Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει τα αποτελέσματα της αριθμ. ΣΟΧ1/2020 (με αριθμ. πρωτ.: 40555/03-08-2020 ΑΔΑ: 67Λ7ΟΞ3Μ-Κ66) για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στις ΕΠΑΣ Ιωαννίνων, Λάρισας, Καλαμπάκας και στα Εργαστήρια Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος Αχαϊας και Ρεθύμνου.

pdfΑνακοίνωση αποτελεσμάτων

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού εφαρμογών γραφείου για τις ανάγκες υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης νέων αγροτών, προϋπολογισμού 200.673,36 € συμπ. ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο της τιμής. Προθεσμία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 23/10/2020, ώρα 14:00. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 30/10/2020, ώρα 11:00 π.μ..

 

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

pdfΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, για την εκποίηση υλικών από λευκόχρυσο (πλατίνα) υψηλής καθαρότητας, συνολικού βάρους 466,721 γραμμαρίων, με τιμή εκκίνησης τα 20 ευρώ/ γραμμάριο.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 11:00.

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 2430/42487/13.08.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Αναλύσεις υδάτων, εδαφών, φυτικών ιστών, και στερεών/υγρών αποβλήτων» (αυτοχρηματοδοτούμενο).

Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου.

Κατά του πίνακα κατάταξης επιτρέπεται η άσκηση ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα ανάρτησης της απόφασης στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ

Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων/πρώην ΙΕΒ της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο τιμής, με σκοπό την προμήθεια ενός (1) εκτός δρόμου επιβατικού οχήματος, 1.4 lt, τύπου SUV ή JEEP, για την υλοποίηση του έργου: «Λειτουργία Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης και Καταγραφής της Ποσότητας (ποτάμια) και Ποιότητας (ποτάμια και λίμνες) των Επιφανειακών Υδάτων της Χώρας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5001336 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1: «Υδρομετρήσεις, Δειγματοληψίες, Χημικές Αναλύσεις και Συμπληρωματικές Ενέργειες».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 22 Οκτωβρίου και ώρα 12:00.

Το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος "Παρακολούθηση ειδών χλωρίδας και χερσαίων τύπων οικοτόπων πλην Τ.Ο. 8310".

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 14:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες Γεωπόνους, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Ψυχανθή (ακρωνύμιο: Legumes4Protein)», με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 14:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Επιστημονική Παρακολούθηση διάρκειας τριών χρόνων της λειτουργίας του Τεχνητού Υφάλου Λιτοχώρου Ν. Πιερίας» στο πλαίσιο της εκτέλεσης της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΥΦΑΛΟΥ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ».

 

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                           docxΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ_ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου "Αξιολόγηση και βελτίωση γηγενών πληθυσμών και ποικιλιών φακής και ιδιαίτερα αγροκομικά, φυσιολογικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά" Ακρωνύμιο: LENSBREED".

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 13:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αποδοχή του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 3021/42472/13-08-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με εξωτερικό συνεργάτη (1 Τεχνολόγος Γεωπονίας ΤΕ) για τις ανάγκες του Έργου: ‘Αξιολόγηση νέων φυτοπροστατευτικών για την αντιμετώπιση του υπονομευτή της τομάτας Tuta absoluta’.

Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου.

Κατά του πίνακα κατάταξης επιτρέπεται η άσκηση ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα ανάρτησης της απόφασης στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ

Αποδοχή του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 3022/42473/13-08-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με εξωτερικό συνεργάτη (1 Τεχνολόγος Γεωπονίας ΤΕ) για τις ανάγκες του Έργου: ‘Tuta absoluta cross resistance against sodium channel blockers’, (Χρηματοδότηση: Syngenta AG).

Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου.

Κατά του πίνακα κατάταξης επιτρέπεται η άσκηση ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα ανάρτησης της απόφασης στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ

Website Security Test