Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 19922/485/11.04.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ TΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ».

Κατά του πίνακα κατάταξης επιτρέπεται η άσκηση ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα ανάρτησης της απόφασης στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ

Website Security Test