Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

To Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας Καβάλας (ΙΝ.ΑΛ.Ε.) της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ερευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1)
σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Εκπόνηση δράσεων του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων ετών 2022-2023 στο πλαίσιο Ενωσιακών και Εθνικών Απαιτήσεων», με κωδικό ΟΠΣ 5004055, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020».

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Αλιείαςκαι Θάλασσας) και από Εθνικούς πόρους.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής  προτάσεων είναι η Δευτέρα, 6 Ιουνίου του 2022 και ώρα 15:00 μ.μ.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docxΑΙΤΗΣΗ

Website Security Test