Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου: «Προσαρμογή οπωροφόρων δενδρωδών καλλιεργειών της Μεσογειακής λεκάνης στη κλιματική αλλαγή (Fruit crops resilience to climate change in the Mediterranean Basin)», ακρωνύμιο FREECLIMB και κωδικό PRIMA18-03.

Αποδοχή Πρακτικού και την Ανάθεση δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Παρακολούθηση και Έλεγχος των Χωροκατακτητικών Ξενικών Ειδών στην Ελλάδα με Καινοτόμες Τεχνικές υπό τις Παρούσες και Μελλοντικές Κλιματικές Συνθήκες (INVASION)» (MIS/ΟΠΣ 5049543).

pdfΑπόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Αποδοχή Πρακτικού και την Ανάθεση δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Παρακολούθηση και Έλεγχος των Χωροκατακτητικών Ξενικών Ειδών στην Ελλάδα με Καινοτόμες Τεχνικές υπό τις Παρούσες και Μελλοντικές Κλιματικές Συνθήκες (INVASION)» (MIS/ΟΠΣ 5049543).

pdfΑπόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 1173/17932/02-04-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου: (Βιολόγος ΠΕ), για τις ανάγκες του Υποέργου 3 «Φυτοπροστασία-Μικροβίωμα» στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «Δημιουργία εθνικού ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας του «Αμπελιού», που εντάσσεται στο σκέλος του Υποέργου 1 με τίτλο “Δημιουργία εθνικών ερευνητικών δικτύων στις αλυσίδες αξίας της «Ελιάς», του «Αμπελιού», του «Μελιού» και της «Κτηνοτροφίας»”, του Έργου με κωδ. αριθ. 2018ΣΕ01300000 του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Εμμ. Μαρκάκη, Εντεταλμένο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ-ΤΑΛΑΦ.

pdfΑπόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 1095/18246/05.04.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Ανάπτυξη νέων βιολειτουργικών τροφίμων και βελτίωση της ολικής ποιότητας παραδοσιακών προϊόντων γάλακτος με κατάλληλη διαχείριση της μικροβιακής τους οικολογίας», με ακρωνύμιο BIO TRUST και κωδικό Τ1ΕΔΚ-00968, με MIS 5031797 της Δράσης "ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ").

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 679/12960/05.03.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: "Αξιοποίηση νέας φυσικής Ελληνικής μικροβιακής χλωρίδας προς παραγωγή οίνων υψηλής ποιότητας” «Oenovation» με κωδικό Τ1ΕΔΚ-04747 (MIS 5031228), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΕΣΠΑ 2014-2020) και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 1079/18020/02.04.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου: «Παραγωγή καινοτόμου προϊόντος επιδόρπιου γιαουρτιού με χρήση μικροφυκών», ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ FicoYog» και κωδικό ΟΠΣ 5074552 στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος ΕΠΑνΕΚ «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 690/13011/05.03.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου: «Παραγωγή καινοτόμου προϊόντος επιδόρπιου γιαουρτιού με χρήση μικροφυκών», ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ FicoYog» και κωδικό ΟΠΣ 5074552 στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος ΕΠΑνΕΚ «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 1078/16561/26.03.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου: Ανάπτυξη και Εφαρμογή Αναδυομένων Βιοτεχνολογικών Μεθόδων σε Κηπευτικές Καλλιέργειες Βιολογικής Γεωργίας” ΒΙΟΜΕ (ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ/MIS 5070001, «ΕΡΕΥΝΩ–ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ–ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014 – 2020).

Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση εξαρτημάτων ενός κλειστικού μηχανήματος κονσερβών (κατασκευαστής Μηχανουργείο ΗΛΜΑ, ΑΦΟΙ Τάσση ΑΕ, ΑΘΗΝΑ), με τιμή εκκίνησης για το σύνολο των εξαρτημάτων 1.208,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 895/24.03.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου: «Δημιουργία συνεργατικού σχήματος για την αξιοποίηση της ελληνικής
βιοποικιλότητας και των φυτογενετικών πόρων με έμφαση στα αρωματικά/φαρμακευτικά φυτά και στις παραδοσιακές ποικιλίες για τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων διατροφής» (Ακρωνύμιο: AGriDiverCluster), με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

To Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένων επιστημόνων για την εγκαθίδρυση συστήματος παρακολούθηση της κλιματικής αλλαγής στους αλπικούς τύπους οικοτόπων του Ολύμπου και την ένταξη της περιοχής στο διεθνές πρόγραμμα και δίκτυο GLORIA».

Website Security Test