Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

18.09.2020

Με την έκδοση της αριθ. 61/10ης/06.08.2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, αναφορικά με τις υποβληθείσες ενστάσεις υποψηφίων Γεωργικών Συμβούλων κατά της απόφασης πιστοποίησης, ολοκληρώθηκε η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο 3.084 πιστοποιημένων Γεωργικών Συμβούλων, διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι είναι πλέον ενταγμένοι στο Σύστημα Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις (Σ.Π.Σ.Γ.Ε.), με σκοπό την υποστήριξη των γεωργών  για τη βελτίωση των οικονομικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων της γεωργικής τους εκμετάλλευσης ή επιχείρησης.

Οι εγγεγραμμένοι Γεωργικοί Σύμβουλοι μπορούν να εκτυπώσουν το πιστοποιητικό τους, στο οποίο αναγράφεται και ο αριθμός Μητρώου, από τη σελίδα προβολής της αίτησής τους στο ηλεκτρονικό Σύστημα Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις (http://agroadvisors.elgo.gr).

Η κατανομή των 3.084 πιστοποιημένων Γεωργικών Συμβούλων ανά Περιφέρεια παρουσιάζεται στον Πίνακα 1 και η κατανομή τους ανά ειδικότητα παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.  

 

Πίνακας 1: Κατανομή Γ.Σ. ανά Περιφέρεια

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ Γ.Σ. DISTRIBUTION BY REGION
Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 266
Αττική 360
Βόρειο Αιγαίο 59
Δυτική Ελλάδα 213
Δυτική Μακεδονία 152
Ήπειρος 124
Θεσσαλία 416
Ιόνιοι Νήσοι 32
Κεντρική Μακεδονία 769
Κρήτη 260
Νότιο Αιγαίο 26
Πελοπόννησος 228
Στερεά Ελλάδα 179
ΣΥΝΟΛΟ  3084

 

 Πίνακας 2: Κατανομή Γ.Σ. ανά ειδικότητα

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ Γ.Σ. DISTRIBUTION BY SPECIALTY
ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1876
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ 66
ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ 150
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ 51
ΓΕΩΛΟΓΟΙ 47
ΜΗΧ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 22
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ 131
ΟΙΝΟΛΟΓΟΙ 9
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 688
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ 44
ΣΥΝΟΛΟ 3084

 

 

Website Security Test