Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με την αριθμ. 30 απόφαση της 08ης/17-06-2020 Συνεδρίασής του:

  • Αποδέχτηκε το από 29/05/2020 Πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων της παραγράφου 3, του άρθρου 64 «Απασχόληση επιστημονικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού – Αποδοχές» του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/04-08-2017)
  • Ακύρωσε την υπ’ αριθμ. 29 της 06ης/08-05-2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία ανατέθηκε το έργο της αριθμ. 18952/610/01-04-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο: «Οδικός χάρτης για την πιστοποίηση της αειφορικής διαχείρισης των ελληνικών δασών και των προϊόντων ξύλου – Δημιουργία του Ελληνικού Συστήματος Πιστοποίησης».
  • Ζητά την εξέταση από την Επιτροπή Αξιολόγησης του ανωτέρω έργου του ΙΜΔΟ, της αριθμ. πρωτ.: 21273/640/21-04-2020 πρότασης του κ. Χριστόδουλου Μερμίρη.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ                 pdfΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ_ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

 

Website Security Test