Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Με την υπ’ αριθμ. 04/09η/08.07.2020 απόφαση (ΑΔΑ: Ω26ΗΟΞ3Μ-0ΞΑ), το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ αποφάσισε την επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων: α) Διοικητικού – Οικονομικού, β) Αγροτικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης και γ) Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων, με τριετή θητεία.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας, ως το συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι το οποίο συνοδεύεται υποχρεωτικά από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, ως το συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ. 

Η Αίτηση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη κας Φ. Κουλακιώτη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

Η υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας ξεκινά στις 22 Ιουλίου 2020 και λήγει στις 30 Αυγούστου 2020.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docxΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_Ι                           docxΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΙΙ

Website Security Test