Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 52090/07-10-2020 διακήρυξης διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού εφαρμογών γραφείου για τις ανάγκες υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης νέων αγροτών, προϋπολογισμού 200.673,36 € συμπ. ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο της τιμής.

Προθεσμία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 02/11/2020, ώρα 14:00.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 06/11/2020, ώρα 11:00 π.μ.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Website Security Test