Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων ερευνητή/τριας βαθμίδας Β’ - Κύριος Ερευνητής στο Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, ως ακολούθως:

  1. Μία (1) θέση ερευνητή/τριας βαθμίδας Β’ - Κύριος Ερευνητής, με γνωστικό αντικείμενο: «Συστηματική Βοτανική & Βιολογία Διατήρησης Φυτών»
  2. Μία (1) θέση ερευνητή/τριας βαθμίδας Β’ - Κύριος Ερευνητής, με γνωστικό αντικείμενο: «Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε Καλλιέργειες υπό Κάλυψη»

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης ερευνητή /τριας βαθμίδας Β’ -Κύριος Ερευνητής στο Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας & Κοινωνιολογίας, με γνωστικό αντικείμενο: «Οικονομική των Αειφόρων Γεωργικών Συστημάτων».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους (επισυνάπτεται έντυπο) και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 06η Σεπτεμβρίου 2023.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣH

docxΑΙΤΗΣΗ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων / Τμήμα Γάλακτος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Καινοτόμες προσεγγίσεις για το βιοέλεγχο της μαστίτιδας στα αιγοπρόβατα γαλακτοπαραγωγής βιολογικής κτηνοτροφίας: Νέα όπλα για την καταπολέμηση παλαιών εχθρών και τη βελτίωση της ποιότητας και ασφάλειας του νωπού γάλακτος», με ακρωνύμιο MastitisFight και κωδικό Μ16ΣΥΝ200164, που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 2 «Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας του Υπομέτρου 16.1 – 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ» και χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ082/1 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2022ΣΕ08210050 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (μονάδα Σίνδου) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Εξοικονόμηση αρδευτικού νερού σε καλλιέργεια ρυζιού για την ικανοποίηση της περιβαλλοντικά ελάχιστης παροχής ποταμού», με ακρωνύμιο «RicEnviFlow» - ΚΩΔ. Μ16ΣΥΝ2-00351, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους.

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες στα ΔΙΕΚ Αττικής, Τρικάλων, Κορίνθου, Ιωαννίνων, Λάρισας και Ηρακλείου του Οργανισμού.


Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από 28-07-2023 έως και 03-08-2023 και είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docxΑΙΤΗΣΗ

docΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

docΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

docΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

docxΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_IV

 

 

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Χρήση ενδοφυτικών μικροοργανισμών στη φυτοπροστασία της τομάτας» – ENDOTOM (Μ16ΣΥΝ2-00254) στα πλαίσια της Δράση 2, του υπομέτρου 16.1 - 16.5, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, με συγχρηματοδότηση από εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης).

Ινστιτούτο Μεσογειακών & Δασικών Οικοσυστημάτων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος «Landscape resilience knowledge alliance for agriculture and forestry in the Mediterranean basin» –«ResAlliance», το οποίο υλοποιείται με χρηματοδότηση από την European Union - European Research Executive Agency, στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ερευνας, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων  προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης  έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου  «An integrated toolbox for improved verification and prevention of adulterations and non-compliances in organic and geographical indications food supply chain - Project 101083579», με ακρωνύμιο THEROS, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της δράσης  HORIZON-IA- HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-01-04.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι στις 3-8-2023 Ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ.

 

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docxΑΙΤΗΣΗ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ερευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης  έργου ιδιωτικού δικαίου, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Μετατρέποντας ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας», ακρωνύμιο ΠΕΡΙΟΡΟΥ και κωδικό ΟΠΣ 5074577 που χρηματοδοτείται στα πλαίσια της Δράσης  «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στις 3-8-2023 Ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docxΑΙΤΗΣΗ

 

 

ΤΟ Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ερευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου: «Mobilization of Olive GenRes through pre-breeding activities to face the future challenges and development of an intelligent interface to ensure a friendly information availability for end users – GEN4OLIVE, (λογιστικός κωδικός έργου OTS 21.1747.242.) & με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρα Γεώργιο Κουμπούρη, Κύριο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ στα Χανιά.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων 04.08.2023 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ

Α. ΑΙΤΗΣΗ

Β. ΑΙΤΗΣΗ

Γ.ΑΙΤΗΣΗ

 

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου, της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ερευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΑΡΣΕΩΝ,ΠΡΟΣΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΒΟΛΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΒΟΚΑΝΤΟ –«AVOCADO» (Ακρωνύμιο: AVOCADO, Κωδικός Έργου -M16SYN2-00158, ΕΥΕ ΠΑΑ- ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, Χρηματοδότηση: ΥΠΑΑΤ για το διάστημα 2022-2025

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων 04.08.2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ.

 

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ

docxΑΙΤΗΣΗ

 

 

Ο ΕΛΓΟ– ΔΗΜΗΤΡΑ  στο πλαίσιο Υλοποίησης των  συγχρηματοδοτούμενων από το ΠΑΑ Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, καλεί τους ενδιαφερόμενους Πιστοποιημένους Εκπαιδευτές όπως υποβάλλουν αίτηση:

α. Ένταξης Νέων Μελών στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ.

β.  Επικαιροποίησης των στοιχείων των ήδη Ενταγμένων Μελών του Μητρώου Εκπαιδευτών του ΕΛΓΟ –  ΔΗΜΗΤΡΑ

Πλατφόρμα Υποβολής Αιτήσεων : https://mitrooelgo.elgo.gr/

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων : Δευτέρα 24 Ιουλίου 2023, ώρα: 00:01 μ.μ.

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων : Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023, ώρα: 23:59 μ.μ.

 

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Website Security Test