Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει την ανάρτηση των "Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης" των υποψηφίων εκπαιδευτών που υπέβαλαν προτάσεις στις αριθμ. 40114/21-07-2023 καθώς και 40114/31-07-2023 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή:

Α. Αίτηση ένταξης Νέων Μελών στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ &
Β. Επικαιροποίησης των στοιχείων των ήδη ενταγμένων μελών του Μητρώου Εκπαιδευτών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Η Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου: Συνεδρίαση 15η/31-10-2023, αρ. θέματος 85 (ΑΔΑ 6ΑΨ5ΟΞ3Μ-ΧΑΦ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ που αφορά την έγκριση προσωρινών πινάκων υποψηφίων εκπαιδευτών των Προγραμμάτων Κατάρτισης γίνεται λόγω της ψευδωνυμοποίησης των δεδομένων του πίνακα των απορριπτέων και εμφανίζεται εδώ.

Ενστάσεις κατά της απόφασης γίνονται δεκτές, σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 40114/31-07-2023 (ΑΔΑ ΨΙ84ΟΞ3Μ-Ζ15), Κεφ. Η. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, παρ. 2 και μπορούν να κατατεθούν εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης, δηλαδή από 17-11-2023. Ένστάσεις που έχουν ήδη κατατεθεί ή έχουν αποσταλεί στην υπηρεσία μας θεωρούνται εμπρόθεσμες.

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή:


ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Κουρτίδου 56-58 και Νιρβάνα,
Τ.Κ. 11145-Αθήνα
Και πρέπει να φέρει την ένδειξη:
«’Ενσταση κατά του Πίνακα Κατάταξης που αφορά στην αριθμ. πρωτ. ….. αίτηση
Για την αριθμ. 40114/21-07-2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπως αυτή Έλαβε ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ με την αριθμ. 40114/31-07-2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος».

Website Security Test