Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες στα ΔΙΕΚ Αττικής, Τρικάλων, Κορίνθου, Ιωαννίνων, Λάρισας και Ηρακλείου του Οργανισμού.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από 05-07-2022 έως και 11-07-2022 και είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα.

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

docpararthma_I

docΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_II

docΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_III

docxΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_IV

docxΑΙΤΗΣΗ

 

Το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Αναγνώριση παραλλαγών τύπων οικοτόπων προτεραιότητας [6220* Ψευδοστέπα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά από Thero- Brachypodietea, 6230* Χλοώδεις διαπλάσεις με Nardus, ποικίλων ειδών, σε πυριτούχα υποστρώματα των ορεινών ζωών (και των υποορεινών ζωνών της ηπειρωτικής Ευρώπης), 9560* Ενδημικά δάση με Juniperus spp] & βελτιστοποίηση πρωτοκόλλων αξιολόγησης. Επικαιροποίηση χαρτογράφησης & υφιστάμενων πιέσεων & απειλών. Προτάσεις διαχειριστικών μέτρων για τη βελτίωση του βαθμού διατήρησής τους στο Όρος Παρνασσός»

Το Τμήμα Ακροδρύων / Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης % Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικο διαγωνισμό για την εκποίηση σκληρού σιταριού, παραγωγής 2022, έκτασης 48,3 στρεμμάτων του κτήματός του, εκτιμώμενης ποσότητας περίπου 9.000 κιλών.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022 και ώρα 10:00.

pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνς του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό κατ’ αρχάς με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές, που θα συνεχιστεί με προφορικές, για την εκποίηση 120.000 περίπου κιλών σίτου μαλακού εσοδείας 2022.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022 και ώρα 11:00.

pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Γάλακτος / Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Παραγωγή νέων μεταποιημένων προϊόντων κρέατος με εφαρμογή σύγχρονων βιοτεχνολογικών μεθόδων για αύξηση των επιπέδων υγιεινού χρόνου ζωής, μικροβιολογικής ασφάλειας και διατροφικής τους αξίας», με ακρωνύμιο «ΝΕΟ-ΒΙΟΔΙΑΤΡΟΦΗ» και κωδικό MIS 5033164, στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, υγείας και βιοτεχνολογίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘‘Ήπειρος’’ 2014-2020.

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 1259/28413/23.05.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Καινοτόμες ζωοτροφές με άλευρα εντόμων, τα οποία θα εκτρέφονται σε υπόστρωμα εμπλουτισμένο με λειτουργικά συστατικά αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών της Ελληνικής χλωρίδας, για εκτρεφόμενες τσιπούρες, ορνίθια και χοιρίδια» (ακρωνύμιο InsectFeedAroma) στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος ΕΠΑνΕΚ «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό κατ’ αρχάς με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές, που θα συνεχιστεί με προφορικές, για την εκποίηση 100.000 περίπου κιλών κριθαριού εσοδείας 2022.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022 και ώρα 11:00.

pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Ελαίας & Οπωροκηπευτικών / Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έ ργο υ «Profitable and Sustainable artisanal olive oil industry in the Mediterranean» «ΕΝΙ CBCMED “ARTOLIO”».

Ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης ερευνητή βαθμίδας Γ΄ - Εντεταλμένος Ερευνητής, στο Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών, με γνωστικό αντικείμενο: «Ενιαία Υγεία και Ζωοανθρωπονόσοι». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους (επισυνάπτεται έντυπο) και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 26η Ιουλίου 2022.

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

docxΑΙΤΗΣΗ

Ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης ερευνητή βαθμίδας Γ΄ - Εντεταλμένος Ερευνητής, στο Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας, με γνωστικό αντικείμενο: «Εμπορία (marketing) αγροτικών προϊόντων». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους (επισυνάπτεται έντυπο) και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 26η Ιουλίου 2022.

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

docxΑΙΤΗΣΗ

 

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο: «From waste / by-products to added value bioactive livestock feeds- BIOACTIVATE».

Website Security Test