Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου παροχής φροντίδας του ζωικού κεφαλαίου του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,0 0€ πλέον ΦΠΑ, φόρων κ.λπ. κρατήσεων.

pdfΔιακήρυξη

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου (ΙΕΛΥΑ), Τμήμα Αμπέλου Αθηνών (ΤΑΑ), του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την παροχή ειδών εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Φαινοτυπικός Χαρακτηρισμός, Μοριακή Ταυτοποίηση και Οινολογική Αξιολόγηση Γηγενών Ποικιλιών Αμπέλου Περιφέρειας Ηπείρου» (ακρωνύμιο: ΠύρρουΑμπελος) της δράσης «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας» στο πλαίσιο του επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος» του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12:00

pdfΠροκήρυξη διαγωνισμού

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση τεσσάρων (4) μοσχαριών αρσενικών με τιμή εκκίνησης 1,80 € χλγ.Ζ.Β πλέον ΦΠΑ & ενός (1) μοσχαριού θηλυκού με τιμή εκκίνησης 1,20 € χλγ.Ζ.Β. πλέον ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11:00

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου: «Δράσεις Βιωματικής κατάρτισης για εκπαιδευτικούς στο δάσος» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις», του Πράσινου Ταμείου. (Αρ. Απόφασης 148.3/2018).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες της Πράξης «Επιχορήγηση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του Έργου «Λειτουργία Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης και καταγραφής της ποσότητας (ποτάμια) και ποιότητας (ποτάμια και λίμνες) των επιφανειακών υδάτων της χώρας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ) με Κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5001336 του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020)» και ΣΑΕ 2017ΣΕ27510121, που αφορά στην υποστήριξη της παρακολούθησης της πορείας του φυσικού αντικειμένου και της λειτουργικής διασύνδεσής του με το οικονομικό αντικείμενο (σύνδεση ΙΕΥΠ-πρώην ΙΕΒ με ΚΥ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ_ΠΡΟΤΑΣΗΣ

pdfΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Γ’ - Εντεταλμένος Ερευνητής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2020.

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

docxΑΙΤΗΣΗ_ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

docxΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ

docxΔΗΛΩΣΗ_ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ_ΑΠΟΔΟΧΗΣ

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου “Strengthening innovation and competitiveness of dairy enterprises through Mobile Laboratories of quality control – MobiLab”, INTERREG V-A Greece-Italy, MIS Identification Code 5003474.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Τμήμα Γάλακτος/Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει ότι προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές, για την εκποίηση πρόβειου γάλακτος παραγωγής του έτους 2020 υψηλής λιποπεριεκτικότητας και χαμηλού μικροβιακού φορτίου.(CPV 03331000-0 NUTS-EL 543)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου "Social Agribusiness and Farmworkers Cooperatives" με ακρωνύμιο "AGRIFARM".

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14:30.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ           docΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ_ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Το Τμήμα Φυτοπροστασίας Πάτρας/Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου "INTERREG V-Α Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 Authentic Olive Net", με χρηματοδότηση από το INTERREG V-Α Ελλάδα.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14:30.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ              docΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ_ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 3805/49624/10-10-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου: «Πιλοτική Εφαρμογή νέων τεχνολογιών για την παρακολούθηση και έλεγχο των πληθυσμών του δάκου σε διάφορες ελαιοκομικές περιοχές της Ελλάδας (NT4D)»

Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου.

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 3817/49809/11-10-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου: ‘Δημιουργία εθνικού ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας του «Αμπελιού»’, κωδ. αριθ. 2018ΣΕ01300000 /ΠΔΕ/ΓΓΕΤ. (Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ /ΥΠΕΘ)» (Δρόμοι των Αμπελώνων).

Έγκριση των πινάκων κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου.

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ

Website Security Test