Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινσιτούτο Αλιευτικής Ερευνας Καβάλας της Γενικής Διεύθυνσης του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ  προκηρύσσει ανοκτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5004055, που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας –Θάλασσας (ΕΠΑλ-Θ 2014-2020).

docxΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

docxΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

docxΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

docxΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

docxΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

pdf21894 ΑΔΑ

pdf21894 ΑΔΑΜ

pdfΣΥΜΒΑΣΗ σκαφος

pdfΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ξεκινά στις 13.05.2022 και λήγει στις 23.05.2022 και ώρα 13:00 μ.μ..

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docxΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι

docxΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων με την αρ. 1162/25768 ΑΔΑ: ΨΦ1ΚΟΞ3Μ-Ξ4Ο Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης για μία (1) ανάθεση έργου ιδιωτικού δικαίου με φυσικό πρόσωπο ελεύθερο επαγγελματία Γεωπόνο, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: : «Παραγωγή νέων ποικιλιών ντομάτας με χρήση ομικών τεχνολογιών» NTOMATOMICS, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με φορέα υλοποίησης την Τράπεζας Διατήρησης Γενετικού Υλικού του ΙΓΒ&ΦΠ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

 Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων: Δευτέρα 30 Μαΐου 2022

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docxΑΙΤΗΣΗ

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου,της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ερευνας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ανακοινώνει ότι, στα πλαίσια του έργου με τίτλο: «Δράσεις για την επιτυχημένη εγκατάσταση υποτροπικών ειδών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΥΠΕΡ ΠΕΛ με Επιστημονικό Υπεύθυνο την Δρα Τζατζάνη Θηρεσία-Τερέζα Εντεταλμένη Ερευνήτρια του Ι.ΕΛ.Υ.Α. και για την εύρυθμη υλοποίηση του, θα προβεί στη διαδικασία Απευθείας Ανάθεσης με Διαγωνιστική διαδικασία προς κάθε ενδιαφερόμενο κατόπιν έρευνας αγοράς, και με αντικείμενο την επιλογή Αναδόχου για τηνπρομήθεια υποτροπικών φυτών για το Ι.ΕΛ.Υ.Α. ΧΑΝΙΑ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η ημέρα Τρίτη 17 Μαιου 2022 και ώρα 15.00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

 

 

Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ημέρα Τρίτη 31 Μαιου 2022 και ώρα 14.30

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docxΑΙΤΗΣΗ

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ

 

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ερευνας του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Turn food industry by-products into secondary feedstuffs via circular economy schemes», “NewFeed” που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Ευρωμεσογειακής Πρωτοβουλίας PRIMA με grand agreement vo 2013.

Kατά τον πίνακα κατάταξης επιτρέπεται η άσκηση ένστασης εντός προθεσμίας πέντε εργάσιμων ημερών που αρχίζει από την επόμενη ημέρα ανάρτησης της απόφασης στην ιστοσελίδα του οργανισμού.

 

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docxAITHΣΗ

Το Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας & Κοινωνιολογίας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη δυο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ – Α' ΦΑΣΗ», με κωδικό ΟΠΣ 5136156 στο Επιχειρησιακό́ Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Παρασκευή 27 Μαΐου 2022 και ώρα 14:00

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docxΑΙΤΗΣΗ

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ερευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του ερευνητικού Έργου «Νέες φυτοπροστατευτικές προσεγγίσεις και εφαρμογές -ομικών τεχνολογιών για βελτιστοποίηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης της ασθένειας του εξώασκου της ροδακινιάς», ακρωνύμιο ExoPeach2Ηealth και κωδικό Τ2ΕΔΚ-02759 (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ), με MIS 5129416 στο πλαίσιο της Δράσης "ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β κύκλος" (ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΙΙ).

Το ανώτερο Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020).

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων Τετάρτη 25-05-2022 και ώρα 14.00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docxΑΙΤΗΣΗ

 

 

 

Το Τμήμα φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ερευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικόπρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Προσαρμογή οπωροφόρων δενδρωδών καλλιεργειών της Μεσογειακής λεκάνης στη κλιματική αλλαγή (Fruit crops resilience to climate change in the Mediterranean Basin)», ακρωνύμιο FREECLIMB και κωδικό PRIMA18-03. Το έργο χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο πλαίσιο τουπρογράμματος PRIMA. Το PRIMA είναι μια πρωτοβουλία του άρθρου 185 και συγχρηματοδοτείται από τον Ορίζοντα 2020, το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 και ώρα 15:00

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docxΑΙΤΗΣΗ

Tο Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου, \Τμήμα: Αμπέλου Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας Ηρακλείου,εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασηςέργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου: «Καινοτόμος, κινητή συσκευή φασματικής χαρτογράφησης για την επιτόπια, πρώιμη ανίχνευση ασθενειών σε καλλιέργειες κηπευτικών» ακρωνύμιο «SpectraPlant», Κωδικός Έργου ΚΡΗΡ1-0028641 για τα έτη 2022 και 2023, Kωδικός OTS 20.1720.243.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων 26/05/2022 ημέρα Πέμπτη.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ.442/6971/07.02.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Novel approaches to promote the SUSTAINability of OLIVE groves in the Mediterranean, ‘SUSTAINOLIVE’», με χρηματοδότηση από το PRIMA FOUNDATION (Grant Agreement N0 1811),κωδικός έργου 21.1643.234.

Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου

Kατά τον πίνακα κατάταξης επιτρέπεται η άσκηση ένστασης εντός προθεσμίας πέντε εργάσιμων ημερών που αρχίζει από την επόμενη ημέρα ανάρτησης της απόφασης στην ιστοσελίδα του οργανισμού.

pdfΑΠΟΔΟΧΗ ΔΣ

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ.443/6972/07.02.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τιςανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο:Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου.

Kατά τον πίνακα κατάταξης επιτρέπεται η άσκηση ένστασης εντός προθεσμίας πέντε εργάσιμων ημερών που αρχίζει από την επόμενη ημέρα ανάρτησης της απόφασης στην ιστοσελίδα του οργανισμού.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ

 

Website Security Test