Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, ελεύθερο επαγγελματία, Γεωπόνο, για τις ανάγκες υλοποίησης της έργου με τίτλο: «Networking, partnerships and tools to enhance in situ conservation of European plant genetic resources» (Ακρωνύμιο: Farmer’s Pride), με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, HORIZON 2020. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μέχρι την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 14:00

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος docΥποβολή πρότασης 

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες, έναν (1) Ηλεκτρολόγο ή Ηλεκτρονικό Μηχανικό, έναν (1) Γεωπόνο, έναν (1) Γεωπόνο ή Τεχνολόγο Γεωπονίας και έναν Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό, για τις ανάγκες υλοποίησης της δράσης με τίτλο: «Digitising and transforming European industry and services: digital innovation hubs and platforms», ακρωνύμιο:«DEMETER», στο πλαίσιο του Horizon 2020, DT-ICT-08-2019, Νο 857202, με πλήρη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μέχρι την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 14:00

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος docΥποβολή πρότασης

Αποδοχή του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ.932/23.10.2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Protection of Autochthonous populations of Pelagonia sheep breed in the cross- border area» με ακρωνύμιο «Papeshe»

Έγκριση των πινάκων κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου.

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) κάτω των ορίων (Προϋπολογισμού 70.770,69 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ, 86.992,46 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των λοιπών επιβαρύνσεων), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει μόνο τιμής, για την προμήθεια εργαστηριακού και λοιπού εξοπλισμού, για τις ανάγκες του Έργου «Improving the conservation of the priority plant in the cross border area» με ακρωνύμιο: Conse-pp, με Κωδικό ΟΠΣ 5032907 και κωδικό ΠΔΕ:2018ΣΕ48260000.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 11:00.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 12:00.

pdfΠΕΡΙΛΗΨΗ                               pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει τα αποτελέσματα της αριθμ. 49219/08-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΡΚΑΟΞ3Μ-19Φ) προκήρυξης της ΕΠΑ.Σ. Συγγρού για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ

Το Τμήμα Γάλακτος/Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προσφοράς προμήθειας ζωοτροφών μίγματος τροφής υψηλής γαλακτοπαραγωγής προβάτων για το διάστημα από 21/01/2020 έως 31/12/2020.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 11:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Τμήμα Αμπέλου Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας Ηρακλείου/Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου, της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Πιλοτική Εφαρμογή νέων τεχνολογιών για την παρακολούθηση και έλεγχο των πληθυσμών του δάκου σε διάφορες ελαιοκομικές περιοχές της Ελλάδας (NT4D)»

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 14:30.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                   docxΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ_ΠΡΟΤΑΣΗΣ_(περίπτωση_Α)                    docxΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ_ΠΡΟΤΑΣΗΣ_(περίπτωση_Β)

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου: «Προσαρμογή οπωροφόρων δενδρωδών καλλιεργειών της Μεσογειακής λεκάνης στη κλιματική αλλαγή - FREECLIMB (PRIMA) 20.1616» με φορέα χρηματοδότησης του Έργου τη ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «Χρηματοδότηση ελληνικών φορέων που συμμετέχουν επιτυχώς στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων της Ενότητας 2 του PRIMA της ΓΓΕΤ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 14:30.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ           docxΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ_ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος: INTERREG IPA II Cross-border Cooperation Programme “Greece - Albania 2014-2020-COMPLETE”.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 10 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 14:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                         docxΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ_ΠΡΟΤΑΣΗΣ

 

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει την πλήρωση τριών (3) θέσεων ερευνητών βαθμίδας Β’ – Κύριος Ερευνητής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 31η Ιανουαρίου 2020.

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ                docxΑΙΤΗΣΗ_ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ                docxΔΗΛΩΣΗ_ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ_ΑΠΟΔΟΧΗΣ               docxΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, με σκοπό την Προμήθεια χύμα νωπού γάλακτος για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες Γαλακτοκομικής ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων για το έτος 2020, συνολικού προϋπολογισμού 55.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Προθεσμία υποβολής προσφορών στις εγκαταστάσεις της ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων: Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12:00.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12:30.

 

pdfΠΕΡΙΛΗΨΗ

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες της αριθμ. 48924/7-10-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 08-10-2019) προς σύναψη μίσθωσης έργου ως Υπεύθυνοι Υλοποίησης Εκπαιδεύσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.

Ενστάσεις κατατίθενται ή αποστέλλονται με συστημένη επιστολή σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο κεφάλαιο Ζ της αριθμ. 48924/07-10-19 Πρόσκλησης (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 08-10-2019) έως και 03/01/2020.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ

 

Website Security Test