Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων / Τμήμα Ακρόδρυων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΤΗΡΑ, ανακοινώνει ότι προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, για την εκποίηση διαφόρων ποικιλιών καρυδιών ποσότητας 4.930 κιλών παραγωγής 2022, του κτήματός του.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 9:00.

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 4061/55022/11.10.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: “Safeguarding the livelihood of rural communities and the environment in the Mediterranean through Nature-based Solutions”, Ακρωνύμιο: Mara-Mediterra, Grant Agreement Number: [2121] του Προγράμματος PRIMA [Call 2021 Section 1 Water RIA] που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Horizon 2020.

"Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με αρ. πρωτ. 62768/17-11-2022 με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας για το σύνολο των εγκαταστάσεων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για ένα έτος, με μονομερές δικαίωμα προαίρεσης του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ για επέκταση της σύμβασης για ένα επιπλέον έτος, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο τιμής, προϋπολογισμού 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Προθεσμία υποβολής προσφορών Παρασκευή 02/12/2022 ώρα 14:00. Διενέργεια διαγωνισμού / αποσφράγιση προσφορών Δευτέρα 05/12/2002 ώρα 11:00 π.μ. Συστημικός αριθμός διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ 177226".

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Ελιάς και Οπωροκηπευτικών / Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικων Φυτών και Αμπέλου της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, προκηρύσσει συνοπτικό ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, για την συγκομιδή/εκποίηση των διαφόρων ελαιοποιήσιμων ποικιλιών ελιών, παραγωγής 2022.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 10:30.

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Καινοτόμες εφοδιαστικές αλυσίδες βιοδιυλιστηρίων για την αξιοποίηση υγρών αποβλήτων και την παραγωγή βιολογικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας με τη χρήση μικροφυκών – BlueBioChain», με κωδικό Τ12ΕΡΑ5-00077 της δράσης «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA-NETS 2019 B' - 2021 A' Κύκλος».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Παρασκευή 18 Νοεμβρίου και ώρα 12:00

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docxΑΙΤΗΣΗ

 

Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Πληροφοριακό σύστημα εκτίμησης και αξιολόγησης διαθέσιμης βιομάζας και οργανικών αποβλήτων για παραγωγή πράσινων προϊόντων στην ΠΚΜ – BiomassRCM», με κωδικό ΚΜΡ6-0254407 και Κωδικό Πράξης/MIS 5136569 της δράσης «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας», με Κωδικό ΟΠΣ 4228 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Παρασκευή 18 Νοεμβρίου και ώρα 12:00

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docxΑΙΤΗΣΗ

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Promoting urban integration of Green Infrastructure to improve climate governance in cities» με ακρωνύμιο LIFE GrIn και κωδικό LIFE17 GIC/GR/000029.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Πέμτπη 17 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 14:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παράταση ώρας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας (για τεχνικούς λόγους) για την με αριθμ. πρωτ. 53630/05.10.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (ΑΔΑ: ΨΑΚ9ΟΞ3Μ-2ΜΠ) μέχρι και τις 04.11.2022 και ώρα 24.00.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων / Τμήμα Ακροδρύων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΤΗΡΑ, ανακοινώνει ότι προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, για την εκποίηση βαμβακιού παραγωγής 2022, έκτασης 114,2 στρεμμάτων του κτήματός του, εκτιμώμενης ποσότητας περίπου 30.000 κιλών.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 9:30.

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Ανάπτυξη συστήματος ανίχνευσης νοθείας και ταυτοποίησης τυροκομικών προϊόντων που παράγονται από γάλα ελληνικών φυλών αιγών – GRAEGA CHEESΕ», με κωδικό ΚΜΡ6-0083632 και Κωδικό Πράξης/MIS 5136569 της δράσης «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας», με Κωδικό ΟΠΣ 4228 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, προκηρύσσει διαγωνισμό με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια σογιάλευρου και ηλιάλευρου.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022 και 12:00.

pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο για τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης «Nature based solutions for prevention and mitigation of natural disasters in the cross border area» με ακρωνύμιο “sol-na” (MIS 5066799) του Προγράμματος Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme “Greece- Republic of North Macedonia 2014-2020” με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών.

Website Security Test