Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου σε εξωτερικό συνεργάτη (ΠΕ Γεωπονίας) για τις ανάγκες του Έργου: "ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ για το Xylella fastidiosa (Ξυλέλλα)".

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη τριών (3)συμβάσεων μίσθωσης έργου, για τις ανάγκες υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου HORIZON 2020 με Τίτλο «Developing Earth Observation (EO)-powered services to promote soil carbon sequestration through regenerative agriculture» (Ακρωνύμιο: AgriCapture).

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Προγράμματος «Επισκοπήσεις κατά ορισμένων επιβλαβών οργανισμών για το έτος 2021» και με απόφαση ανάληψης υποχρέωσης την ΑΠ: 15966/2021/29-03-2021 (ΑΔΑ: Ε1ΨΦΟΞ3Μ-ΧΚΓ).

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών & Δασικών Οικοσυστημάτων (ΙΜΔΟ) εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου: «Σχεδίαση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Ψηφιακών Τεχνολογικών Υποδομών και Υπηρεσιών για την Υποστήριξη και Οριζόντια Παρακολούθηση Αγροδιατροφικών Πρακτικών» (ΝΑΙΓ1-0043435) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» που χρηματοδοτείται από Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Το Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Εγκατάσταση έξυπνου αυτοματοποιημένου συστήματος διαχείρισης εκμεταλλεύσεων μυδοκαλλιέργειας» με ακρωνύμιο: «SmartMussel», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020 στο πλαίσιο της δράσης “Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»’’.

To Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο FOSTER-xR” (The FoOd induStry of the digiTal Era: new practices in tRaining and skills development though Extended Reality (xR) - the “Project”), χρηματοδοτούμενο από Erasmus+ Programme as per Grant Agreement number 2020-1-MT01-KA203-074234

Σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου σε εξωτερικό συνεργάτη (ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών) για τις ανάγκες του Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα λήψης αποφάσεων για την άρδευση καλλιεργειών σε επίπεδο Κρήτης με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών – DE.F.I.C.I.T, του Υποέργου 4 «Προσδιορισμός των αρδευτικών αναγκών και δημιουργία πλατφόρμας ενημέρωσης», & και με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Νεκτάριο Κουργιαλά, Εντεταλμένο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ στα Χανιά.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docxΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου σε εξωτερικό συνεργάτη (ΑΕΙ Γεωπονίας) για τις ανάγκες του Έργου: ‘Investigating parameters of ketoenol resistance in Bemisia tabaci’, (Syngenta-2019-ketoenol) & με Υπεύθυνη παρακολούθησης τη Δρα Αναστασία Τσαγκαράκου, Δ/ντρια Ερευνών του ΙΕΛΥΑ-ΤΑΛΑΦ.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docxΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου σε εξωτερικό συνεργάτη (Γεωπόνος ΠΕ ή ΤΕ) για τις ανάγκες του Έργου: «Καινοτόμος, κινητή συσκευή φασματικής χαρτογράφησης για την επιτόπια, πρώιμη ανίχνευση ασθενειών σε καλλιέργειες κηπευτικών» ακρωνύμιο «SpectraPlant», Κωδικός Έργου ΚΡΗΡ1-0028641 για το έτος 2021, & με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Δρ Εμμ. Μαρκάκη, Εντεταλμένο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ-ΤΑΛΑΦ.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docxΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 533/24.02.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου Δημιουργία εθνικού ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας του  Αμπελιού», στο Υποέργο 1. (Δημιουργία εθνικών ερευνητικών δικτύων στις αλυσίδες αξίας της «Ελιάς», του «Αμπελιού», του «Μελιού» και της «Κτηνοτροφίας») του έργου με κωδ. αριθ. 2018ΣΕ01300000 του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ.

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 1010/02.04.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Βελτίωση, διατήρηση και σποροπαραγωγή καλλιεργούμενων φυτών».

Προμήθεια εξοπλισμού και συγκεκριμένα (εργαστηριακός μικροεξοπλισμός, τεχνολογικός εξοπλισμός, Η/Υ, εξοπλισμός φαινοτυπικής απεικόνισης), για τις ανάγκες του Έργου με τίτλο: «Διάσωση, διατήρηση και αξιοποίηση του γηγενούς γενετικού υλικού των εσπεριδοειδών με σύγχρονες βιο-αναλυτικές προσεγγίσεις» με ακρωνύμιο «GoCitrus με επιστημονικό υπεύθυνο τον Δρ Βασίλειο Ζιώγα Ευχαριστώ πολύ Χριστίνα Σιδηροπούλου (τηλ 213 0290986).

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

pdfΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Website Security Test