Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου: «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Αναδυομένων Βιοτεχνολογικών Μεθόδων σε Κηπευτικές Καλλιέργειες Βιολογικής Γεωργίας» ΒΙΟΜΕ (Κωδικός έργου Τ2ΕΔΚ-00597, Κωδικός Πράξης/MIS 5070001 (Απόφαση ένταξης Έργου με Α.Π. ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 3602/28-07-2020 και ΑΔΑ: 6ΓΞΩ46ΜΤΛΠ-ΞΕΚ), χρηματοδοτούμενο από: Γ.Γ.Ε.Τ. και Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Mitigating climate impact of small ruminants through innovative feeding approaches Mitigating climate impact of small ruminants through innovative feeding approaches» (LIFE MiCliFeed) + (LIFE20 CCM/GR/001703).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 13:30.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docxΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ / Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τη σύναψη σύμβασης, με αντικείμενο την προμήθεια συσκευής Φασματομετρίας Ατομικής Εκπομπής με Επαγωγικό Συζευγμένο Πλάσμα (ICP), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, εκτιμώμενης καθαρής αξίας 95.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 498/22.11.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Understanding and anticipating mechanisms of honeybee colony mortality with connected beehives - BeeConnected». Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου».

Κατά του πίνακα κατάταξης επιτρέπεται η άσκηση ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα ανάρτησης της απόφασης στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

 

pdf69096_ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ.pdf

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης ερευνητή βαθμίδας Β΄ - Κύριος Ερευνητής, στο Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων, με γνωστικό αντικείμενο: «Αξιοποίηση Κτηνοτροφικών Αποβλήτων για Παραγωγή Ενέργειας».

To Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Αξιοποίηση των αγρο-κτηνοτροφικών αποβλήτων για την παραγωγή ζωοτροφών πλούσιων σε πρωτεΐνες», της Δράσης «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας» με Ακρωνύμιο W_2_Feed και Κωδικό Έργου: T7ΔKI-00143.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 12-01-2022 και ώρα 13:00

 pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ_ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_W_2_FEED.pdf

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών προκηρύσσει δημόσιο (ανοιχτό) τακτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, για την εκποίηση 85.000 περίπου κιλών πρόβειου γάλακτος για το χρονικό διάστημα από 11-01-2022 έως και 31-12-2022. Τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των 1,18 €/χλγ. πρόβειου γάλακτος, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11:00

pdfΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Novel sustainable aquaculture technologies for the production of innovative feeds for improved fish stocks», της Δράσης «Εθνικής Εμβέλειας Eranets 2019b» με ακρωνύμιο AquaTech4Feed και Κωδικό Έργου: MIS 5070470 / Τ11ΕΡΑ4-00038.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 12-01-2022 και ώρα 13:00

 

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ_ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.pdf

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών προκηρύσσει δημόσιο (ανοιχτό) τακτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, για την εκποίηση 290.000 περίπου κιλών αγελαδινού γάλακτος για το χρονικό διάστημα από 11-01-2022 έως και 31-12-2022. Τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των 0,43 €/χλγ. αγελαδινού γάλακτος, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 12:00

pdfΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Φυσικοί χυμοί φρούτων εμπλουτισμένοι με προβιοτικά βακτήρια και άλλα βιολειτουργικά συστατικά σε ενθυλακωμένη μορφή», ακρωνύμιο FunJuice και κωδικό Τ2ΕΔΚ-01922, με MIS 5129410 της Δράσης "ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ" (ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΙΙ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 10 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 13:00

 pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΚΛΗΛΩΣΗΣ_ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.pdf

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Ανάπτυξη κατάλληλων συμπληρωματικών συμπυκνωμένων ζωοτροφών για ανάπτυξη και για πάχυνση των αρνιών και των κατσικιών»(ακρωνύμιο ΦΑΡΣΑΡΗΣ)»

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Αξιοποίηση αποβλήτων/παραπροϊόντων της γεωργικής βιομηχανίας για την παραγωγή βιοενεργών ζωοτροφών (ακρωνύμιο SMART WASTE)» που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020», της Περιφέρειας Κρήτης (ΕΥΔ ΕΠ Κρήτης 1728/23-04-2020 Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης Δράση 1.b.2 – «Συμπράξεις επιχειρήσεων με Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων, σε τομείς της RIS3Crete» του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών (κωδικός ΟΠΣ 3326).

Website Security Test