Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει διαγωνισμό (αρ. πρωτ. διακήρυξης 2/59/04-01-2021) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος 106690) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει μόνο τιμής, για την Προμήθεια Οργάνων και Λοιπού Εξοπλισμού για Μικροβιολογικές, Φυσικοχημικές και Μοριακές Αναλύσεις Γάλακτος και Προϊόντων του, με εκτιμώμενη καθαρή αξία 702.600,00 € και συνολική αξία 871.224,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 2 Απριλίου 2021.

pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

pdfΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

pdfΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)/ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

docxΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Website Security Test