Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 2030/38621/12.07.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: "Αξιοποίηση νέας φυσικής Ελληνικής μικροβιακής χλωρίδας προς παραγωγή οίνων υψηλής ποιότητας” «Oenovation» με κωδικό Τ1ΕΔΚ-04747 (MIS 5031228), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΕΣΠΑ 2014-2020) και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με αρ. πρωτ. 51575/27-09-2022 με αντικείμενο την παροχή δημοσιότητας για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ για χρονικό διάστημα μέχρι 31/12/2022, με δυνατότητα παράτασης για το έτος 2023, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο τιμής, προϋπολογισμού 55.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Προθεσμία υποβολής προσφορών Πέμπτη 13/10/2022 ώρα 14:30. Διενέργεια διαγωνισμού / αποσφράγιση προσφορών Δευτέρα 17/10/2002 ώρα 11:00 π.μ. Συστημικός αριθμός διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ 172777.

pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

"Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με αρ. πρωτ. 51398/27-09-2022 με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) των οικοτρόφων σπουδαστών του ΔΙΕΚ Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας κατά το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023 με μονομερές δικαίωμα προαίρεσης του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ για επέκταση της σύμβασης για δύο επιπλέον εκπαιδευτικά έτη, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο τιμής, προϋπολογισμού 198.654,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Προθεσμία υποβολής προσφορών Πέμπτη 13/10/2022 ώρα 14:00. Διενέργεια διαγωνισμού / αποσφράγιση προσφορών Δευτέρα 17/10/2002 ώρα 12:00 μ.μ. Συστημικός αριθμός διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ 173118".

pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 475/25.07.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Safeguarding agroecosystem resilience under climate change through efficient pollination and sustainable beekeeping - SafeAgroBee».

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 474/25.07.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Understanding and anticipating mechanisms of honeybee colony mortality with connected beehives - BeeConnected».

Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Διάσωση, διατήρηση και αξιοποίηση του γηγενούς γενετικού υλικού των εσπεριδοειδών με σύγχρονες βιο-αναλυτικές προσεγγίσεις (GoCitrus) Τ2ΕΔΚ-01318 MIS 5072531», το οποίο χρηματοδοτείται από την ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ».

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει τα αποτελέσματα της αριθμ. 35167/24.06.2022 ΑΔΑ : ΨΕ2ΗΟΞ3Μ-7Θ1) προκήρυξης για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) Αττικής, Τρικάλων, Κορίνθου, Ιωαννίνων, Λάρισας και Ηρακλείου του ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ.

 

 

 

pdfΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΓΚΡΙΣΗΣ_ΠΙΝΑΚΩΝ_ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ_9Κ77ΟΞ3Μ-966.pdf

 

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 1697/39050/14.07.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: ’ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΝΑΞΟΥ ΜΕ ΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ’’ της πρόσκλησης «Ενίσχυση σχεδίων έρευνας, ανάπτυξης & καινοτομίας στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» με Κωδικό ΟΠΣ 3437 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020».

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 1685/38778/13.07.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Ολιστική διαχείριση συνέργειας δάκου και γλοιοσπορίου στην παραγωγή και ποιότητα του ελαιόλαδου» ακρωνύμιο «ELIADA» και κωδικό «Τ2ΕΔΚ-03634» και κωδικό πράξης «MIS 5075100», της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» (ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020).

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: “ Εuropean Network for interactive and innovative knowledge exchange on animal health and nutrition between the sheep industry actors and stakeholders», ακρωνύμιο EUROSHEEP (αριθμός συμβολαίου 863056), με φορέα χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή HORIZON 2020.

Website Security Test