Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών/ Τμήμα Φυτοπροστασίας Πάτρας, της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ερευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ,  εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1)μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Εφαρμογή μεθόδων απολύμανσης σε σπόρους πιπεριάς για παραγωγή άνοσου πολλαπλασιαστικού υλικού για βελτίωση της ποιότητας της πρώτης ύλης και της ανταγωνιστικότητας της τοπικής βιομηχανίας τουρσιού - Ενίσχυση τοπικής παραγωγής πιπεριάς» και κωδικό Μ16ΣΥΝ2-0106, το οποίο που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γενική Γραμματεία Γνωσιακών Πόρων και Υποδομών Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών  στις 25-6-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30 μ.μ.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docΑΙΤΗΣΗ

 

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων (ΙΓΒΦΠ), της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας παραδοσιακών και νέων φυτικών προϊόντων για τη διείσδυσή τους σε διεθνείς αγορές, αξιοποιώντας καινοτόμες τεχνικές αποξήρανσης» (Ακρωνύμιο: INNODRY, Κωδικός MIS: Μ16ΣΥΝ2-00343), του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020, Υπομέτρου 16.1 – 16.2: «Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων της Ευρωπαϊκής σύμπραξης καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας», Δράση 2: «Υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου (project) των Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας».

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων Τρίτη 25 Ιουνίου 2024.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΕΑΕ

docxΑΙΤΗΣΗ

 

Επαναπρόσκληση υποβολής αιτήσεων για πρακτική άσκηση (1) υποψήφιου δικηγόρου στη Ν.Υ. του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Ερευνας Καβάλας της Γενικής Διεύθυσης Αγροτικής Ερευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, αποφασίζει την Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών του υπ’ αριθ. πρωτ. 24927/20-05-2024 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με τίτλο: Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ιχθυοδιαδρόμου στο Φράγμα Τοξοτών στον Ποταμό Νέστο (CPV:45262600-7) στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου: «URGENT MEASURES IN THE EASTERN MEDITERRANEAN FOR THE LONG TERM CONSERVATION OF ENDANGERED POPULATION OF EUROPEAN EEL (ANGUILLA ANGUILLA)-LIFEEL - LIFE19 NAT/IT/000851».

 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 18 Ιουνίου ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 π.μ.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΕΑΕ

 

 

 

To Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων, της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ερευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για τις ανάγκες υλοποίησης Έργου «Καινοτόμα μετασυλλεκτική εφαρμογή καταπόνησης χαμηλής θερμοκρασίας για τον φυσικό εμπλουτισμό προϊόντων καρυδιάς (Juglans regia L.», με ακρωνύμιο WallStress και κωδικό Μ16ΣΥΝ2-00145, που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 2, του Υπομέτρου 16.1 – 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους.

Καταληκτική ημερομηνία προτάσεων 19-6-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docxΑΙΤΗΣΗ

 

 

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων, της Γενικής Διεύθυνσης του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για τις ανάγκες υλοποίησης Έργου “Ποιοτική αναβάθμιση αποπρασινισμενων πορτοκαλιών και μανταρινιών, με περιορισμό της μετασυλλεκτικης έκθεσης στο αιθυλένιο μέσω εισαγωγής καινοτόμων φυσικών απλών τεχνικών», με ακρωνύμιο OraMa2degreen και κωδικό Μ16ΣΥΝ2-00294,που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 2, του Υπομέτρου 16.1 – 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους.

Καταληκτική ημερομηνία προτάσεων έως τις 19-6-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docxΑΙΤΗΣΗ

 

 

 

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό κατ’ αρχάς με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές, που θα συνεχιστεί με προφορικές, για την εκποίηση ογδόντα (80) αρνιών και 100.000 περίπου κιλών σίτου μαλακού.

Το Τμήμα Γεωργικής Μηχανικής/Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου “Agro-Rice-Tools: Novel digital tools for weed mapping and sustainable views of herbicides in rice”, με ακρωνύμιο ARTs και κωδικό Έργου 16845, που χρηματοδοτείται από το ΕΛΙΔΕΚ, στο πλαίσιο της Υποδράσης 2, της Προκήρυξης «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), (Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»).

Website Security Test