Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Τμήμα Γεωργικής Μηχανικής / Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό , με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο τιμής, με σκοπό την προμήθεια ενός (1) βενζινοκίνητου επιβατικού οχήματος 4Χ4, κυβισμού 1.400 cc, τύπου SUV ή JEEP για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης του αυτοχρηματοδοτούμενου υποέργου παροχής υπηρεσιών προς τρίτους «Δοκιμές Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Υλικών».

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Κεφαλοτύρι Ηπείρου: Ανάδειξη του ιστορικού τυριού με επαναφορά του παραδοσιακού τρόπου παρασκευής σε συνδυασμό με τη χρήση γηγενών καλλιεργειών εκκινητών», με ακρωνύμιο «Κεφαλοτύρι Ηπείρου», με κωδικό ΟΠΣ 2267 και κωδικό MIS 5033089, της Δράσης «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος» (ΕΠ «Ήπειρος») ΕΣΠΑ 2014-2020.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                   docxΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Αποδοχή του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 1883/48938/22.09.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Integrating innovative TECHnologies along the value Chain to improve small ruminant welfARE management», με ακρωνύμιο “TechCare”, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020».

Κατά του πίνακα κατάταξης επιτρέπεται η άσκηση ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα ανάρτησης της απόφασης στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ

Αποδοχή του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 1657/42705/17.08.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Valorisation of thistle – curdled CHEESES in MEDiterranean marginal areas», με ακρωνύμιο VEGGIE-GHEESES και κωδικό ΓΓΕΤ. PRIMA 2018-13.

Κατά του πίνακα κατάταξης επιτρέπεται η άσκηση ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα ανάρτησης της απόφασης στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 42739/1433/17-8-20 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου “PREVention Action Increases Large fire response preparedness” (PREVAIL), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαική Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου “HORIZON 2020”.

Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου.

Κατά του πίνακα κατάταξης επιτρέπεται η άσκηση ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα ανάρτησης της απόφασης στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ

Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (πρώην Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων) της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο τιμής, με σκοπό την προμήθεια υπηρεσιών προληπτικών / τακτικών συντηρήσεων α) τριών αυτοκινήτων, β) του συνόλου των οργάνων υδρομετρήσεων, γ) δυο οργάνων χημείου (ατομική απορρόφηση – γραφίτης και φασματοφωτόμετρο υπεριώδους) και δ) του συνόλου του ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων (πρώην Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων), για τις ανάγκες της Πράξης «Επιχορήγηση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του έργου: «Λειτουργία Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης και Καταγραφής της Ποσότητας (ποτάμια) και Ποιότητας (ποτάμια και λίμνες) των Επιφανειακών Υδάτων της Χώρας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5001336 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1: «Υδρομετρήσεις, Δειγματοληψίες, Χημικές Αναλύσεις και Συμπληρωματικές Ενέργειες».

Έχοντας υπόψη την αριθμ. πρωτ. 56774/27-10-2020 (ΑΔΑ: ΨΨΒ5ΟΞ3Μ-ΣΩΩ), Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ–«ΔΗΜΗΤΡΑ»/ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ/Τμήμα Φυτοπροστασίας Πάτρας, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «INTERREG V-A Ελλάδα - Ιταλία 2014 2020 Authentic Olive Net», με χρηματοδότηση από το INTERREG V-A Ελλάδα.

docxΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου/Τμήμα Ελαίας και Οπωροκηπευτικών στην Καλαμάτα, ανακοινώνει ότι προκηρύσσει πρόχειρο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την πώληση ελαιόκαρπου από διάφορες ελαιοποιήσιμες ποικιλίες ελιάς, καθώς και ποικιλίας "Καλαμών", παραγωγής 2020.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι και την Τρίτη 03 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:30

pdfΠροκήρυξη διαγωνισμού

Το Τμήμα Ακροδρύων/Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση βαμβακιού παραγωγής 2020, έκτασης 129,2 στρεμμάτων του κτήματός του, εκτιμώμενης ποσότητας 40.000 κιλών.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 9:00.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:00.

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, προκηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη συγκομιδή/εκποίηση ελιών Καλαμών παραγωγής 2020.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020  και ώρα 10:30.

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 52090/07-10-2020 διακήρυξης διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού εφαρμογών γραφείου για τις ανάγκες υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης νέων αγροτών, προϋπολογισμού 200.673,36 € συμπ. ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο της τιμής.

Προθεσμία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 02/11/2020, ώρα 14:00.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 06/11/2020, ώρα 11:00 π.μ.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει τα αποτελέσματα της αριθμ. ΣΟΧ1/2020 (με αριθμ. πρωτ. : 40555/03-08-2020 ΑΔΑ: 67Λ7ΟΞ3Μ-Κ66) για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στις ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων, Λάρισας, Καλαμπάκας και στα Εργαστήρια Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος Αχαϊας και Ρεθύμνου.

pdfΑπόφαση Δ/Σ με θέμα «Πρόσληψη εποχικού προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ (ΣΟΧ1/2020) στις ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων, Λάρισας, Καλαμπάκας και στα Εργαστήρια Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος Αχαΐας και Ρεθύμνης του Οργανισμού»

Website Security Test