Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Τμήμα Γάλακτος/Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (θα πρέπει όμως να καλύπτονται οι προδιαγραφές/χαρακτηριστικά των ειδών που περιγράφονται στον πίνακα και οι προσφορές να αφορούν το σύνολο των ειδών της ομάδας για την οποία γίνεται προσφορά, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Εφαρμογή της προσέγγισης των πολλαπλών -ομικών τεχνολογιών και εργαλείων βιοπληροφορικής για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας ελληνικών παραδοσιακών τυριών».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 14:00.

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

pdfΠΕΡΙΛΗΨΗ

docxΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Website Security Test