Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

«Επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού χρηματοδοτικής μίσθωσης δεκαεπτά (17) καινούργιων αμεταχείριστων οχημάτων για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και των Ε.Ε.Π.Γ. του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ ,για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών»

 

Ο προηγούμενος υπ΄αριθμ. 65631/22-12-2022 διαγωνισμός απέβη άγονος λόγω μη υποβολής προσφοράς.

Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ 13/02/2023 14:00 μ.μ.

 

pdfΚατεβάστε την προκήρυξη εδώ

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: Ανάπτυξη έξυπνων εφαρμογών ιχνηλασιμότητας, αποκεντρωμένων δικτύων εφοδιαστικής αλυσίδας, και βιώσιμων τεχνολογιών για την υγειονομικά ασφαλή και αειφορική
ενσωμάτωση παραπροϊόντων τροφίμων στη διατροφή χοίρων" με ακρωνύμιο CPigFeed, με κωδικό Τ2ΕΔΚ-04537 και MIS 5069948 της δράσης «Ερευνώ –Δημιουργώ-Καινοτομώ».

Το Τμήμα Μελισσοκομίας του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με αντικείμενο α) την καταγραφή των δεδομένων του Έργου (συνεχή δεδομένα επιδόσεων μελισσοσμηνών σε τακτά χρονικά διαστήματα – κάθε μήνα, δεδομένα συμπεριφοράς και επιβίωσης), β) την ανάλυση δεδομένων και την γραφική απεικόνιση της ανάπτυξης των μελισσοσμηνών και γ) την υποστήριξη της οικονομικής διαχείρησης του έργου ‘BeeConnected’ , χρηματοδοτούμενο από την ΓΓΕΚ.

Το Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας & Κοινωνιολογίας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Advancing non conventional water management for innovative climate-resilient water governance in the Mediterranean Area».

Ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει την πλήρωση πέντε (5) θέσεων ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Γ’– Εντεταλμένος Ερευνητής, ως ακολούθως:

Α)     Την πλήρωση τριών (3) θέσεων ερευνητών βαθμίδας Γ΄ - Εντεταλμένος Ερευνητής, στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών:

  • Μία (1) θέση ερευνητή βαθμίδας Γ΄ - Εντεταλμένος Ερευνητής, με γνωστικό αντικείμενο:  «Διατήρηση και διαχείριση δασικών γενετικών πόρων»
  • Μία (1) θέση ερευνητή βαθμίδας Γ΄ -Εντεταλμένος Ερευνητής, με γνωστικό αντικείμενο: «Δασική Υδρολογία»
  • Μία (1) θέση ερευνητή βαθμίδας Γ΄ -Εντεταλμένος Ερευνητής, με γνωστικό αντικείμενο: «Δασική Κλιματολογία – Αλληλεπιδράσεις Δασικών Οικοσυστημάτων και Κλιματικής Αλλαγής»

         Πληροφορίες: Email: ή τηλ.: 2310461171-3 (εσωτ. 228, 254).

Β)     Την πλήρωση μιας (1) θέσης ερευνητή βαθμίδας Γ΄ -Εντεταλμένος Ερευνητής, στο Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων, με γνωστικό αντικείμενο «Θρέψη φυτών με χρήση σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών»     

         Πληροφορίες: Email: ή τηλ.:  2310473429  και 2310471433 (εσωτ. 303 και 306).

Γ)      Την πλήρωση μιας (1) θέσης ερευνητή βαθμίδας Γ΄ -Εντεταλμένος Ερευνητής, στο Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου / Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας & Φυτοπροστασίας (Ηράκλειο), με γνωστικό αντικείμενο «Ολοκληρωμένη διαχείριση των εχθρών των κηπευτικών»        

         Πληροφορίες: Email: ή   ή τηλ.: 2810302301. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους (επισυνάπτεται έντυπο) και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr   

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 6η Μαρτίου 2023

Ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης ερευνητή βαθμίδας Γ΄ - Εντεταλμένος Ερευνητής, στο Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, με γνωστικό αντικείμενο: «Πληθυσμιακή και Μοριακή γενετική των παραγωγικών ζώων».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους (επισυνάπτεται έντυπο) και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr   

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 6η Μαρτίου 2023.

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Αειφορική παραγωγή λειτουργικών συστατικών από υποπροϊόντα της αγροδιατροφικής βιομηχανίας και ανάπτυξη προϊόντων αρτοποιίας υψηλής προστιθέμενης αξίας» (Ακρωνύμιο: By-Value), με κωδικό Τ2ΕΔΚ-00946 και κωδικό πράξης/MIS: 5074537 της δράσης εθνικής εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (Β’ κύκλος).

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Mitigating climate impact of small ruminants through innovative feeding approaches. LIFE MiCliFeed».

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ,, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου: “Διάσωση, διατήρηση και αξιοποίηση του γηγενούς γενετικού υλικού των εσπεριδοειδών με σύγχρονες βιο-αναλυτικές προσεγγίσεις” GoCitrus (ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ/MIS5072531, «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με φορέα χρηματοδότησης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΑΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών / Τμήμα Φυτοπροστασίας (Πάτρα) της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Καινοτόμες προσεγγίσεις στην παρακολούθηση και αντιμετώπιση του Ασιατικού κουνουπιού τίγρη με έμφαση στην τεχνική της εξαπόλυσης στείρων αρσενικών», Ακρωνύμιο «moSquITo», που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ» (ID 16971) με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 514920 5 του Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 3006/72448/2912.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Digitising and transforming European industry and services: digital innovation hubs and platforms», «DEMETER», DT-ICT-08-2019, Νο 857202, HORIZON 2020 του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων.

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 2915/68887/13.12.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Άμεσος υπολογισμός αποτυπώματος άνθρακα ανά μονάδα προϊόντος σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες για την προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και βιώσιμης αγροτικής παραγωγής» με ακρωνύμιο: SUSTDEV.

Website Security Test