωγής 2022

Ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 21η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ.

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 42520/02.08.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΙΝΑΓΡΟΚ για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ – Α' ΦΑΣΗ», με κωδικό ΟΠΣ 5136156 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου».

Κατά του πίνακα κατάταξης επιτρέπεται η άσκηση ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών που αρχίζει από την επόμενη ημέρα ανάρτησης της απόφασης στην Ιστοσελίδα του Οργανισμού.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ

 

 

 Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ερευνας, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου: «Novel approaches to promote the SUSTAINability of OLIVE groves in the Mediterranean, ‘SUSTAINOLIVE’», με χρηματοδότηση από το PRIMA FOUNDATION.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 24.10.2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ

docxΑΙΤΗΣΗ

 

 

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου της Γενικης Διεύθυνσης του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για τις ανάγκες υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου HORIZON 2020 με Τίτλο «Developing Earth Observation (EO)-powered services to promote soil carbon sequestration through regenerative agriculture» (Ακρωνύμιο: AgriCapture - Project ID: 101004282), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χρονική διάρκεια Έργου 01.01.2021 έως 31.12.2023

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 24-10-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ

docxΑΙΤΗΣΗ

 

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου, της Γενικής Διεύθυνσης του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου: “Ανάπτυξη και Εφαρμογή Αναδυομένων Βιοτεχνολογικών Μεθόδων σε Κηπευτικές Καλλιέργειες Βιολογικής Γεωργίας” ΒΙΟΜΕ (ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ/MIS 5070001, «ΕΡΕΥΝΩ–ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ–ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014 – 2020) για τα έτη -2022 και 2023.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στις 24-10-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ

docxΑΙΤΗΣΗ

 

 Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου /Τμήμα Αμπέλου, της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ερευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου: «Φαινοτυπικός Χαρακτηρισμός, Μοριακή Ταυτοποίηση και Οινολογική Αξιολόγηση Γηγενών Ποικιλιών Αμπέλου Περιφέρειας Ηπείρου» (ακρωνύμιο: ΠύρρουΑμπελος, Κωδικός: ΗΠ1ΑΒ-0028196 και MIS: 5033170), της δράσης «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας» στο πλαίσιο του επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Καταληκτική ημερομηνίας υποβολής προτάσεων είναι στις 24-10-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ

docxΑΙΤΗΣΗ

 

Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (ΙΕΥΠ) της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ερευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο “Safeguarding the livelihood of rural communities and the environment in the Mediterraneant hrough Nature-based Solutions”, Ακρωνύμιο: Mara-Mediterra, Grant Agreement Number: [2121] του Προγράμματος PRIMA [Call 2021 Section 1 Water RIA] που χρηματοδοτείται κατά 100% από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Horizon 2020.

Κατα του πίνακα κατάταξης επιτρέπεται η άσκηση ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docxΑΙΤΗΣΗ

 

Αποδοχή του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης της με αριθμ. πρωτ.: 3205/45252/23.08.2022 με ΑΔΑ: Ψ3Η9ΟΞ3Μ-ΩΟ3) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου με εξωτερικό συνεργάτη (Γεωπόνος ΤΕ), για τις ανάγκες του Έργου: «GoCitrus», (ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ/MIS5072531, «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με φορέα χρηματοδότησης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΑΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης με Συντονιστή & Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρα Βασίλειο Ζιώγα Εντεταλμένο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ στα Χανιά.

Κατά του πίνακα κατάταξης επιτρέπεται η άσκηση ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρEχίζει από την επόμενη ημέρα ανάρτησης της απόφασης στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ

 

Παροχή υπηρεσιών στέγασης των οικοτρόφων σπουδαστών του ΔΙΕΚ Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων κατά το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023 με μονομερές δικαίωμα προαίρεσης του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ για επέκταση της σύμβασης για δύο επιπλέον εκπαιδευτικά έτη »

Παροχή υπηρεσιών ενός (1) μάγειρα και δυο (2) τραπεζοκόμων για την εξυπηρέτηση των αναγκών σίτισης των σπουδαστών του ΔΙΕΚ Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023 με μονομερές δικαίωμα προαίρεσης του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ για επέκταση της σύμβασης για δύο επιπλέον εκπαιδευτικά έτη»

Website Security Test