Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΙΓΒ&ΦΠ της ΓΔΑΕ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Επανεκκίνηση της καλλιέργειας βιομηχανικής κάνναβης με καινοτομικές προσεγγίσεις», Ελληνική Καινοτομική ΕΟ
Βιομηχανικής Κάνναβης, που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 2, των Υπομέτρων 16.1 – 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» εθνικής και διακρατικής εμβέλειας και 16.1 - 16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές
πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή» περιφερειακής και εθνικής εμβέλειας, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους.

 Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2023

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ

docxΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Καινοτόμα αντιμετώπιση του δάκου της ελιάς», με ακρωνύμιο ΔΑΚΟ-TECH και κωδικό Μ16ΣΥΝ2-00358, που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 2, του Υπομέτρου 16.1 - 16.5, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, Περιφέρεια Κρήτης, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους.

 

"Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με αρ. πρωτ. 54616/19-10-2023 με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού για την εκπαίδευση νέων αγροτών για τις ανάγκες υλοποίησης των Δράσεων κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο της τιμής, προϋπολογισμού 208.307,60 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

 

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών έως Δευτέρα 20/11/2023 ώρα 14:00»

pdfΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

 pdfstylo.pdf

pdftetradio.pdf

pdftetradiokatw.pdf

pdftsanta.pdf

pdfusb.pdf

 

 pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Συστημικός αριθμός διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ 237209".

Ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει την πλήρωση τριών (3) θέσεων ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Β’ -Κύριος Ερευνητής, ως ακολούθως:

Α)    Μία (1) θέση ερευνητή/τριας βαθμίδας Β’ -Κύριος Ερευνητής, στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών, με γνωστικό αντικείμενο: «Τεχνικές Καλλιέργειας Βάμβακος»

Β)    Μία (1) θέση ερευνητή/τριας βαθμίδας Β’ -Κύριος Ερευνητής, στο Τμήμα  Φυτοπροστασίας (Πάτρα) του Ινστιτούτου Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών, με γνωστικό αντικείμενο: «Γεωργική Εντομολογία»

Γ)    Μία (1) θέση ερευνητή/τριας βαθμίδας Β’ -Κύριος Ερευνητής, στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών, με γνωστικό αντικείμενο: «Γενετική Βελτίωση Ψυχανθών»

Ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Β’ -Κύριος Ερευνητής, στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων, με γνωστικό αντικείμενο: «Δασική Μικρομετεωρολογία και Κλιματική Αλλαγή».

Ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Β’ -Κύριος Ερευνητής, στο Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, με γνωστικό αντικείμενο: «Ανθοκομία».

Ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Β’ -Κύριος Ερευνητής, στο Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου, ως ακολούθως:

Α)   Μία (1) θέση ερευνητή/τριας βαθμίδας Β’ -Κύριος Ερευνητής, με γνωστικό αντικείμενο: «Δενδροκομία Εσπεριδοειδών»

Β)    Μία (1) θέση ερευνητή/τριας βαθμίδας Β’ -Κύριος Ερευνητής, με γνωστικό αντικείμενο:  «Καλλιέργειες εκτός εδάφους – Θρέψη φυτών – Αυτοματισμοί στη Γεωργία»

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 3377/47904/14.09.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Σχεδίαση υπηρεσιών Ευφυούς Γεωργίας για τη βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας της καλλιέργειας του ροδάκινου", ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: SustainablePeach, που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γενική Γραμματεία Γνωσιακών Πόρων και Υποδομών Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020.

Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων / Τμήμα Γεωργικής Μηχανικής της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Ευφυές σύστημα αναγνώρισης ζιζανίων και εκτίμησης αναγκαιότητας ψεκασμού μέσω δεικτών βιοποικιλότητας», Ακρωνύμιο: WeeDetect, Κωδικός έργου Μ16ΣΥΝ2-00210, της Δράσης 2 των Υπομέτρων 16.1 – 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» εθνικής και διακρατικής εμβέλειας και 16.1 - 16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή» περιφερειακής και εθνικής εμβέλειας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020.

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Παραγωγή νέου οίνου Μοσχοφίλερου με ενισχυμένο ποικιλιακό άρωμα με εφαρμογή νέων μη-συμβατικών γηγενών ζυμών», ακρωνύμιο «Καινοτομία Παραγωγής Οίνου», και κωδικό Μ16ΣΥΝ2-00150, που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 2, των Υπομέτρων 16.1– 6.2 και 16.1–16.5, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020), Περιφέρεια Πελοποννήσου, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους.

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου / Τμήμα Αμπέλου Λαχανοκομίας Ανθοκομίας & Φυτοπροστασίας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου ΕΔΚ με Τίτλο: «ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΠΟΠΡΑΣΙΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΩΝ, ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΑΙΘΥΛΕΝΙO ΜΕΣΩ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΠΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - OraMa2degreen» (Κωδικός έργου Μ16ΣΥΝ2-00294) Ακρωνύμιο: OraMa2degreen, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 του ΥΠΑΑΤ, ΣΑ 082/1 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου / Τμήμα Αμπέλου Λαχανοκομίας Ανθοκομίας & Φυτοπροστασίας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου ΕΔΚ με Τίτλο: «Υιοθέτηση καινοτόμων και φιλικών προς το περιβάλλον προσυλεκτικών χειρισμών με μαννιτόλη στην καλλιεργητική τεχνική της ελιάς στοχεύοντας στην αύξηση της παραγωγής λαδιού και στην πρωίμηση της συγκομιδής MannitOil» (Κωδικός έργου Μ16ΣΥΝ2-00103) Ακρωνύμιο: MannitOil, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 του ΥΠΑΑΤ, ΣΑ 082/1 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Website Security Test