Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Διερεύνηση της θρεπτικής κατάστασης και εκτίμηση των λιπαντικών δόσεων σε ορυζώνες με μέθοδο γεωργίας ακριβείας συνδυαστικής τηλεπισκόπησης, εδαφοανάλυσης και φυλλοδιαγνωστικής», το οποίο χρηματοδοτείται από την εταιρεία ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 13:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού – διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας μέχρι εννέα (09) μήνες και όχι πέραν της λήξεως του διδακτικού έτους 2019-2020, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες στα εκπαιδευτικά προγράμματα των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) του Οργανισμού.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης – προκήρυξης, αίτηση στις ΕΠΑΣ, αντίτυπο της οποίας μπορούν να παραλαμβάνουν από τις ανωτέρω ΕΠΑΣ ή από την ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (www.elgo.gr).

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΕΠΑΣ_ΝΕΜΕΑΣ                    pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΕΠΑΣ_ΚΡΗΤΗΣ

docΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, ελεύθερο επαγγελματία, Γεωπόνο, για τις ανάγκες υλοποίησης της δράσης με τίτλο: «Δημιουργία εθνικού ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας του «Αμπελιού», στο Υποέργο 1. (Δημιουργία εθνικών ερευνητικών δικτύων στις αλυσίδες αξίας της «Ελιάς», του «Αμπελιού», του «Μελιού» και της «Κτηνοτροφίας») του έργου με κωδ. αριθ. 2018ΣΕ01300000 του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ, με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Πέμπτη 2 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 14:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ_ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Ανάπτυξη νέων βιολειτουργικών τροφίμων και βελτίωση της ολικής ποιότητας παραδοσιακών προϊόντων γάλακτος με κατάλληλη διαχείριση της μικροβιακής τους οικολογίας», με ακρωνύμιο BIO TRUST και κωδικό Τ1ΕΔΚ-00968, με MIS 5031797 της Δράσης "ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ" (ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΙΙ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 13:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας Ηρακλείου του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης έργου για ένα εξωτερικό συνεργάτη (Τεχνολόγος Γεωπονίας ΤΕ) για τις ανάγκες του έργου: ‘Αξιολόγηση νέων φυτοπροστατευτικών για την αντιμετώπιση του υπονομευτή της τομάτας Tuta absoluta’ (Χρηματοδότηση: ΒΑΥΕR-Ηellas). 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την  Παρασκευή 03 Ιανουαρίου 2020 ημέρα και ώρα 14:30

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  docxΥπόδειγμα πρότασης 

Αποδοχή του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ.3214/49974/11-10-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Παραγωγή νέων μεταποιημένων προϊόντων κρέατος με εφαρμογή σύγχρονων βιοτεχνολογικών μεθόδων για αύξηση των επιπέδων υγιεινού χρόνου ζωής, μικροβιολογικής ασφάλειας και διατροφικής τους αξίας», με ακρωνύμιο "ΝΕΟ-ΒΙΟΔΙΑΤΡΟΦΗ". 

Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου.

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ

 

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 4073/52644/24-10-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης έργου Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του έργου: «Δημιουργία εθνικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας της Ελιάς - Εμβληματική Δράση "Οι δρόμοι της Ελιάς" ΥΠΟΕΡΓΟ 2-Φυτοπροστασία». 

Έγκριση σύναψης μιας (1) σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ

 

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών προκηρύσσει διαγωνισμό για την εκποίηση  250.000 περίπου κιλών αγελαδινού γάλακτος για το χρονικό διάστημα από 01-01-2020 έως και 31-12-2020. Τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των 0,365 €/χλγ. αγελαδινού γάλακτος, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 12:00

pdfΠροκήρυξη διαγωνισμού

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών προκηρύσσει διαγωνισμό για την εκποίηση 85.000 περίπου κιλών πρόβειου γάλακτος για το χρονικό διάστημα από 01-01-2020 έως και 31-12-2020. Τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των 0,82 €/χλγ. πρόβειου γάλακτος, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11:00

pdfΠροκήρυξη διαγωνισμού

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου (ΙΕΛΥΑ), Τμήμα Αμπέλου Αθηνών (ΤΑΑ), του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την παροχή ειδών εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Φαινοτυπικός Χαρακτηρισμός, Μοριακή Ταυτοποίηση και Οινολογική Αξιολόγηση Γηγενών Ποικιλιών Αμπέλου Περιφέρειας Ηπείρου» (ακρωνύμιο: ΠύρρουΑμπελος) της δράσης «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας» στο πλαίσιο του επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος» του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12:00

pdfΠροκήρυξη διαγωνισμού

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου: «Δράσεις Βιωματικής κατάρτισης για εκπαιδευτικούς στο δάσος» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις», του Πράσινου Ταμείου. (Αρ. Απόφασης 148.3/2018).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες της Πράξης «Επιχορήγηση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του Έργου «Λειτουργία Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης και καταγραφής της ποσότητας (ποτάμια) και ποιότητας (ποτάμια και λίμνες) των επιφανειακών υδάτων της χώρας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ) με Κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5001336 του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020)» και ΣΑΕ 2017ΣΕ27510121, που αφορά στην υποστήριξη της παρακολούθησης της πορείας του φυσικού αντικειμένου και της λειτουργικής διασύνδεσής του με το οικονομικό αντικείμενο (σύνδεση ΙΕΥΠ-πρώην ΙΕΒ με ΚΥ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ_ΠΡΟΤΑΣΗΣ

pdfΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ

Website Security Test