Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, μέσω της Διεύθυνσης Αγροτικής Κατάρτισης, ανέλαβε να πραγματοποιήσει 3ήμερα σεμινάρια κατάρτισης μελισσοκόμων στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 1.3 με τίτλο «Ταχύρρυθμες Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων 2022»

και σε εφαρμογή των:
α) υπ’ αριθμ. 788/334896/23-12-2019 (ΦΕΚ 4871/Β/30-12-2019), ΚΥΑ Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και
β) της υπ΄ αριθμ. 189/133432/25-05-2020 (ΦΕΚ 2294/Β/15-06-2020) Απόφασης Υπουργού & Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΑ).

Κατόπιν τούτου, ενημερώνει όλους/ες τους εκπαιδευτές/τριες του Καταλόγου Εκπαιδευτών της Δράσης 1.3 «Ταχύρρυθμες Εκπαιδεύσεις Μελισσοκομίας», προκειμένου να διασφαλιστεί η πληρότητα/επικαιροποίηση των στοιχείων τους σύμφωνα με το άρθρο 5 – Επιλογή εκπαιδευτών της υπ. αριθμ. 189/133432/25-05-2020 (ΦΕΚ 2294/Β/15-06-2020) ΥΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων καθώς και η πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας ως προϋπόθεση συμμετοχής εκπαιδευτών σε προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 4722/2020 (ΦΕΚ Α 177/15-9-2020), να συμπληρώσουν το συνημμένο έντυπο-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (Συμπληρωματική αίτηση της αρχικής αίτησης) με συνημμένη υποχρεωτικά βεβαίωση εκπαιδευτικής επάρκειας και να το αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email: .

Επιπλέον, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους για υποβολή αίτησης ΕΝΤΑΞΗΣ στον ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΩΣ ΝΕΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ της Δράσης 1.3 «Ταχύρρυθμες Εκπαιδεύσεις Μελισσοκομίας» σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της υπ. αριθμ. 189/133432/25-05-2020 (ΦΕΚ 2294/Β/15-06-2020) ΥΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ), να συμπληρώσουν το συνημμένο έντυπο-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (αρχική αίτηση) με συνημμένη υποχρεωτικά βεβαίωση εκπαιδευτικής επάρκειας και να το αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email: .

Ως καταληκτική ημερομηνία για όλες τις αιτήσεις (Αρχικές ή Συμπληρωματικές) ορίζεται η Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τα τηλέφωνα: 210 8392202 -κ.Κατερίνα Μαλλή και 210 8392203 κ. Κατερίνα Κοκκινέλη.

pdfΥπόδειγμα αίτησης εκπαιδευτή

Website Security Test