Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας (1) μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου “Learning and action alliances for Nexus environments in an uncertain future” και ακρωνύμιο LENSES (κωδικός PRIMA 2041) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος «PRIMA».

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου: «Βελτιστοποίηση της εφαρμογής των δολωματικών ψεκασμών στην ΠΚ στο πλαίσιο του ΕΠΔ με τη χρήση τεχνολογιών γεωπληροφορικής και αυτοματισμών» (DacusSOS 2022-2024), που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης.

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου “Innovative tools for rational control of the most difficult-to-manage pests (“Super pests”) and the diseases they transmit (SuperPests)” , που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου “HORIZON 2020»

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Βελτίωση ποιότητας, παραγωγικότητας και ενεργειακών απαιτήσεων στην παραγωγική διαδικασία προϊόντων φρουτολαχανικών με χρήση Παλμικών Ηλεκτρικών πεδίων», Ακρωνύμιο: FRUIVEF, Κωδικός Έργου Τ2ΕΔΚ-02292, ΤΑΕΔΚ-06176, που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της Δράσης Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ΕΛΛΑΔΑ 2.0.

Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου “Salinization of critical groundwater reserves in coastal Mediterranean areas: Identification, Risk Assessment and Sustainable Management with the use of integrated modelling and smart ICT tools”, με ακρωνύμιο MEDSAL και κωδικό ΓΓΕΤ, PRIMA 2018-7.

To Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων,της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς
σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Αλυσίδα αξίας για τις αυτόχθονες ελληνικές τουλίπες: δημιουργία
τεκμηριωμένου πολλαπλασιαστικού υλικού και ολοκληρωμένη διατήρηση για αειφορική αξιοποίηση», με ακρωνύμιο TULIPS.GR, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία» ΕΣΠΑ 2014-2020, της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΕΥΔΕΕΤΑΚ Τ2ΕΔΚ-05115, MIS: 5069951).

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων: Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022 και ώρα 14.00 μ.μ.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docxΑΙΤΗΣΗ

 

 

Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει την έγκριση των ονομαστικών πινάκων ως «Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης» των υποψηφίων υπευθύνων υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο του Υπομέτρου 6.3, σύμφωνα με υπ΄
αριθμ. 17736/31-03-2022 και 22746/26-04-2022 Προσκλήσεις του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1)
σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: ‘’ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ
ΠΑΤΑΤΑΣ ΝΑΞΟΥ ΜΕ ΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ’’ της πρόσκλησης «Ενίσχυση σχεδίων έρευνας, ανάπτυξης & καινοτοµίας στους τοµείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» µε Κωδικό ΟΠΣ 3437 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020».

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων: Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022 και ώρα 14.00 μ.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docxΑΙΤΗΣΗ

Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει τον επικαιροποιημένο οριστικό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων εκπαιδευτών των Προγραμμάτων Κατάρτισης της υπ. αριθμ. 25680/04.06.2019 (ΑΔΑ: Ω66ΒΟΞ3Μ-2ΤΣ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Ολιστική διαχείριση συνέργειας δάκου και γλοιοσπορίου στην παραγωγή και ποιότητα του ελαιόλαδου» ακρωνύμιο «ELIADA», κωδικό «Τ2ΕΔΚ-03634» και κωδικό πράξης «MISS 5075100», της Δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» (ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020).

Website Security Test