Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Αποδοχή του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 1186/18824/31.03.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο "Χρήση Καινοτόμων Νανοτεχνολογιών για την καταπολέμηση βιοϋμενίων στη βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων" με ακρωνύμιο «NANOCLEAN».

Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου.

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της.

pdfΑπόφαση ΔΣ

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την εκποίηση περίπου 22 θηλυκών και 20 αρσενικών αρνιών, με τιμή εκκίνησης 2,00 ευρώ/κιλό Ζ.Β. πλέον ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι την Τρίτη 19 Μαΐου 2020 και ώρα 12:00 μ.μ.

pdfΠερίληψη διακήρυξης   docxΈντυπο προσφοράς

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών στο πλαίσιο του έργου «Protection of Autochthonous populations of Pelagonia sheep breed in the sross- border area» προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια πιτύρων σε σακιά προϋπολογιζόμενου κόστους 1.400,00 € άνευ ΦΠΑ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 22-05-2020 ημέρα Παρασκευή στης 12:00 π.μ., στα γραφεία του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής στην Παραλίμνη Γιαννιτσών.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται από το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών (Πληροφορίες τηλ.: 23820-31700-32958), όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

pdfΠερίληψη διακήρυξης

Το Τμήμα Γάλακτος του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Εφαρμογή της προσέγγισης των πολλαπλών -ομικών τεχνολογιών και εργαλείων βιοπληροφορικής για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας ελληνικών παραδοσιακών τυριών», με ακρωνύμιο CHEESART, (MIS 5033636) και κωδικό Τ1ΕΔΚ-02087 στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020 και ώρα 13.00

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Τμήμα Γάλακτος του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Εφαρμογή της προσέγγισης των πολλαπλών - ομικών τεχνολογιών και εργαλείων βιοπληροφορικής για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας ελληνικών παραδοσιακών τυριών» με κωδικό MIS 5033636 της δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2020 και ώρα 14.00

pdfΠροκήρυξη  pdfΠερίληψη προκήρυξης docΠαραρτήματα

 

Ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών στο Διοικητήριο της Επαγγελματικής Σχολής Λάρισας (Αβερώφειος)». 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, ανέρχεται στο ποσό των 24.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (σύνολο 29.760,00€).

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 2 Ιουνίου 2020

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 2/6/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στην έδρα του Οργανισμού, Κουρτίδου 56-58 και Νιρβάνα ,111 45 Αθήνα.

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Δημιουργία ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας του Μελιού», με κωδ. Αριθ. 2018ΣΕ01300000 του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την Τρίτη 12 Μαΐου 2020 και ώρα 14:00

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος   docΥπόδειγμα υποβολής πρότασης

 Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Γ’ – Εντεταλμένος Ερευνητής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 8η Ιουνίου 2020.

pdfΠροκήρυξη   docxΑίτηση   docxΔήλωση Ανάγνωσης   docxΥπεύθυνη Δήλωση

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Β’ – Κύριος Ερευνητής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 8η Ιουνίου 2020.

pdfΠροκήρυξη   docxΑίτηση  docxΔήλωση Ανάγνωσης   docxΥπεύθυνη Δήλωση

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο τη «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING) 2ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΔΕΚΑ (10) ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ», εκτιμώμενης αξίας 60.000,00 €, χωρίς ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Παρασκευή 8 Μαΐου 2020 και ώρα 12:00

pdfΔιακήρυξη

 Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, (ΤΕΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος: INTERREG IPA II Cross-border Cooperation Programme “Greece – Albania 2014-2020” PRIORITY AXIS 2, THEMATIC PRIORITY 2g, SPECIFIC OBJECTIVE 2.2, με τίτλο «Competitive livestock entrepreneurship and health protection for sustainable rural economic development» και ακρωνύμιο COMPLETE, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών και αφορά τα παραδοτέα 3,4 και 5.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την Τρίτη 12 Μαΐου 2020 και ώρα 13:30

pdfΕκδήλωση ενδιαφέροντος  docxΥπόδειγμα υποβολής πρότασης

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, (ΑΕΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ Ή ΑΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ) για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Εμβληματική Δράση για την Έρευνα στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Κρήτης Τέσσερα Ιδρύματα Τέσσερα σημεία (Agro4Crete)» που χρηματοδοτείται από το Υποέργο 2, Παρέμβαση Β «Πιλοτική εφαρμογή νέων προτύπων αγροτικής παραγωγής» του έργου «Εμβληματική Ερευνητική Δράση Εθνικής Εμβέλειας για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στον τομέα της Αγροδιατροφής» (κωδικός έργου 2018ΣΕ01300000) του Εθνικού σκέλους του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την Τρίτη 12 Μαΐου 2020 και ώρα 13:30

pdfΕκδήλωση ενδιαφέροντος    docxΥπόδειγμα υποβολής πρότασης

 

 

Website Security Test