Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 3530/49438/16.09.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Δημιουργία νέων ποικιλιών ελιάς για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και βελτίωση ποιότητας προϊόντων» – BREEDOLEA.

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Τεχνική Υποστήριξη στη Διαχείριση και Διοίκηση των Ευρωπαϊκών Έργων του Ινστιτούτου Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου - E-PER».

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 2115/49778/19.09.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου: «Εuropean Network for interactive and innovative knowledge exchange on animal health and nutrition between the sheep industry actors and stakeholders», ακρωνύμιο EUROSHEEP (αριθμός συμβολαίου 863056), με φορέα χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή HORIZON 2020 Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου.

Κατά του πίνακα κατάταξης επιτρέπεται η άσκηση ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα ανάρτησης της απόφασης στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ

 

 

 

 

Το Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Προσαρμογή οπωροφόρων δενδρωδών καλλιεργειών της Μεσογειακής λεκάνης στη κλιματική αλλαγή (Fruit crops resilience to climate change in the Mediterranean Basin)», ακρωνύμιο FREECLIMB και κωδικό PRIMA18-03.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολή πρότασης μέχρι την Παρασκευή 11.11.2022 και ώρα 15:00 μμ

pdfΠΡΟΚΣΛΗΣΗ

docxΑΙΤΗΣΗ

 

 

 

Το Ινστιτούτο  Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων-Τμήμα Γάλακτος της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ερευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Παραγωγή νέων μεταποιημένων προϊόντων κρέατος με εφαρμογή σύγχρονων βιοτεχνολογικών μεθόδων για αύξηση των επιπέδων υγιεινού χρόνου ζωής, μικροβιολογικής ασφάλειας και διατροφικής τους αξίας», με ακρωνύμιο «ΝΕΟΒΙΟΔΙΑΤΡΟΦΗ» και κωδικό MIS 5033164, στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, υγείας και βιοτεχνολογίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘‘Ήπειρος’’ 2014-2020.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 11-11-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟΝ)

docxΑΙΤΗΣΗ

Περίληψη του υπ' αριθμ. 6/07.09.2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΑΠΟΦΑΣΗΣ της Πενταμελούς  Επιτροπής του άρθρου 43, παρ. 2β του ν. 4194/2013 για την πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου Παρ΄Εφέταις με σχέση έμμισθης εντολής στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, σύμφωνα με την προκήρυξη 44049/31.08.2021.

pdfΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Φυσικοί χυμοί φρούτων εμπλουτισμένοι με προβιοτικά βακτήρια και άλλα βιολειτουργικά συστατικά σε ενθυλακωμένη μορφή», ακρωνύμιο FunJuice και κωδικό Τ2ΕΔΚ-01922.

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων / Τμήμα Ακρόδρυων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ανακοινώνει ότι προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, για την εκποίηση βαμβακιού παραγωγής 2022, έκτασης 114,2 στρεμμάτων του κτήματός του, εκτιμώμενης ποσότητας περίπου 30.000 κιλών.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 9:30.

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ερευνας, προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό κατ’ αρχάς με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές, που θα συνεχιστεί με προφορικές, για την εκποίηση περίπου 80.000 περίπου κιλών αραβόσιτου, με τιμή εκκίνησης 0,31 €/κιλό. πλέον ΦΠΑ για υγρασία έως 14%.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 1-11-2022 ημέρα Τρίτης και ώρα 11 π.μ.

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

 

Το Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας & Κοινωνιολογίας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του  Έργου «Innovative models for sustainable future of Mediterranean pastoral systems» με ακρωνύμιο: «PASTINNOVA».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 14:00

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ

docxΑΙΤΗΣΗ

 

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με αρ. πρωτ. 57106/20-10-2022 με αντικείμενο την προμήθεια τροφίμων για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του ΔΙΕΚ Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο τιμής, προϋπολογισμού 125.108,87 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Προθεσμία υποβολής προσφορών Δευτέρα 07/11/2022 ώρα 14:00. Διενέργεια διαγωνισμού / αποσφράγιση προσφορών Τετάρτη 09/11/2022 ώρα 11:00 π.μ. Συστημικός αριθμός διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ 174483.

pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη τριών συμβάσεων (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – καινοτόμα προϊόντα και εφαρμογές με βάση τη ρίγανη και το ριγανέλαιο» «GR_OREGANO_INNOTECH», ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ KMP6-0188884, MIS 5179230, της δράσης «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Website Security Test