Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

1. Αρ.πρωτ.Διακ-ξης: 27813/19-05-2022
2. Αρ.πρωτ.Προκ-ξης: 27811/19-05-2022
3. Αντικείμενο Διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης των μηχανοκίνητων οχημάτων (υπηρεσιακά ΙΧΕ, φορτηγά, γεωργικοί ελκυστήρες κλπ) του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – Δήμητρα
4. Προϋπολογισμός : 38.000,00 € (συμπεριλαμβανομένων όλων των επιβαρύνσεων )
5. Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία (άρθρο 27 ν. 4412/2016)
6. Κριτήριο Ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο τιμής
7. Καταληκτική ημ/νια ηλεκτρ.υποβολής προσφορών : 03-06-2022 και ώρα 14.00μμ
8. Ημερομηνία Διενέργειας: 06-06-2022

pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Website Security Test