Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ επαναπροκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης, προϋπολογισμού 136.687,00 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ (169.491,88 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των λοιπών επιβαρύνσεων), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο τιμής, για τις ανάγκες του Έργου «Improving the conservation of the priority plant in the cross border area» με ακρωνύμιο: Conse-pp, με Κωδικό ΟΠΣ 5032907 και κωδικό ΠΔΕ:2018ΣΕ48260000. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  Πέμπτη 30 Ιουλίου 2020. 

Ημερομηνία διενέργειας (ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών): Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020.  

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ                        pdfΠΕΡΙΛΗΨΗ

pdfΤΕΥΔ_TMHMA-1                    pdfΤΕΥΔ_TMHMA-2

docxΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Ι_ΤΕΧΝΙΚΕΣ_ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΤΜΗΜΑ-1                    docxΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Ι_ΤΕΧΝΙΚΕΣ_ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΤΜΗΜΑ-2

docxΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΙΙ_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΤΕΧΝΙΚΗΣ_ΠΡΟΦΟΡΑΣ                      docxΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΙΙΙ_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ_ΠΡΟΦΟΡΑΣ   

pdfΔΕΣΜΕΥΣΗ_ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ                     

Website Security Test