Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο για τις ανάγκες υλοποίησης του υποέργου με τίτλο: «Γενετική βελτίωση και ανάπτυξη ποικιλιών Ελληνικής ρίγανης (Origanum vulgare ssp. hirtum)» (ακρωνύμιο BREED_OREG) του Ειδικού Προγράμματος Γεωργικής Έρευνας για τη δημιουργία νέων ποικιλιών φυτικών ειδών του με χρηματοδότηση από το Ταμείο Γεωργίας Κτηνοτροφίας – Πρώτο Παράρτημα Σποροπαραγωγής και Φυτωρίων.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 14:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docxΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Website Security Test