Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Εφαρμογή μοντέλου έγκαιρης πρόβλεψης της βιομάζας και της παραγωγής σιτηρών, με ακρωνύμιο «CerBioPred» και κωδικό M16SYN2-00042, που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 2, Υπομέτρο 16.1-16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας», στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με συγχρηματοδότηση από εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 14:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docxΕΝΤΥΠΟ YΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ

Website Security Test