Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Τμήμα Φυτοπροστασίας Πάτρας/Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «INTERREG V-A Ελλάδα - Ιταλία 2014 2020 Authentic Olive Net», με χρηματοδότηση από το INTERREG V-A Ελλάδα.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 14:30.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docxΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Ανακοινώνεται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη μίσθωσης έργου σε εξωτερικούς αναδόχους ως στελέχη οριζόντιας υποστήριξης της εκπόνησης έξι προτύπων & συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης στο πλαίσιο εφαρμογής της Πράξης με τίτλο: "Αναβάθμιση πλαισίου και διαδικασιών παροχής υπηρεσιών προς την αγροτική επιχειρηματικότητα''.

Το Τμήμα Ακροδρύων/Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση καρυδιών ποσότητας 5.050 κιλών παραγωγής 2020, του κτήματός του.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 9:30.

Αποσφράγιση προσφορών: Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:30.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Τμήμα Ακροδρύων/Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση φιστικιών ποσότητας 920 κιλών (860 κιλά ανοιχτά & 60 κιλά κλειστά) παραγωγής 2020, του κτήματός του.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 9:30.

Αποσφράγιση προσφορών: Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει την πλήρωση τριών (3) θέσεων ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Γ΄ - Εντεταλμένος Ερευνητής. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εγγραφούν και να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr

 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 28η  Δεκεμβρίου 2020.

 

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσεως ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Γ΄ - Εντεταλμένος Ερευνητής. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εγγραφούν και να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 28η  Δεκεμβρίου 2020.  

 

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού - διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας μέχρι εννέα (09) μήνες και όχι πέραν της λήξης του διδακτικού έτους 2020-2021, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Επαγγελματικής Σχολής Καλαμπάκας του Οργανισμού.

pdfΠροκήρυξη

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ αναρτά τους αναμορφωμένους πίνακες ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού:

α) κωδικός θέσης 102 ΠΕ 88 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ/ΠΕ 88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ ή ΠΕ 88.02 : ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ της ΕΠΑ.Σ. Λάρισας  pdfΕΠΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

β) κωδικός θέσης 101 ΠΕ 88 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ/ΠΕ 88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ ή ΠΕ 88.02: ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ της ΕΠΑ.Σ. Κρήτης   pdfΕΠΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ -ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Εκτίμηση της δομής και της δυναμικής των πληθυσμών δενδρόκεδρου (Juniperus drupacea) και της αναπαραγωγικής βιολογίας του είδους» ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: JuniFor, που χρηματοδοτείται από τη Πράξη «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων» (υποέργο Νο 1), η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 14:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Καινοτομική παραγωγή νέων προϊόντων ξιδιού και τεχνολογική ανάπτυξη μέσω εφαρμογής νέων τεχνικών στην παραγωγική τους διαδικασία» και κωδικό ΟΠΣ 5056122 που υποβλήθηκε για χρηματοδότηση από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020, ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ «Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», Δράση «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ RIS3».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Αξιοποίηση των αγροκτηνοτροφικών αποβλήτων για την παραγωγή ζωοτροφών πλούσιων σε πρωτεΐνες», της Δράσης «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας» με Ακρωνύμιο W_2_Feed και Κωδικό Έργου: T7ΔKI-00143.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Website Security Test