Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 1014/14590/15.03.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Προσαρμογή οπωροφόρων δενδρωδών καλλιεργειών της Μεσογειακής λεκάνης στη κλιματική αλλαγή - FREECLIMB (PRIMA)» με φορέα χρηματοδότησης του Έργου τη ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «Χρηματοδότηση ελληνικών φορέων που συμμετέχουν επιτυχώς στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων της Ενότητας 2 του PRIMA της ΓΓΕΤ.

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 1013/14589/15.03.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Δημιουργία νέων ποικιλιών ελιάς για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και βελτίωση ποιότητας προϊόντων» – BREEDOLEA.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της με αρ. πρωτ. 26475/13.05.2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ TMHMATOΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ξεκινά στις 13.05.2022 και λήγει στις 23.05.2022 και ώρα 13:00 μ.μ..

 

pdfΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docxΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι

docxΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ

 

2η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της με αρ. πρωτ. 26475/13.05.2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ TMHMATOΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ξεκινά στις 13.05.2022 και λήγει στις 23.05.2022 και ώρα 13:00 μ.μ..

 

pdf2η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docxΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι

docxΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ

 

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 1433/19914/11.04.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Βιολογική αναβάθμιση βιοαερίου μέσω μετατροπής διοξειδίου του άνθρακα σε βιομεθάνιο», Ακρωνύμιο: BioUpgrade, Κωδικό ΚΜΡ6-0192823 και Κωδικό Πράξης/MIS 5136507 της δράσης «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» με Κωδικό ΟΠΣ 4228 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 1434/19916/11.04.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Πληροφοριακό σύστημα εκτίμησης και αξιολόγησης διαθέσιμης βιομάζας και οργανικών αποβλήτων για παραγωγή πράσινων προϊόντων στην ΠΚΜ», Ακρωνύμιο: BiomassRCM, Κωδικό ΚΜΡ6-0254407 και Κωδικό Πράξης/MIS 5136569 της δράσης «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» με Κωδικό ΟΠΣ 4228 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 1435/11.04.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση βιοαερίου με ταυτόχρονη ανακύκλωση και αξιοποίηση του διοξειδίου του άνθρακα για τη βελτιστοποίηση της αναερόβιας επεξεργασίας ιλύος», Ακρωνύμιο: BiogasUp, Κωδικό Τ2ΕΔΚ-01293 και Κωδικό Πράξης/MIS 5069885 της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020).

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 1361/11.04.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Διεθνής Έρευνα με Τράτα Βυθού στη Μεσόγειο (MEDITS)» (MEDITS ΚΥΠΡΟΥ), το οποίο ανατέθηκε από το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 19922/485/11.04.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ TΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ».

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για τις ανάγκες υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου HORIZON 2020 με Τίτλο «Developing Earth Observation (EO)-powered services to promote soil carbon sequestration through regenerative agriculture» (Ακρωνύμιο: AgriCapture - Project ID: 101004282), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια δύο (2) αυτόματων συσκευών ανάλυσης συστατικών γάλακτος για τον εξοπλισμό των εργαστηρίων Ιωαννίνων και Πέλλας και ενός (1) πλήρως αυτόματου συστήματος ανάλυσης συστατικών γάλακτος και μέτρησης σωματικών κυττάρων για τον εξοπλισμό του εργαστηρίου Αχαΐας. Η προυπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ύψος των 425.000 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 14η Ιουνίου 2022

 

Κατεβάστε εδώ τη διακήρυξη

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων/ Τμήμα Φυλλοβόλων, Οπωροφόρων Δένδρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας ου ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχων που θα αναλάβουν την προμήθεια αναλωσίμων και ανταλλακτικών για τον αγρό, δικτυοκήπιο και εργαστήριο. Συγκεκριμένα: Τμήμα Α: Κυκλοφορητών αέρα και εξαεριστήρων, Τμήμα Β: Ανταλλακτικών εργαστηριακών μηχανημάτων, Τμήμα Γ: Μείγμα φυτικού υποστρώματος και λιπασμάτων.

Website Security Test