Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ σύμφωνα με την αρ. 2474/21-07-2016 ΑΔΑ: 72ΤΘΟΞ3Μ-Ρ6Ρ Απόφαση έγκρισης της Προϊσταμένης του ΙΓΒ&ΦΠ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο (κατά τα άρθρα 681 και τα επόμενα του Αστικού Κώδικα και κατά του αρθρ. 6 του Ν.2527/1997 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Διατήρηση γενετικής καθαρότητας, παραγωγή και διάθεση πολλαπλασιαστικού υλικού εγχώριων ποικιλιών κηπευτικών».

pdfΥπ΄αριθμ. 2479/21.07.2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος/έργου «Συλλογή, αναγνώριση, ταυτοποίηση και αξιοποίηση αυτοφυών μανιταριών της Περιφέρειας Ηπείρου με έμφαση στη διερεύνηση της περιεκτικότητας βιοδραστικών πολυσακχαριτών (β-γλυκανών)».

pdfΥπ΄αριθμ. 777/25470/18.07.2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με την υπ’ αριθ. θέματος 16 Απόφαση της 77ης/07-07-2016 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του, ΑΔΑ 6Ο1ΩΟΞ3Μ-Τ1Β, ματαίωσε τον υπ’ αριθ. πρωτ. 29097/23-12-2015 διαγωνισμό, με θέμα την επιλογή αναδόχου για το έργο της «Παροχής υπηρεσιών φύλαξης - ασφάλειας στις εγκαταστάσεις των ΕΠΑ.Σ Ιωαννίνων, Λάρισας και Νεμέας για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης» 

pdfΜαταίωση του υπ’ αριθ. πρωτ. 29097/23-12-2015 διαγωνισμού

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με την υπ’ αριθ. θέματος 15 Απόφαση της 77ης/07-07-2016 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του, ΑΔΑ Ω3Ψ4ΟΞ3Μ-Ν9Θ, ματαίωσε τον υπ’ αριθ. πρωτ. 4652/09-02-2016 διαγωνισμό με θέμα την Εκπόνηση μελέτης με αντικείμενο την κατάρτιση Κανονισμών Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας, Οικονομικής Διαχείρισης, Διαχείρισης Ερευνητικών και Αναπτυξιακών Έργων και Έργων Κατάρτισης και Μελέτη Εφαρμογής Διαδικασιών για την απόδειξη της διοικητικής και διαχειριστικής ικανότητας του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ ως Δυνητικού Δικαιούχου και Ενδιάμεσου Φορέα ΕΣΠΑ 2014-2020.

pdfΜαταίωση του υπ’ αριθ. πρωτ. 4652/09-02-2016 διαγωνισμού 

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει τη μεταφορά περίπου 500 τόνων σανού μηδικής και 100 περίπου τόνων άχυρου.

pdfProxeiros_diagonismos_gia_metafora_sanou.pdf

 

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την ενσίρωση χλωρομάζας αραβοσίτου, 800 τόνων περίπου. 

pdfProxeiros_diagonismos_gia_ensirosi_aravositou.pdf

Ο ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ θα ακολουθήσει τη διαδικασία της εσωτερικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου να ενισχυθεί το προσωπικό της Γενικής Δ/νσης Αγροτικής Έρευνας, λόγω των αυξημένων αναγκών που έχουν προκύψει και της έλλειψης υπαλλήλων κλάδου Γεωπονικού Ζωϊκής Παραγωγής, Κτηνιατρικού και Εργατών - Σταβλιτών, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του πρώην ΣΓΕ Ιωαννίνων.

pdfEldilosi_endiaferontos_SGE_Ioanninon.pdf

 

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών Λάρισας του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος/έργου "Ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιέργειας βιομηχανικής ντομάτας: διερεύνηση εδαφολογικών και φυτικών παραμέτρων, αξιολόγηση αρδευτικών συνθηκών και προσδιορισμός των αποτυπωμάτων άνθρακα νερού για την καλλιέργεια».

pdfSunapsi_symvasis_misthosis_ergou_IBKFL.pdf

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου, Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας & Φυτοπροστασίας Ηρακλείου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την επισκευή – ανακατασκευή θερμοκηπίου.

pdfMeiodotikos_diagonismos_gia_thermokipio_IELYA.pdf

 

 

Ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Οικονομικού ή ΤΕ Οικονομικού - Λογιστικού της Κεντρικής Υπηρεσίας ή των Περιφερειακών Δομών του Οργανισμού να υποβάλλουν σχετική αίτηση, προκειμένου να ενισχυθεί το προσωπικό του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων, λόγω αυξημένων αναγκών του οικονομικού τμήματος.  

pdfEkdilosi_endiaferontos_ITAP_gia_oikonomikous.pdf

Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ενδιαφέρεται να αναθέσει σε εταιρεία ή ανάδοχο φυσικό πρόσωπο την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων (ΙΕΥΠ) στη Θέρμη».


pdfEkdlosi_endiaferontos_gia_episkevi_ktiriou_IEP.pdf

 

Website Security Test