Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, (ΑΕΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ) για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος: «Αξιοποίηση ακατέργαστης γλυκερίνης από τα παραπροϊόντα της βιομηχανίας βιοντίζελ για παραγωγή βιοκαυσίμων 2ης γενιάς και πρωτεϊνούχων πρόσθετων ζωοτροφών με καινοτόμες βιοτεχνολογικές μεθόδους» (GLYC2BIOD) με κωδικό Τ1ΕΔΚ-02871 και MIS 5030733 της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την Τρίτη 12 Μαΐου 2020 και ώρα 13:30

pdfΕκδήλωση ενδιαφέροντος docxΥπόδειγμα υποβολής πρότασης

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων / Τμήμα Φυλλοβόλων και Οπωροφόρων Δένδρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια αναλώσιμων και υπηρεσιών, για τις ανάγκες του Έργου με τίτλο "Ανάπτυξη της δενδροκομίας φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων με τη διατήρηση και οργάνωση της τράπεζας γενετικού υλικού, τη δημιουργία μητρικών φυτειών και την αξιολόγηση, αξιοποίηση και βελτίωση τοπικών και ξενικών ποικιλιών" (FruitTrees2Safeguard).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Δευτέρα 11 Μαΐου 2020 και ώρα 10:00

pdfΔιαγωνισμός  docx Υπεύθυνη δήλωση 1   docxΥπεύθυνη δήλωση 2  docx Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς   docxΟικονομική προσφορά

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο: “Διατήρηση γενετικού υλικού καπνού και διάθεση βασικού σπόρου των ποικιλιών καπνού που καλλιεργούνται στην Ελλάδα”.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την Τετάρτη 06 Μαΐου 2020 και ώρα 14:00

pdfΠρόσκληση  doc Υπόδειγμα υποβολής πρότασης

Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (Σίνδος) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «MEDSAL - Salinization of critical groundwater reserves in coastal Mediterranean areas: Identification, Risk Assessment and Sustainable Management with the use of integrated modelling and smart ICT tools», που χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), μέσω του Προγράμματος PRIMA 2018 (κωδ.έργου PRIMA 2018-7).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την Παρασκευή 8 Μαΐου 2020 και ώρα 14:30

pdfΠρόσκληση    docΥπόδειγμα υποβολής πρότασης

 

Ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει τα αποτελέσματα της αριθμ. 10497/18-02-2020 (ΑΔΑ : Ψ795ΟΞ3Μ-ΜΨΕ) προκήρυξης της ΕΠΑΣ. Καλαμπάκας και της αριθμ. 10496/18-02-2020 (ΑΔΑ : 6ΜΞΓΟΞ3Μ-Β9Η) προκήρυξης της ΕΠΑΣ. Νεμέας για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν στην Δευτεροβάθμια Τριμελή Επιτροπή που εδρεύει στην Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού, ενστάσεις κατά των πινάκων κατάταξης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, ήτοι από 22/04/2020 έως και 26/04/2020 αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο (εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/112/οικ.8632/2/4/2020 ΑΔΑ: ΩΗ5446ΜΤΛ6-ΟΩΧ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση :

pdfΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ   pdfΕΠΑΣ ΝΕΜΕΑΣ

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 632/15180/09.03.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Εμβληματική Δράση για την Έρευνα στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Κρήτης Τέσσερα Ιδρύματα Τέσσερα σημεία (Agro4Crete)» που χρηματοδοτείται από το Υποέργο 2, Παρέμβαση Β «Πιλοτική εφαρμογή νέων προτύπων αγροτικής παραγωγής» του έργου «Εμβληματική Ερευνητική Δράση Εθνικής Εμβέλειας για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στον τομέα της Αγροδιατροφής» (κωδικός έργου 2018ΣΕ01300000) του Εθνικού σκέλους του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ.

Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου.

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της.

pdfΑπόφαση ΔΣ

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 10036/446/17.02.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Επαυξημένη Περιήγηση στους Εθνικούς Δρυμούς (AdVENt)» και κωδικό Τ1ΕΔΚ-03844 (MIS 5031871) το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 - 2020.

Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψης μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου.

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της.

pdfΑπόφαση ΔΣ

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 14965/554/06.03.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Καινοτόμα δράση για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών στα Κύθηρα με την κινητοποίηση και συνεργασία του πληθυσμού πιλοτικά σε τρεις οικισμούς» με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψης μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου.

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της.

pdfΑπόφαση ΔΣ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Δημιουργία εθνικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας της ελιάς» του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την Πέμπτη 30 Απριλίου 2020 και ώρα 13.00

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Ινστιτούτου Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων ετών 2020-2021» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την Πέμπτη 30.04.2020 και ώρα 14:00

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  docΥπόδειγμα υποβολής πρότασης

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 15246/09.03.20200 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο H2020 LIFT: Low-Input Farming and Territories - Integrating knowledge for improving ecosystem-based farming που χρηματοδοτείται από την ΕΕ.

Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου.

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της.

pdfΑπόφαση ΔΣ

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 10074/17.02.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο  H2020 LIFT: Low-Input Farming and Territories - Integrating knowledge for improving ecosystem-based farming που χρηματοδοτείται από την ΕΕ. 

Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου.

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της.

pdfΑπόφαση ΔΣ

Website Security Test