Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών ΠροϊόντωνΤμήμα Γάλακτος της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Υποέργου 2 «Ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων για την ανίχνευση και αντιμετώπιση της υποκλινικής μαστίτιδας στα αιγοπρόβατα γαλακτοπαραγωγής και της βελτίωσης της ποιότητας του γάλακτος και των τυροκομικών προϊόντων» της Πράξης «Ερευνητική Υποδομή «MilkQuality» στην Αγροδιατροφή: Έλεγχος της μαστίτιδας σε μικρά μηρυκαστικά γαλακτοπαραγωγής και βελτίωση της ποιότητας του νωπού γάλακτος και των τυροκομικών προϊόντων με εφαρμογή προχωρημένων μοριακών και στατιστικών μεθόδων», με ακρωνύμιο MILKQUALITY και MIS 5045647, στο πλαίσιο της Δράσης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»,που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1191 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2020ΣΕ11910106 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 1268/21351/21.04.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Σύναψη δεκαπέντε (15) συμβάσεων μίσθωσης έργου για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης «Ερευνητική Υποδομή «MilkQuality» στην Αγροδιατροφή: Έλεγχος της μαστίτιδας σε μικρά μηρυκαστικά γαλακτοπαραγωγής και βελτίωση της ποιότητας του νωπού γάλακτος και των τυροκομικών προϊόντων με εφαρμογή προχωρημένων μοριακών και στατιστικών μεθόδων», με ακρωνύμιο MILKQUALITY και MIS 5045647, στο πλαίσιο της Δράσης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1191, με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2020ΣΕ11910106 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 1266/22.04.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου με φυσικό πρόσωπο για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Αλυσίδα αξίας για τις αυτόχθονες ελληνικές τουλίπες: δημιουργία τεκμηριωμένου πολλαπλασιαστικού υλικού και ολοκληρωμένη διατήρηση για αειφορική αξιοποίηση» με ακρωνύμιο ΤULIPS.GR (MIS: 5069951) και κωδικό Τ2ΕΔΚ-05115, στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Κατά του πίνακα κατάταξης επιτρέπεται η άσκηση ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα ανάρτησης της απόφασης στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ,προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό κατ’ αρχάς με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές, που θα συνεχιστεί με προφορικές, για την εκποίηση 50.000 περίπου κιλών κριθαριού εσοδείας 2020.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 11:00.

pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Συμβουλών & Μεταφοράς Καινοτομίας Κομοτηνής/Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Παραμεθώριων Περιοχών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση παλαιού κατεστραμμένου γεωργικού εξοπλισμού, συνολικού βάρους κατ΄ εκτίμηση περίπου 10.000 kg.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 2 Ιουνίου και ώρα 11:00.

pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

docxΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 1082/18073/02.04.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου: «Διερεύνηση της παραγωγής των μανιταριών Agaricus και Pleurotus με εναλλακτικές τεχνικές καλλιέργειας, χρήση εγχώριων αγρο βιομηχανικών υπολειμμάτων και καινοτόμα αξιοποίηση των αποβλήτων και παραπροϊόντων της καλλιέργειας με ανάκτηση συστατικών υψηλού βιομηχανικού και φαρμακευτικού ενδιαφέροντος», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου.

Κατά του πίνακα κατάταξης επιτρέπεται η άσκηση ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα ανάρτησης της απόφασης στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό κατ’ αρχάς με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές, που θα συνεχιστεί με προφορικές, για την εκποίηση δύο (2) αγελάδων.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 25 Μαΐου 2021 και ώρα 11:00

pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (πρώην ΙΕΒ) της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο τιμής, με σκοπό την προμήθεια αναλωσίμων οργάνων υδρομετρήσεων για τις ανάγκες της Πράξης «Επιχορήγηση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του έργου: «Λειτουργία Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης και Καταγραφής της Ποσότητας (ποτάμια) και Ποιότητας (ποτάμια και λίμνες) των Επιφανειακών Υδάτων της Χώρας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5001336 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1: «Υδρομετρήσεις, Δειγματοληψίες, Χημικές Αναλύσεις και Συμπληρωματικές Ενέργειες».

Ανακοινώνεται η παράταση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για την υπ’ αριθμ. 22991/05.05.2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ψ2ΠΑΟΞ3Μ-36Α) για την επιλογή Προϊσταμένων επιπέδου Διεύθυνσης
α) Διεύθυνσης Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Δραστηριοτήτων &
β) Διεύθυνσης Υποστήριξης Ερευνητικών, Αναπτυξιακών Έργων και Προϊόντων Έρευνας
της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ).
Κατόπιν της παράτασης, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας λήγει στις 31.07.2021 και ώρα 15:00 μ.μ.

.pdfΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.pdf

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη για μία ανάθεση έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο ελεύθερο επαγγελματία επιστήμονα (κάτοχο Πτυχίου ΠΕ Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: "Παραγωγή νέων ποικιλιών ντομάτας με χρήση ομικών τεχνολογιών" NTOMATOMICS, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Τρίτη 3 Ιουνίου 2021 και ώρα 14:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docxΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος «Επισκοπήσεις κατά ορισμένων επιβλαβών οργανισμών για το έτος 2021».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021 και ώρα 14:30.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου, με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Ανάπτυξη νέων ελληνικών προϊόντων αρτοποιίας με βελτιωμένα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και μεγαλύτερη διάρκεια χρόνου ζωής χρησιμοποιώντας μικροοργανισμούς τεχνολογικού ενδιαφέροντος», με ακρωνύμιο GREENBREAD (MIS 5030749) και κωδικό Τ1ΕΔΚ-05339, στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Website Security Test