Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

O ΕΛΓΟ-«ΔΗΜΗΤΡΑ» ΙΤΑΠ-Τμήμα Γάλακτος που εδρεύει στο Δήμο Ιωαννιτών Ν. Ιωαννίνων, ανακοινώνει ότι προκηρύσσει Επανάληψη του συνοπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού με κλειστές προσφορές, για την εκποίηση είκοσι πέντε (25) αρσενικών αρνιών, λόγω μη ζήτησης από κτηνοτρόφους- παραγωγούς, με τιμή εκκίνησης 2,10 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 13%). Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει μέχρι την 26-01-2021 να καταθέσουν τις προσφορές τους.

 

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες του Έργου «Συστηματική και εντατική παρακολούθηση της υγείας των δασών της Ελλάδας στα πλαίσια του παγκόσμιου οργανισμού ICP FORESTS», το οποίο χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Γενικής Δ/νσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 12:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής της Γενικής Διεύυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, προκηρύσσει δημόσιο (ανοιχτό) τακτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές που θα συνεχιστεί με προφορικές προσφορές από όλους τους συμμετέχοντες, για την εκποίηση 85.000 περίπου κιλών πρόβειου γάλακτος για το χρονικό διάστημα από 27-01-2021 έως και 31-12-2021. Τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των 0,87 €/χλγ. πρόβειου γάλακτος, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 11:00 και θα συνεχιστεί με προφορικές προσφορές.

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, προκηρύσσει δημόσιο (ανοιχτό) τακτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές που θα συνεχιστεί με προφορικές προσφορές από όλους τους συμμετέχοντες, για την εκποίηση 300.000 περίπου κιλών αγελαδινού γάλακτος για το χρονικό διάστημα από 27-01-2021 έως και 31-12-2021. Τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των 0,365 €/χλγ. αγελαδινού γάλακτος, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 12:00 και θα συνεχιστεί με προφορικές προσφορές.

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με φυσικό πρόσωπο, ελεύθερο επαγγελματία Γεωπόνο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Εγκατάσταση και παραγωγή φυτικών ιστών in vitro σε βιοαντιδραστήρες και δημιουργία πιλοτικού συστήματος παραγωγής φυτικής βιομάζας in vitro» (ακρωνύμιο BIOREACT-1), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020 Τ2ΕΔΚ-02927/MIS 5069915. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 14:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docxΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών & Δασικών Οικοσυστημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Καινοτόμος χρήση των Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών στη Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων-Πιλοτική εφαρμογή στο κινδυνεύον Juniperus drupacea Labill» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: Τ2ΕΔΚ-03378 και ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: JuniDrone), πρόσκληση «ΕΡΕΥΝΩ–ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ–ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με Κωδικό ΟΠΣ 2076, ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΣΠΑ 2014–2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 14:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει τα αποτελέσματα της αριθμ. 59903/12-11-2020 (ΑΔΑ : 6ΒΑΝΟΞ3Μ-Ο5Υ) προκήρυξης της ΕΠΑ.Σ. Καλαμπάκας για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, ελεύθερο επαγγελματία, Γεωπόνο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Αλυσίδα αξίας για τις αυτόχθονες ελληνικές τουλίπες: δημιουργία τεκμηριωμένου πολλαπλασιαστικού υλικού και ολοκληρωμένη διατήρηση για αειφορική αξιοποίηση», με ακρωνύμιο TULIPS.GR, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΕΣΠΑ 2014-2020, της Δράσης Εθνικής ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ Τ2ΕΔΚ-05115, MIS: 5069951).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 14:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docxΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων/Τμήμα Γάλακτος της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ανακοινώνει ότι προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές, για την εκποίηση είκοσι πέντε (25) αρσενικών αρνιών, λόγω μη ζήτησης από κτηνοτρόφους- παραγωγούς, με τιμή εκκίνησης 3,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 13%).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 13:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

To Iνστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, ελεύθερο επαγγελματία, Γεωπόνο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «’’Πιστοποίηση’’ της ρίγανης ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 14:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docxΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο τιμής, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών για: α)Τη δημιουργία και λειτουργία συμβουλευτικής /εκπαιδευτικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας ηλεκτρονικών εργαλείων (e-decision/e-training) βασισμένα στο μοντέλο του “one-stop-shop” (θυρίδα ενιαίας εξυπηρέτησης) και β)τη δημιουργία Οδικών Χαρτών για την προώθηση της βιώσιμης κτηνοτροφίας, για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης του προγράμματος INTERREG IPA II Greece-Albania 2014-2020.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 12:00.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 12:30.

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 58696/2098/06.11.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Εκτίμηση της δομής και της δυναμικής των πληθυσμών δενδρόκεδρου (Juniperus drupacea) και της αναπαραγωγικής βιολογίας του είδους» ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: JuniFor που χρηματοδοτείται από τη Πράξη «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων».

Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψης μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου.

Κατά του πίνακα κατάταξης επιτρέπεται η άσκηση ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα ανάρτησης της απόφασης στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ

Website Security Test