Δραστηριότητες | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

al skafosΑλιευτικοί πόροι και περιβαλλοντικές παράμετροι που τους επηρεάζουν. Μελέτη της ιχθυοπανίδας σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον στα εσωτερικά νερά. Μελέτη φυτικών και ζωικών οργανισμών που ζουν κυρίως στο βυθό των μεταβατικών (λιμνοθάλασσες, εκβολές) και παράκτιων οικοσυστημάτων, καθώς και οι μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις.

Mixture FRIΛειτουργίες και δυναμικές δασικών οικοσυστημάτων (αλλαγές κλίματος, βιοκλιματολογία, βιογεωχημικοί και υδρογεωλογικοί κύκλοι, οικοφυσιολογία φυτών, βιοποικιλότητα, φυτοκοινωνιολογία, αλληλοεπιδράσεις οργανισμών).

Διαχείριση δασών (μέθοδοι διαχείρισης, δασοκομικοί χειρισμοί, πολυ-λειτουργικότητα).

Διαχείριση υδρολογικών λεκανών απορροής (κατανόηση των αποτελεσμάτων της διαχείρισης δασών και βοσκοτόπων και των σχετικών ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στις υδρολογικές λεκάνες).

Προστασία δασικών οικοσυστημάτων από αβιοτικούς και βιοτικούς παράγοντες.

KatsikoulesΔιατροφή και Φυσιολογία Θρέψης των παραγωγικών ζώων, ποιότητα ζωοκομικών προϊόντων, ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των πρώτων υλών ζωοτροφών, εφαρμογή σύγχρονων βιοτεχνολογικών μεθόδων στη Ζωική Παραγωγή, εκτροφή παραγωγικών ζώων, ηθολογία και ευζωία των παραγωγικών ζώων, γενετική βελτίωση και αναπαραγωγή των παραγωγικών ζώων, εγγύηση του αποθεματικού των αυτόχθονων φυλών παραγωγικών ζώων, μελέτη και βελτίωση των παραγωγικών τους χαρακτηριστικών.

Image 2Φυσιοπαθολογία αναπαραγωγής αρσενικού και θηλυκού ζώου, τεχνητή σπερματέγχυση, πρώιμη διάγνωση της εγκυμοσύνης, συλλογή, μεταφορά εμβρύων, σχήματα γενετικής βελτίωσης. Διάγνωση και πρόληψη των λοιμωδών νοσημάτων των ζώων, παθολογία μικρών και μεγάλων μηρυκαστικών, παραγωγή και διάθεση εμβολίων, προστασία δημόσιας υγείας από ζωοανθρωπονόσους.

old olive treeΔιατήρηση, αξιολόγηση και αξιοποίηση των φυτογενετικών πόρων, (όπως οι ντόπιες – εγχώριες ποικιλίες) καθώς και δημιουργία -προώθηση νέων ποικιλιών και ειδών με βελτιωμένη απόδοση, ποιότητα και προσαρμοστικότητα. Έρευνα σε φυτά μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικά, αρωματικά φαρμακευτικά και αυτοφυή της ελληνικής χλωρίδας,φυλλοβόλα οπωροφόρα δένδρα, ακρόδρυα.

Website Security Test