Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΕΛ.Γ.Ο-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Β’ -Κύριος Ερευνητής, στο Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας & Κοινωνιολογίας, ως ακολούθως:

Α)  Μία (1) θέση ερευνητή/τριας βαθμίδας Β’ -Κύριος Ερευνητής, με γνωστικό αντικείμενο: «Εμπορία (Μάρκετινγκ) Τροφίμων»

Β)  Μία (1) θέση ερευνητή/τριας βαθμίδας Β’ -Κύριος Ερευνητής, με γνωστικό αντικείμενο: «Παραγωγικότητα και Αποτελεσματικότητα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων»

Ο ΕΛ.Γ.Ο-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Β’ -Κύριος Ερευνητής, ως ακολούθως:

Α)    Μία (1) θέση ερευνητή βαθμίδας Β’ -Κύριος Ερευνητής, στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων, με γνωστικό αντικείμενο: «Χημεία Οίνου»

Β)    Μία (1) θέση ερευνητή βαθμίδας Β’ -Κύριος Ερευνητής, στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων/ Τμήμα Γάλακτος (Ιωάννινα), με γνωστικό αντικείμενο: «Τεχνολογία Γάλακτος»

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μιας (1) μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Αξιοποίηση υποπροϊόντων αρωματικών φυτών για τη φυτοπροστασία στην παραγωγή κηπευτικών προϊόντων», με κωδικό Μ16ΣΥΝ2-00047, που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 2, των Υπομέτρων 16.1–6.2 και 16.1–16.5, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020), Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους.

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό κατ’ αρχάς με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές, που θα συνεχιστεί με προφορικές, για την εκποίηση τριάντα πέντε (35) αρνιών και τριάντα εννέα (39) κριών.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 11:00.

pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων σύναψη μιας σύμβασης (1) μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Παραγωγή ποιοτικών προϊόντων πεπονιού τοπικής ποικιλίας «χρυσή κεφαλή» με χρήση φιλοπεριβαλλοντικών τεχνικών εξασφαλίζοντας ασφαλή και υγιεινά προϊόντα», με ακρωνύμιο «ΑΡΟΥΡΑ ΤΥΧΕΡΟΥ-ΠΕΠΛΟΥ» και κωδικό Μ16ΣΥΝ2-00100.

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Ίδρυση Επιχειρησιακής Ομάδας (ΕΣΚ) για την προώθηση νέων ανθοκομικών ειδών από σπάνια-ακριβοθώρητα αυτόχθονα φυτά της Ελλάδας, για παραγωγή κοπτόμενων ανθέων με λιπάνσεις ακριβείας», με ακρωνύμιο «ΕΝΔΗΜΙΚΑ ΚΟΠΤΟΜΕΝΑ ΑΝΘΗ», στο πλαίσιο της Δράσης 2, των Υπομέτρων 16.1-16.2 και 16.1-16.5, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους.

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθ. 1346/36403/3-7-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Συντήρηση και αξιοποίηση ποιμνίου προβάτων φυλής Σφακίων και του αγροκτήματος του πρώην Σ.Γ.Ε. Ασωμάτων».

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθ. 1344/36390/3-7-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Στρατηγικές για την παραγωγή μοσχαριών κατάλληλων για πάχυνση σε εκτροφές αγελάδων γαλακτοπαραγωγής, με τη χρήση τεχνολογιών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής» - STAR(T) BEEF».

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθ. 1345/36400/3-7-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Αξιοποίηση πυρηνόκαρπων διαλογής Ημαθίας για την παραγωγή καινοτόμου προϊόντος τύπου γιαούρτης με βελτιωμένα χαρακτηριστικά - NovoYog».

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθ. 847/23872/25-4-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Βελτίωση Κτηνοτροφικών Μονάδων – Ταυτοποίηση της Νοθείας για τη Βελτίωση των γαλακτοκομικών Προϊόντων και τη Σήμανση τους - ΑΡΙΣΤΑΙΟ».

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθ. 1534/40151/21-7-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Ολοκληρωμένο σύστημα παραγωγής κρέατος και νωπού γάλατος με ανώτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά από τον ελληνικό βούβαλο (bubalus bubalis) - Quality Bubalis».

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθ. 1591/42112/3-8-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Surveillance of infectious diseases in the Mediterranean Region- SurveyMed».

Website Security Test