Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Kτηνιατρικών Ερευνών εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με ένα ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων ή ΤΕ Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής, με έδρα το ΕΕΠΓ Πάτρας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, για τις ανάγκες του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Διερεύνηση και αξιολόγηση του προσδιορισμού αφλατοξινών σε ζωοτροφές και γάλα με σύγκριση δύο μεθόδων προσδιορισμού (ELISA και Υγρή χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης) και πιλοτική εφαρμογή σε δείγματα γάλακτος από τις περιοχές ευθύνης των ΕΕΠΓ του ΕΛΓΟ».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 και ώρα 12:00

Επισυνάπτεται: pdfΕκδήλωση ενδιαφέροντος

Με απόφαση Διευθυντή εγκρίνεται πρακτικό αξιολόγησης και αναρτάται πίνακας κατάταξης σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε τέσσερις (4) αναδόχους, για τις ανάγκες υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος AGROCYCLE (690142) με τίτλο «Sustainable techno-economic solutions for the agricultural value chain».

Επισυνάπτεται: pdfΠίνακας κατάταξης 

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών προκηρύσσει διαγωνισμό για την εκποίηση 1.300 περίπου τόνων χλωρομάζας μηδικής μερικώς αφυδατωμένης για το χρονικό διάστημα από 01-04-2018 έως και 30-11-2018. Τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των 17,30 € ανά τόνο για υγρασία 75%, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι και τη Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018 και ώρα 11:00

Επισυνάπτεται: pdfΔιακήρυξη διαγωνισμού

Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (πρώην Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων) της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σε Ευρώ βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών δεμάτων και εγγράφων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ/ΙΕΥΠ (π. ΙΕΒ) στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Αποστολές Δειγμάτων – Ταχυμεταφορές» της Πράξης: «Επιχορήγηση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του Έργου: «Λειτουργία Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης και Καταγραφής της Ποσότητας (ποτάμια) και Ποιότητας (ποτάμια και λίμνες) των Επιφανειακών Υδάτων της Χώρας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5001336 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 11 Απριλίου 2018 και ώρα 14:00.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 και ώρα 10:00.

 

pdfΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.pdf

pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.pdf

pdfΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ.pdf

pdfΕυρωπαϊκό_Ενιαίο_Έγγραφο_Προμήθειας_ΕΕΕΠ.pdf

docxΥπόδειγμα_Oικονομικής_Προσφοράς.docx

docxΥπόδειγμα_Εγγυητικής_Επιστολής_Συμμετοχής.docx

docxΥπόδειγμα_Εγγυητικής_Επιστολής_Καλής_Εκτέλεσης_Σύμβασης.docx

 

Το Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας & Κοινωνιολογίας του ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Προγράμματος «Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων ετών 2017-2019 στο Πλαίσιο των Απαιτήσεων του Καν (ΕΚ) 199/2008 και Καν (ΕΕ) 2017/1004».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018 και ώρα 14:00

Επισυνάπτεται: pdfΕκδήλωση ενδιαφέροντος

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση τριών (3) μοσχαριών αρσενικών με τιμή εκκίνησης 1,80 χλγ. Ζ.Β πλέον ΦΠΑ & ενός (1) μοσχαριού θηλυκού με τιμή εκκίνησης 1,20 € χλγ. Ζ.Β πλέον ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Tετάρτη 14 Μαρτίου 2018 και ώρα 11:00

Επισυνάπτεται: pdfΔιακήρυξη

Με απόφαση του Διευθυντή Αλιευτικής Έρευνας αναρτώνται οι τελικοί πίνακες κατάταξης σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υποβολή πρότασης προς σύναψη τριάντα εννέα (39) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος «Εκπόνηση δράσεων του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων ετών 2017-2019 στο πλαίσιο των απαιτήσεων των
ΚΑΝ.(ΕΚ) 199/2008 και ΚΑΝ (ΕΕ) 2017/1004».

Επισυνάπτονται: pdfΤελικοί πίνακες κατάταξης 

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Δημιουργία, διατήρηση, σποροπαραγωγή και διάθεση στην αγορά ποικιλιών σιτηρών».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων-προτάσεων μέχρι και την Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018 και ώρα 14:00

Επισυνάπτεται:pdf Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει πρόχειρο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, για τη συγκομιδή/πώληση εσπεριδοειδών, παραγωγής 2018.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι και την Τρίτη 13 Μαρτίου 2018 και ώρα 10:30

Επισυνάπτεται: pdfΠροκήρυξη

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη που θα αναλάβει τις γεωργικές εργασίες, για τις ανάγκες του προγράμματος με τίτλο «Δημιουργία, διατήρηση, σποροπαραγωγή και διάθεση στην αγορά ποικιλιών σιτηρών».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018 και ώρα 14:00

Επισυνάπτεται: pdfΠροκήρυξη

Με απόφαση της Διευθύντριας του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου εγκρίνεται πρακτικό αξιολόγησης και αναρτάται πίνακας κατάταξης για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με σκοπό την ανάθεση έργου σε ανάδοχο, στο πλαίσιο του έργου «Improvement of green infrastructure in agroecosystems: reconnecting natural areas by countering habitat fragmentation» ( LIFE LIFE IGIC, 21.1459.243)».

Επισυνάπτεται: pdfΑπόφαση

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια σογιάλευρου σε σακιά, προϋπολογισθείσας δαπάνης 30.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018 και ώρα 11:00 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Website Security Test