Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων / Τμήμα Ακρόδρυων, του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ανακοινώνει ότι προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, για την εκποίηση σκληρού σιταριού παραγωγής 2023, έκτασης 69,6 στρεμμάτων του κτήματός του, εκτιμώμενης ποσότητας περίπου 27.000 κιλών.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 13 Ιουλίου 2023 και ώρα 9:30.

pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου / Τμήμα Ελαίας & Οπωροκηπευτικών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για τις ανάγκες υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου ΕΝΙ-CBCMED με τίτλο: «Profitable and Sustainable artisanal olive oil industry in the Mediterranean (ΕΝΙ-CBCMED) - ARTOLIO».

Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για τις ανάγκες υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου: «LIFE Olivares Vivos + Increasing the impact of Olivares Vivos in the EU» LIFE20 NAT/ES/001487 LIFE Olivares Vivos+ με φορέα χρηματοδότησης του έργου την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου / Τμήμα Αμπέλου Λαχανοκομίας Ανθοκομίας & Φυτοπροστασίας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου: «Φαινοτυπικός χαρακτηρισμός, μοριακή ταυτοποίηση και οινολογική αξιολόγηση γηγενών ποικιλιών αμπέλου Περιφέρειας Ηπείρου» με κωδικό: ΗΠ1ΑΒ-0028196 με χρηματοδότηση από τον φορέα Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ήπειρος" 2014-2020 της Περιφέρειας Ηπείρου.

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 1411/19590/29.03.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Βιώσιμες λύσεις για την Βιολογική Αντιμετώπιση Επιβλαβών Μικροοργανισμών και την Επαγωγή της Αντοχής των Καλλιεργειών στην Αλατότητα» και ακρωνύμιο «BIOCONTROL» (Κωδικός έργου Τ2ΕΔΚ-01859, Κωδικός Πράξης/MIS 5073622, (Χρηματοδότηση: ΕΠΑνΕΚ-ΕΣΠΑ 2014-2020).

To Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής/Tμήμα Μελισσοκομίας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου “SafeAgroBee (PRIMA)”.

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας σύμβασης (1) μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Αξιολόγηση και ανάδειξη ποικιλιών σίτου για τη παραγωγή νέων προϊόντων άλεσης με υψηλή διατροφική αξία», ακρωνύμιο “GrWheat» (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ: Τ2ΕΔΚ-01244, MIS: 5072523) του Προγράμματος της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020) Παρέμβαση ΙΙ.

Ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων ερευνητή/τριας βαθμίδας Β’ -Κύριος Ερευνητής στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, ως ακολούθως:

  • Μία (1) θέση ερευνητή/τριας βαθμίδας Β’ -Κύριος Ερευνητής, με γνωστικό αντικείμενο: «Δασική Πληροφορική και Εφαρμογές στη Δασική Πολιτική»
  • Μία (1) θέση  ερευνητή/τριας βαθμίδας Β’ -Κύριος Ερευνητής, με γνωστικό αντικείμενο: «Δασοκομία και Οικολογία Δασικών Οικοσυστημάτων – Αστική Δασοπονία»

Ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει την πλήρωση τριών (3) θέσεων ερευνητή/τριας βαθμίδας Β’ -Κύριος Ερευνητής στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων, ως ακολούθως:

  • Μία (1) θέση ερευνητή/τριας βαθμίδας Β’ -Κύριος Ερευνητής, με γνωστικό αντικείμενο: «Τεχνολογία Μεταποίησης Φρούτων Λαχανικών»
  • Μία (1) θέση ερευνητή/τριας βαθμίδας Β’ -Κύριος Ερευνητής, με γνωστικό αντικείμενο: «Μοριακή Βιοτεχνολογία – Γενετική Ταυτοποίηση»
  • Μία (1) θέση ερευνητή/τριας βαθμίδας Β’ -Κύριος Ερευνητής, με γνωστικό αντικείμενο: «Μοριακή Βιοτεχνολογία – Γενετική Ταυτοποίηση»

Ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσεως ερευνητή/τριας βαθμίδας Β’ -Κύριος Ερευνητής στο Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών, με γνωστικό αντικείμενο: «Μικροβιολογία-Ανοσολογία και Παραγωγή Εμβολίων».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους (επισυνάπτεται έντυπο) και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr   

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 14η Αυγούστου 2023.

Το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών του ΕΛΓΟ-ΔηΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Επισκοπήσεις κατά ορισμένων επιβλαβών οργανισμών για το έτος 2023» (Επισκοπήσεις 2023).

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής/Τμήμα Μελισσοκομίας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου “Exposure To electromagnetic fIelds and planetary health” και ακρωνύμιο “ETAIN”, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου “HORIZON 2020”.

Website Security Test