Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, στο πλαίσιο του έργου "Νέες φυτοπροστατευτικές προσεγγίσεις και εφαρμογές -ομικών τεχνολογιών για βελτιστοποίηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης της ασθένειας του εξώασκου της ροδακινιάς" (Ακρωνύμιο: ExoPeach2Health), προκηρύσσει διαγωνισμό με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16, με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος 162966) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων.

Συγκεκριμένα:

ΤΜΗΜΑ Α: «Εργαστηριακά αναλώσιμα και αντιδραστήρια για μοριακές αναλύσεις»

ΤΜΗΜΑ Β: «Πλαστικά αναλώσιμα εργαστηρίου»

ΤΜΗΜΑ Γ: «Αντιδραστήρια για αναλύσεις περιβαλλοντικών δειγμάτων»

ΤΜΗΜΑ Δ: «Αναλώσιμα τριχοειδούς ηλεκτροφόρησης και ποσοτικοποίησης νουκλεϊκών οξέων»

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022 και ώρα 12:00.

pdfΠΕΡΙΛΗΨΗ

pdfΔΙΑΚΗΡΥΞH

pdfΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ

docxΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_I

docxΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_III

docxΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_IV

docxΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_V

docxΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_VI

docxΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_VII

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ

Website Security Test